Sosyal biLGİler sinif dönem yazili


download 68.92 Kb.
jenengSosyal biLGİler sinif dönem yazili
KoleksiDokumen
a.kabeh-ngerti.com > Ekonomi > Dokumen


Adı:

…………………… 0RTAOKULU

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

SOSYAL BİLGİLER 7.SINIF 2.DÖNEM 1.YAZILI
Soyadı:

Sınıf: No:
 1. A
  - İngiltere’de ortaya çıkan ve el tezgahlarının yerini fabrikalar bıraktığı gelişmelere……………………….......... denir.

  -Üst düzey devlet memurlarının yetiştirildiği ve sarayda yer alan okula ………………… denirdi

  -Günümüzdeki üniversite düzeyinde eğitim veren hem dini hem de pozitif bilimlerin gösterildiği eğitim kurumuna…………………….denir

  -Çırak-kalfa-usta yöntemi ile hem meslek hem de ahlaki değerler kazandıran teşkilata…………………denir

  - Toplumda sosyal dayanışmayı ve yardımlaşmayı sağlayan kurum ve kuruluşlara ……………………..denir

  şağıdaki boşlukları uygun kelime ile doldurunuz
 1. Aşağıdaki cümlelerin doğru olanların başına (D) yanlış olanların başına (Y) harfi ile doldurunuz.


( ) Vakıflar günümüzdeki Sosyal Devlet anlayışını yerine getirirdi

( ) Tımar sisteminde toprakların sahibi çiftçiydi

()Medreselerde eğitim gören talebelerin ihtiyacını Vakıflar karşılardı

( ) Tımar sahipleri bölgedeki adalet işlerini de yapardı.

( ) Enderun mektebine genelde devşirme sisteminden gelen öğrenciler alınırdı
 1. Osmanlı Devleti'nde;

 • Esnaflar arasındaki dayanışmayı sağlamak

 • Kaliteli mal ve hizmet üretilmesini sağlamak

 • Çırak yetiştirilmesini sağlamak

 • Yoksul halka yardım etmek

amacıyla Ahi Teşkilatı kurulduğuna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşamayız?

A) Mesleki eğitime önem verildiği

B) Toplumsal dayanışmaya katkıda bulunulduğu

C) Devlete önemli memurlar yetiştirildiği

D) Meslek ahlakının oluşmasına çalışıldığı


 1. Üretim ve güvenlik açısından önemli bir işlevi olan tımar sisteminde, sipahiler;

yuvarlatılmış çapraz köşeli dikdörtgen 5
yuvarlatılmış çapraz köşeli dikdörtgen 6

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Devlet harcama yapmadan bir orduya sahip olmuştur

B) Sipahiler devlet adına vergi toplamıştır.

C) Toprağın gerçek sahibi sipahilerdir.

D) Toprağı işleyen çiftçiler mülkiyet sahibi değil­dir.


 1. Gelirleri cami, hastane ve aşevi gibi hayır işlerineayrılan mal ya da kurumlara "Vakıf" denir. Vakıflariçin ayrılmış olan bir arazi ya da yapı, satılamaz vedevredilemez.

Buna göre vakıfların kuruluş amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A) Ticaret yaparak devlete gelir sağlamak

B) Yoksulların ihtiyaçlarını karşılamak

C) İbadet yerlerinin bakım ve onarımını yapmak

D) Hastaların tedavi edilmesini sağlamak


 1. Sanayi İnkılabı ile birlikte;

I. Ürünlerin kalitesi,

II. Üretime harcanan zaman,

III.Ürünlerin üretim miktarı

IV.Üretime harcanan emek

gibi özelliklerden hangilerinin arttığı söylenemez?

A) I ve III B) I ve II

C) II ve III D) II ve IV


 1. Devletlerin ekonomik olarak güçlenmesinde

I. Ticari pazarlara yakın olmaları

II. Önemli yollara hakim olmaları

III.Ekvatora yakın olmak

IV.Dışarıdan üretilen malları satın almaları

Gibi etkenlerden hangilerinin bir etkisi olduğu ileri sürülemez?

A) I ve II B) II ve III

C) I ve III D) III ve IV


 1. Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarından itibaren medrese yapımına önem vererek devrin büyük âlimleri medreselerde ders vermiş, medre­seler çağın en ileri eğitimini veren kurumlar haline getirilmiştir

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?

A) Eğitime önem verdikleri

B) Padişahların medrese yaptırdığına

C) Avrupa’daki eğitim tarzının örnek alındığı

D) Medreselerin zanaatkâr yetiştirmeyi amaçladığı


 1. I. Bilim ve sanatın ilerlemesi

II. Yeni mezheplerin ortaya çıkması

III. Değerli madenlerin artması

gelişmeleri, Rönesans, Reform ve Coğrafi Keşifler hareketleri ile ilişki bakımından aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak gruplanmıştır?

Rönesans Reform Coğrafi Keşifler

A) III I II

B) I II III

C) II I III

D) III II I

 1. köşeleri yuvarlanmış dikdörtgen belirtme çizgisi 8Bu anlatılana göre o ülkede, aşağıdaki özgürlüklerden hangisinin var olduğu söylenebilir?

A) Seyahat özgürlüğü C) Yerleşme özgürlüğü

B) Bilim özgürlüğü D) Konut edinme özgürlüğü

köşeleri yuvarlanmış dikdörtgen belirtme çizgisi 10
Takiyyüddin’in verdiği bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Osmanlı Devleti bilimsel faaliyetlere destek vermiştir.

B) Takiyüddin'in astronomi çalışmaları kabul görmemiştir.

C) İstanbul'daki boş araziler tarımsal üretim için değerlendirilmiştir.

D) Osmanlı bütçesi açık vermeye başlamıştır
köşeleri yuvarlanmış dikdörtgen belirtme çizgisi 11


Bu durumun,

I. Basılan kitap sayısında artış yaşanması

II. Kitapların daha ucuza mal edilmesi

III.Bilgi seviyesinin yükselmesi

sonuçlarından hangisi ya da hangilerine or­tam hazırladığı savunulabilir?

A) I ve II B) I ve III

C) II ve III D) I, II ve III

grup 13

 1. grup 18


grup 23
Bu diyagramda boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?

A)Takvim C) Cam

B) Yazı D) Para

 1. Lâle Devri'nde gözümüze çarpan;

 • Doğu klasiklerinden Türkçeye çeviriler yapılması

 • İstanbul'da çini ve kumaş imalathanelerinin açılması

 • İlk defa çiçek aşısının kullanılması

çalışmalarına bakılarak aşağıdaki alanların hangisi-ne yönelik ıslahat yapıldığı söylenemez?

A) Kültürel C) Ekonomik

B) Hukuk D) Sağlık
 1. köşeleri yuvarlanmış dikdörtgen belirtme çizgisi 31


II. Mahmut’un bu sözü, Osmanlı devletinin hangi özelliğini göstermektedir?

A) Baskıcı C) Hoşgörülü

B) Teokratik D) Yasakçı


 1. İstanbul'un Fethi, sonuçları itibarıyla evrensel nitelikte sonuçlar doğurmuştur.

Buna göre;

I. Sağlam surların güçlü toplarla yıkılabileceğinin anlaşılması

II. Osmanlı Devleti'nin imparatorluk aşamasına geçmesi

III.İpek Yolu ticaretinde Osmanlı Devleti'nin de etkili olması sonucunda Coğrafi Keşifler ‘in başlaması

sonuçlarından hangileri evrensel nitelikteki sonuçlardandır?

A) Yalnız I B) I ve II

C) II ve III D) I ve III


 1. Yavuz Sultan Selim’in Mısır Seferi’nin sonuçlarından hangisinin Osmanlı Devleti’ne ekonomik olarak etkisi en azdır?

A) Halifeliğin Osmanlılara geçmesi

B) Baharat Yolu ticaretine egemen olunması

C) Mısır devlet hazinesinin Osmanlılara kalması

D) Venediklilerin Kıbrıs Adası için Memlüklere verdiği vergiyi Osmanlılara vermesi


 1. 16. yüzyılda denizlerdeki fetihle­ri çok kısa sürede gerçekleştiren hatta haçlı donanmalarını bile yok eden Osmanlı Devleti 17. yüzyılda Girit'i 25 yıllık bir kuşatmadan sonra alabilmiştir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A) Osmanlı Devleti’nin kara ordusuna ağırlık verdiğinin

B) Osmanlı Devleti'nin deniz gücünü önemsedi­ğinin

C) Osmanlı deniz gücünün zamanla zayıfladığı­nın

D) Osmanlı Devleti'nde taht mücadelesi olduğunun
Not Baremi: 1 ve 2 sorular 10’ar puan diğer sorular 5’er puandır.

7.SINIF SOSYAL BİLGİLER

BU DOSYADAKİ SORULARIN DOĞRU YANITLARI AŞAĞIDADIR. SORU SAYISI: 18

Doğru Yanıtlar Tablosu

Sorunun İlgili Olduğu Kazanım

1-

1)Sanayi İnkılabı

2) Enderun

3) Medrese

4)Ahilik

5)Vakıf


5.Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır.

4. Vakıfların çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rolüne tarihten ve günümüzden örnekler verir.


2-

1) D

2)Y

3) D

4) Y

5)D

1. Üretim ve yönetimde toprağın önemini tarihten örneklerle açıklar

4. Vakıfların çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rolüne tarihten ve günümüzden örnekler verir.

5.Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır.


3-

C

5.Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır.

4-

C

1. Üretim ve yönetimde toprağın önemini tarihten örneklerle açıklar.

5-

B

4. Vakıfların çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rolüne tarihten ve günümüzden örnekler verir.

6-

D

3.Tarihten ve günümüzden örnekler vererek üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir

7-

D

2. Kaynakların, ürünlerin ve ticaret yollarının devletlerin gelişmesindeki önemine tarihten ve günümüzden örnekler verir

8-

A
9-

B

4.15–19. yüzyıllar arasında Avrupa’da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkilerini fark eder.

10-

B

5.Tarihsel süreçte düşünceyi ifade etme ve bilim özgürlüklerini bilimsel gelişmelerle ilişkilendirir.

11-

A

3. Türk ve İslam devletlerinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını değerlendirir.

12-

D

2.İlk yazı örneklerinden yola çıkarak yazının kullanım alanlarını ve bilgi aktarımındaki önemini fark eder.

13-

B

1. İlk uygarlıkların bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkılarına örnekler verir.

14-

A

6. Osmanlı, Avrupa ilişkileri çerçevesinde kültür, sanat ve estetik anlayışındaki etkileşimi fark eder.

15-

C

5.Osmanlı toplumunda hoşgörü ve birlikte yaşama fikrinin önemine dayalı kanıtlar gösterir.

16-

D

3. Osmanlı Devleti'nin fetih ve mücadelelerini Osmanlıda ticaretin ve denizlerin önemi açısından değerlendirir.

17-

A

4. Osmanlı Devleti'nin fetih ve mücadelelerini Osmanlıda ticaretin ve denizlerin önemi açısından değerlendirir.

18-

C

4. Osmanlı Devleti’nin fetih ve mücadelelerini, Osmanlı’da ticaretin ve denizlerin önemi açısından değerlendirir.Share ing jaringan sosial


Similar:

Sosyal biLGİler sinif dönem yazili sorulari

Sosyal biLGİler sinif dönem sinav

Sosyal biLGİler dersi sinifi dönem yazili yoklama sinav sorulari

2012-2013 EĞİTİM ÖĞretim yili sosyal biLGİler sinif dönem öLÇme değerlendirme sinavi

2014-2015 EĞİTİM ÖĞretim yili orta okulu sosyal biLGİler sinif dönem öLÇme değerlendirme sinavi

7. sinif sosyal biLGİler sinav sorulari

Adi,soyadi : sinifi/no sinif coğrafya dersi DÖnem yazili sinav sorulari

Lİsesi 2014-2015 yili sinif tarih dersi DÖnem yazili (ortak sinav) sorularidir

ÇETİnkaya lisesi 2014-2015 EĞİT. ÖĞretim yili sinif coğrafya dersi DÖnem yazili sinavi

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞretim yili prof. Dr. Muhammet tayyip okiÇ İmam...

Astronomi


Nalika Nyalin materi nyedhiyani link © 2000-2017
kontak
a.kabeh-ngerti.com
.. Home