A. Opis egzaminu maturalnego


download 0.5 Mb.
jenengA. Opis egzaminu maturalnego
Kaca1/10
KoleksiDokumen
a.kabeh-ngerti.com > Geografi > Dokumen
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10Procedury

Organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego

w roku szkolnym 2014/2015
dla uczniów techników,

którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2014/2015
oraz
dla absolwentów techników z lat 2005/2006–2013/2014
dla absolwentów szkół ponadpodstawowych


Warszawa 2014

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego

w roku szkolnym 2014/2015

powstały we współpracy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi.

Spis treści


Wstęp

6

CZĘŚĆ i.1 – Informacja dla ucznia technikum, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2014/2015, oraz absolwentów techników z lat 2005/2006–2013/2014, którzy przystąpią do egzaminu maturalnego po raz pierwszy


7A.

Opis egzaminu maturalnego


7B.

Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego


8C.

Dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego


9D.

Zwolnienie laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych z egzaminu maturalnego


10E.

Przebieg egzaminu – informacje ogólne


10F.

Część ustna egzaminu maturalnego, w tym ocenianie i dokumentacja


11
Część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego


11
Część ustna egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego

12G.

Część pisemna egzaminu maturalnego


14H.

Informacje i zalecenia dla zdających egzamin maturalny z informatyki


16I.

Warunki zdania egzaminu


17J.

Informowanie o wynikach egzaminu maturalnego


17K.

Świadectwa dojrzałości


17L.

Zgłaszanie zastrzeżeń


18M.

Unieważnienie egzaminu


18N.

Termin dodatkowy


18O.

Ponowne przystąpienie do egzaminu maturalnego‎ (egzamin w terminie poprawkowym)


19

CZĘŚĆ I.2 – Informacja dla absolwenta, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2013/2014, przystąpił do egzaminu i nie zdał egzaminu z przedmiotu lub przedmiotów lub chce podwyższyć uzyskane wyniki, lub zdać egzamin z nowych przedmiotów dodatkowych
20

A.

Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego


20

B.

Dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego


20

C.

Informacja dla absolwenta, który nie zdał egzaminu maturalnego


21

D.

Informacja dla absolwenta, który zdał egzamin maturalny i chce podwyższyć wynik lub przystąpić do egzaminu z nowego przedmiotu dodatkowego21

E.

Zwolnienie laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych z egzaminu maturalnego


23

F.

Przebieg egzaminu – informacje ogólne


23

G.

Część ustna egzaminu maturalnego, w tym ocenianie i dokumentacja


23

H.

Część pisemna egzaminu maturalnego


23

I.

Informacje i zalecenia dla zdających egzamin maturalny z informatyki


23

J.

Warunki zdania egzaminu


23

K.

Informowanie o wynikach egzaminu maturalnego


23

L.

Świadectwa dojrzałości


23

M.

Zgłaszanie zastrzeżeń


23

N.

Unieważnienie egzaminu


23

O.

Termin dodatkowy


23

P.

Ponowne przystąpienie do egzaminu maturalnego‎ (egzamin w terminie poprawkowym)


23

CZĘŚĆ II – Przebieg egzaminu maturalnego dla osób przystępujących do egzaminu na podstawie standardów wymagań


24II.1 Część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego24A.

Przebieg egzaminu


24B.

Ocenianie i dokumentacja egzaminu


24II.2 Część ustna egzaminu maturalnego zjęzyków obcych nowożytnych


25A.

Egzamin bez określania poziomu


25B.

Egzamin bez określania poziomu dla osób niewidomych


25C.

Ocenianie i dokumentacja egzaminu


26D.

Egzamin na poziomie dwujęzycznym


27E.

Ocenianie i dokumentacja egzaminu


27II.3 Część pisemna egzaminu maturalnego


27
II.4 Warunki przeprowadzania egzaminu maturalnego w jednej sali

29
II.5 Przebieg egzaminu maturalnego z informatyki w części drugiej

30A.


Przebieg i dokumentowanie egzaminu

30B.


Techniczne warunki przeprowadzenia egzaminu

31C.


Zadania administratora (opiekuna) pracowni komputerowej

32

CZĘŚĆ III – Przygotowanie i organizacja egzaminu


35A.

Zadania przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (zastępcy przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego)35B.

Przedmiotowe zespoły egzaminacyjne


43

Zadania przewodniczącego przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego


43

Zadania członków przedmiotowych zespołów egzaminacyjnych


44
C.

Zespoły nadzorujące


44Zadania przewodniczącego zespołu nadzorującego


44Zadania członków zespołu nadzorującego


47

CZĘŚĆ IV – Instrukcje

49A.


Instrukcja postępowania w przypadku skierowania na egzamin maturalny

49B.


Instrukcja przeprowadzania egzaminu dla osób korzystających z komputera podczas pisemnego egzaminu maturalnego


51C.


Instrukcja przeprowadzenia egzaminu w przypadku wspomagania zdającego
w czytaniu i/lub pisaniu na egzaminie maturalnym


52D.


Zakres obowiązków i uprawnień obserwatora

53

CZĘŚĆ V – Procedury awaryjne

54A.


Postępowanie w przypadku stwierdzenia niekompletności lub naruszenia pakietów zawierających arkusze egzaminacyjne


54B.


Postępowanie w przypadku zaginięcia pakietu zawierającego arkusze egzaminacyjne


54C.


Postępowanie w przypadku stwierdzenia braku stron lub innych usterek w arkuszach ‎‎egzaminacyjnych ‎


54D.


Postępowanie w przypadku wystąpienia usterki płyty CD podczas egzaminu z języka obcego nowożytnego


55E.


Postępowanie w przypadku ujawnienia zadań egzaminacyjnych

56F.


Postępowanie w przypadku nagłego zakłócenia przebiegu egzaminu

56

CZĘŚĆ VI – Materiał pomocniczy

Proponowany zakres spraw, które powinny zostać ujęte w Wewnątrzszkolnej instrukcji przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego

57
57

CZĘŚĆ VII – Spis załączników

59
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Share ing jaringan sosial


Similar:

Primarni in sekundarni svetlobni viri Opis barvnih dražljajev

[Naslovnica. Opis: temen vzorec kot iz razkošnih staromodnih tapet...
...

Astronomi


Nalika Nyalin materi nyedhiyani link © 2000-2017
kontak
a.kabeh-ngerti.com
.. Home