1-) Aşağıdaki Tabloda verilen maddeleri tablodaki açıklamalarla eşleştiriniz. (10 puan)


download 37.34 Kb.
jeneng1-) Aşağıdaki Tabloda verilen maddeleri tablodaki açıklamalarla eşleştiriniz. (10 puan)
KoleksiDokumen
a.kabeh-ngerti.com > Ekonomi > DokumenAdı:

………. İÖO

7.SINIF

22 MART 2013

Soyadı:

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER

Sınıf: No:

7.SINIF II. DÖNEM I. SINAV
1-) Aşağıdaki 1. Tabloda verilen maddeleri 2. tablodaki açıklamalarla eşleştiriniz. (10 puan)


1

Coğrafi Keşifler

2

İbrahim Müteferrika

3

Kral Yolu

4

İpek Yolu

5

Sadrazam

6

Baharat Yolu

7

Tekerlek

8

Mürekkep

9

Sanayi inkılâbı

10

Divan-ı HümayunÇin’den başlayarak İstanbul ve Karadeniz limanlarına ulaşan ticaret yoludur
Tarihte ulaşımı sağlamak amacıyla yapılan ilk icattır.
Padişahtan sonra en yetkili devlet adamıdır.
Osmanlıda ilk matbaayı kurmuştur.
Yazının daha kalıcı olmasında etkili olmuştur.
Buharın makinelerde kullanılmaya başlanması ile ortaya çıkmıştır.
Osmanlıda devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı yerdir.
Avrupalı devletlerin doğu ülkelerinin zenginliklerini ele geçirmek için çıktıkları seferlerdir
Lidyalılar tarafından kurulan ticaret yoludur
Hindistan’dan başlayan Mısır’a ulaştıran ticaret yoludur.


2-) Toprak sistemiyle ilgili verilen bilgilerin verilen hangi ülkede olduğunu eşleştiriniz.(10 puan)

(AVRUPA-SELÇUKLU-OSMANLI)………………………………. ……………………………… ……………………………….
3-) Aşağıdaki cümlelerin doğru olanlarının başına (D) yanlış olanlarının başına (Y) harfi yazın? (10 puan)

1- ( ) Rönesans sonunda düşünen, araştıran insan tipi ortaya çıkmıştır.

2- ( ) Reform sonucunda Hıristiyanlıktaki mezhep birliği sağlanmıştır.

3- ( ) Coğrafya bilgisinin artması ve cesur gemicilerin yetişmesi sonucu Derebeylik sistemi gelişmiştir.

4- ( ) Rönesans sonrası Avrupa’da tartışmaya yer yoktur. Skolastik düşünce hakimdir

5- ( ) Türk-İslam bilim adamlarının astronomi alanında yetişmiş bir çok bilim adamdı ve çalışması vardır.4-) Aşağıdaki boş bırakılan yerler uygun cümleler gelecek şekilde doldurunuz. (10 puan)
1-) ……………………………………….Talas Savaşıyla Çinlilerden Arap ve Türklere geçmiş buradan da haçlı savaşlarıyla Avrupalılara geçmiş , Avrupa’da İngilizler ile Fransızlar arasındaki bir savaşta kullanılmıştır.

2-) Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye göç ettiği Hicret’i başlangıç kabul eder. ……………………… takvim ay yılını esas alınarak düzenlenmiştir.

3-) ………………….. nın icadı insanlar ve toplumlar arasındaki ilişkilerin daha kalıcı olmasını sağlamıştır.

4-) Coğrafi keşifleri ilk başlatanlar denizcilikteki bilimsel gelişmeleri yakından izleyen …………………………….. olmuştur. Onları İspanyollar izlemiştir.

5-) ……………………………………….…. Amerika’yı ilk bulandır ancak burayı Hindistan zannetmiştir. Daha sonra Ameriko Vespuçi buranın yeni bir kıta olduğunu anlamıştır ve bu kıtaya onun adı verilmiştir.
5-) Coğrafi Keşiflerin sonuçlarından 5 tanesini yazınız? (15 puan)


6-) Osmanlıda dirlikler yıllık gelirine göre kaça ayrılmaktadır. Kısaca açıklayınız? (10 puan)
Has: Geliri en yüksek olan arazilerdir. Padişah, şehzade, divan üyeleri beylerbeyi gibi yüksek rütbeli memurlara verilir.

Zeamet: Subaşı, kadı gibi orta dereceli memurlara verilen arazidir.

Tımar: Savaşta yararlılık gösteren komutanlara verilen arazidir. Şeklinde 3’e ayrılır
7-) Aşağıdaki çoktan seçmeli sorulardan doğru olduğunu düşündüğünüzü işaretleyiniz. (35 Puan)

1-) Coğrafi Keşifler sonucunda meydana gelen aşağıdaki gelişmelerden hangisi Türk – İslam dünyasını olumsuz etkilemiştir?

 1. Dünyanın yuvarlak olduğunun ispatlanması

 2. Okyanuslara dayanıklı gemilerin yapılması

 3. Burjuva sınıfının zenginleşmesi ve güçlenmesi

 4. Doğuya giden yeni ticaret yollarının bulunması2-) Yukarıdaki metine göre, Tımar Sisteminin Osmanlı Devleti’ne faydaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?


 1. Ordusu güçlenmiştir.

 2. Topraklardaki üretim, denetim altına girmiştir.

 3. Vergilerin toplanması güçleşmiştir.

 4. Devletin önemli giderleri karşılanmıştır.

autoshape 25
autoshape 24


3-) Pınar ve Caner’in verdiği bilgilerden çıkarılabilecek en genel yargı aşağıdakilerden hangisidir?


 1. Alfabe insanlık tarihinin en eski buluşlarındandır.

 2. Medeniyetler arası kültürel etkileşim buluşların gelişmesine katkı sağlamıştır.

 3. Latin Alfabesinin temelini Fenike Alfabesi oluşturmuştur.

 4. Takvimi ilk kez Mısır uygarlığı kullanmıştır.

Eskiden kitapların elle yazılması uzun bir süre alırdı. Bu yüzden herkesin elinde kitap olamazdı. Matbaanın icadı ile günde 300 sayfa basılmaya başlandı. Günümüzde ise birçok kitap bir anda basılabilmektedir.

4-) Bu gelişmelerin, günümüzde, aşağıdaki sonuçlardan hangisini sağlaması beklenebilir?

 1. Matbaaya karşı tepki oluşması.

 2. Kitabın lüks olmaktan çıkması.

 3. Dinin eğitim üzerinde etkisinin artması.

 4. Skolastik düşüncenin gelişmesi.

autoshape 57
5-) Defne Öğretmenin verdiği bilgide boş bırakılan yer, aşağıdakilerden hangisi ile doldurulmalıdır?

A) Mürekkep B) Daktilo C) Matbaa D) Yazı
İnsanoğlu var olduğundan beri duygu ve düşüncelerini paylaşmak için birçok iletişim aracı kullanmıştır. Bunlar duman, davul, güvercin ve boru sesi olarak sıralanabilir. Bu iletişim araçlarının en önemli eksiği ……………… …………

6-) Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir.

 1. Anlaşılır olmaması

 2. Özürlülere uygun olmaması

 3. Sürekliliğinin ve saklanabilirliliğinin olmaması

 4. Daha çok müzik araçlarının kullanılması

Coğrafi Keşifler, dünyayı sosyal ve ekonomik açıdan değiştiren önemli bir olaydır. Keşifler sonucunda Avrupa gelişmiş, ancak İslâm dünyası bundan yararlanamamıştır.

7-) Keşiflerin aşağıdaki sonuçlarından hangisi Osmanlı Devleti’nin zayıflamasında daha etkili olmuştur?

A) Doğu-Batı arasındaki ticaret yollarının değişmesi C) Büyük ticaret şirketlerinin kurulması

B) Hristiyanlığın yeni keşfedilen bölgelerde yayılması D)Yeni keşfedilen ülkeler göçlerin başlaması

Share ing jaringan sosial


Similar:

A) Aşağıdaki boşluk bırakılan yerleri, cümleyi doğru tamamlayacak...

A rönesans martin luther ali kuşÇu sümerler takiYÜDDİn reform ibrahim...

2006/4 Sayılı Tebliğ'in 9 uncu, 10 uncu ve 11 inci Maddeleri Çerçevesinde...

2014-2015 ZÜbeyde hanim ybo puan

Aşağıdakilerden hangisinde verilen yargılar an-lamca birbirine yakındır? (2005 kpss)

A. Aşağıdaki cümlelerdeki noktalı yerleri uygun kavramlarla doldurunuz

Bir sistemin başlangıç verilerindeki ufak değişikliklerinin, büyük...

1-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “burun” sözcüğü temel anlamıyla kullanılmıştır.?

Aşağıdaki tümcelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle tamamlayınız

Aşağıdaki tümcelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle tamamlayınız

Astronomi


Nalika Nyalin materi nyedhiyani link © 2000-2017
kontak
a.kabeh-ngerti.com
.. Home