1 Türk-İslam tarihinde bilimsel faaliyetlerin sürdürülmesine önem verilmiş; bilim adamları ve yaptıkları çalışmalar hükümdarlar tarafından desteklenmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam tarihine adını yazdıran bilim adamlarından biri değildir?


download 122.61 Kb.
jeneng1 Türk-İslam tarihinde bilimsel faaliyetlerin sürdürülmesine önem verilmiş; bilim adamları ve yaptıkları çalışmalar hükümdarlar tarafından desteklenmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam tarihine adını yazdıran bilim adamlarından biri değildir?
KoleksiDokumen
a.kabeh-ngerti.com > Astronomi > Dokumen
DELTA AKADEMİK OKULLARI DERSHANESİ SOSYAL BİLGİLER 7.SINIF 2.DÖNEM 1.SINAVI SORULARI1) Türk-İslam tarihinde bilimsel faaliyetlerin sürdürülmesine önem verilmiş; bilim adamları ve yaptıkları çalışmalar hükümdarlar tarafından desteklenmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam tarihine adını yazdıran bilim adamlarından biri değildir?

 1. Ali Kuşcu B) Biruni

C) Galileo D) Takiyyüddin
2) ………………………………: Ortaçağ Avrupa’sında düşünmeye ve araştırmaya yer vermeyen, kilisenin söylediklerini kabul eden düşünce sistemidir.

Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Skolastik düşünce B) Rönesans

C) Derbeylik D) Özgür düşünce
3) Reform; 16. yy da Avrupa’da Martin Luther öncülüğünde başlayan ve Katolik kilisesine karşı yapılan dinsel bir harekettir.

Aşağıdakilerden hangisi reformun nedenlerinden biri değildir?

A) Kilisenin zenginlik içinde yaşarken, halkın fakir olması

B) İnsanların matbaanın icadından sonra İncil’i okumaları ve din adamlarının söyledikleri ile İncil’de yazılanların aynı olmadığını fark etmeleri

C) Avrupalıların yeni ticaret yolları bulmak istemeleri

D) Dünyanın yuvarlak olduğu anlaşılınca kiliseye güvenin azalması

4) Aşağıdakilerden hangisi Tımar siteminin Osmanlı Devletine sağladığı faydalardan değildir?

A)Hazır asker sınıfı oluşuyordu.

B)Donanma için asker yetiştiriliyordu.

C)Üretimin devamı sağlanıyordu.

D).Güvenlik sağlanmış oluyordu.
5) Rönesans ilk olarak hangi Avrupa ülkesinde ortaya çıkmıştır?

A) İtalya B) Almanya

C) İngiltere D) Osmanlı Devleti

6) Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişim kurmak için yapılması gerekenlerden birisi değildir?
a) Türkçeyi iyi kullanmak      
b) Konuşurken yüzümüzü başka yöne çevirmek
c) Jest ve mimikleri iyi kullanmak   
d) Ses tonunu iyi ayarlamak
7) Aşağıda bazı ilkçağ uygarlıklarının bilimsel ve teknolojik buluşları ile uygarlıklar eşleştirilmiştir

Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

a)Sümerler-tekerlek b)Çin-Barut

c)İyonya-Para d)Çin-Matbaa

8) Aşağıdaki tarihi gelişmeleri sıraya koyduğumuzda en sonda yer alır?

a)Coğrafi keşifler b)sanayi inkılabı

c)Aydınlanma çağı d)Reform

9) -Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi keşiflerin sonuçlarından değildir?

a)Avrupa’nın ekonomik bakımdan gelişmesi

b)Atlas okyanusu kenarındaki limanların önem kazanması

c)Akdeniz ticaretinin canlanması

d)Sömürgecilik faaliyetlerinin gelişmesi

10) Osmanlı Devleti’nde köylü toprağını iyi kullanmaz ve üç yıl arka arkaya boş bırakırsa, toprağı kullanma hakkı elinden alınır ve başkasına verilirdi.

Bu durum Osmanlı Devleti’nin aşağıdakilerden hangisine önem verdiğinin göstergesidir?

A) Sosyal sınıf ayrımına

B) Özel mülkiyet hakkının gelişmesine

C) Ülke bütünlüğünü sağlamaya

D) Üretimde sürekliliği artırmaya


B) Aşağıdaki bilgileri doğru ve yanlış olarak değerlendiriniz. -------- (D)--------(Y)------ 10 puan

* Seyahatname ünlü seyyah Evliya Çelebi’nin eseridir.( )

* ” Kazasker” Osmanlı devletinde ekonomiden sorumluydu. ( )

* Ülkemizde nüfus bölgeler arasında düzenli dağılmıştır.( )

* Lale devrinde ilk defa çiçek aşısı yapıldı ( )

* Mezopotamya’da Sümerler yazıyı kullanan ilk uygarlıklardır.( )


C)-AŞAĞIDA VERİLEN BULUŞLAR VE İNSAN HAYATINA ETKİLERİNİ EŞLEŞTİRİNİZ.

I. Tekerlek ( ) Okur-yazar oranının artması ve düşüncelerin yayılması

II. Barut ve Top ( ) İnsanların bir yerden daha uzak yerlere göç edebilmesi

III. Matbaa ( ) Feodalitenin yıkılması güçlü krallıkların oluşması

IV. Pusula ( ) İnsanların okyanuslara açılarak yeni yerleri keşfetmesi

V. Sanayi Devrimi ( ) Daha kısa sürede daha çok üretim

D) Aşağıda verilen cümlelerin Rönesans’ın mı yoksa Reform’un sonucu mu olduğunu ,tabloya bakarak işaretleyiniz.
RÖNESANS


REFORM


Bilim ve düşünce hayatı gelişti.Eğitim ve öğretim kilisenin elinden alındı.
Avrupa’da sanatla ilgilen sınıf oluştu.
Deney ve gözleme dayalı pozitif düşünce ortaya çıktı.
Avrupa’da mezhep birliği bozuldu.
E) Toprak sistemiyle ilgili verilen bilgilerin verilen hangi ülkede olduğunu eşleştiriniz.

(AVRUPA-SELÇUKLU-OSMANLI) (10 puan)

……….. ……………… …….............

F) Coğrafi keşifler sonucunda yeni ticaret yollarının bulunması Osmanlı Devleti’ni nasıl etkilemiştir? Açıklayınız.


BAŞARILAR DİLERİM
ENGİN UYSAL

DELTA AKADEMİK OKULLARI DERSHANESİ SOSYAL BİLGİLER 7.SINIF 2.DÖNEM 1.SINAVI SORULARI

A-AŞAĞIDA VERİLEN BULUŞLAR VE İNSAN HAYATINA ETKİLERİNİ EŞLEŞTİRİNİZ.

I. Tekerlek ( ) Bilgi birikiminin daha kolay ve ucuz paylaşılıp ,çoğaltılması

II. Top ( ) Bilgi birikimin gelecek kuşaklara doğru bir şekilde ulaştırılması

III. Yazı ( ) İnsanların daha uzak yerlere Göç edebilmesi

IV. Matbaa ( ) Feodalitenin yıkılması güçlü krallıkların oluşması

V. Pusula ( ) İnsanların yeni yerleri keşfetmesi
B-AŞAĞIDAKİ CÜMLELERDE BOŞ BIRAKILAN YERLERE KUTUDA BULUNAN UYGUN KELİMELERİ YAZINIZ.1- İlk modern matbaayı 1450 yılında ………………………………………………………..... icat etmiştir.

2- Rönesans hareketi Avrupa’da ilk olarak……….……………………….’da; Reform hareketleri ise

……………………………………….’da başlamıştır.

3- Avrupada reform hareketlerini başlatan kişi…………………………………………………………..’dir.

4- Fatih Sultan Mehmet zamanında Osmanlı hizmetine girmiş ünlü matematik ve

astronomi bilgini ………………………………………………….…’dur.

5- Magellan’ın başlattığı Dünya turunu………..…………………………………………………tamamlayarak

dünya’nın yuvarlak oluğunu kanıtlamıştır.

6- Coğrafi keşiflere öncülük eden devletler İspanya ve …………………………..dir

7--Mona Lisa tablosunu yapan ünlü Rönesans sanatçısı………………………………………...’dir.

8-Tarihte yazıyı ilk bulan millet ………………………………………..……’dir.

9-osmanlı Devletinde ilk medrese iznikte………………………………………tarafından açıldı.

10-Devlet adamı yetiştirmek amacıyla kurulmuş bir saray okuludur.
C-AŞAĞIDAKİ KAVRAMLARIN TANIMLARINI YAPINIZ.

I-Rönesans:………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
II-Reform:………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
D- Soru; Aşağıdakilerden hangisi Ahi teşkilatının özelliklerindendir?
A-Esnaf birlikleridir. B-Kişinin eğitilip üretici hale gelmesini amaç edinir.

C-Doğruluktan ayrılmamayı ilke edinir. D-Toplum sağlığı le ilgilenir
E-Tarihteki önemli ticaret yollarını ve bunların ne zaman Osmanlı Devletinin denetimine geçtiğini yazınız?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

F-Vakıfların toplumsal yaşamdaki hizmetleri aşağıda eşleştirilmiştir.Boş bırakılan alanı tamamlayınız.
Sağlık hizmetleri -ŞİFAHANE Dini hizmetler -CAMİ Ticari hizmetler - HAN ,KERVANSARAY İSE Eğitim hizmetleri -…………………………………. tarafindan yerine getirilirdi.

A-Twitter B-Google C-Medereseler D-Facebook


H-15.ve 19.yy’lar arasında Avrupa’da büyük değişiklikler meydana getiren olaylar gerçekleşmiştir.

Bu olaylara ait gelişmeler karışık bir şekilde verilmiştir. Doğru eşleştirmeyi yapınız.

MEYDANA GELEN GELİŞMELER

Coğrafi Keşifler

Rönesans

Reform

Sanayi İnkılâbı

Atlas Okyanusuna kıyısı olan limanlar önem kazanmıştır

Altın, Gümüş gibi madenlerin yerini kömür, petrol almıştır.

Avrupa’da mezhep birliği bozuldu

Hıristiyanlık yeni keşfedilen yerlere yayıldı.

Bilimsel alanda deney ve gözleme dayanan pozitif düşünce yayıldı.

Eğitim öğretim işleri kilisenin elinden alındı.

Büyük fabrikalar kuruldu, işçi sınıfı ortaya çıktı

Tıp, matematik, astronomi, edebiyat ve resim alanında gelişmeler oldu.

Okuma ve yazma oranının artmasıyla toplumun kültürel seviyesi yükseldi

Avrupa zenginleşti, Soyluların nüfusu azaldı.I-AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARIN DOĞRU SEÇENEĞİNİ BULUP İŞARETLEYİNİZ


1-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Avrupa’yı etkilediğinin bir göstergesidir?

A)Avrupa’ya gönderilen elçilerin gördükleri yenilikleri

Osmanlı Devleti’nde uygulamaları

B)İstanbul’da Avrupa’dan getirtilen matbaanın kurulması

C)Mozart ve Beethoven gibi önemli bestecilerin mehter

marşından etkilenmeleri

D)Osmanlı Devletinin son zamanlarında Avrupai yaşam

tarzının rağbet görmesi2-Osmanlı devleti’nde köylü toprağını iyi kullanmaz ve üç yıl arka arkaya boş bırakırsa, toprağı kullanma hakkı elinden alınır ve başkasına verilirdi.

Bu durum Osmanlı Devleti’nin aşağıdakilerden hangisine önem verdiğinin göstergesidir?

A) Sosyal sınıf ayrımına

B)Özel mülkiyet hakkının gelişmesine

C) Ülke bütünlüğünü sağlamaya

D)Üretimde sürekliliği artırmaya3-Hangisi ikta sisteminin faydalarından biri olamaz?

A)Devletin önemli giderleri karşılanmıştır.

B)Üretim denetim altına girmiştir.

C)Merkezi yönetim ve ordu güçlenmiştir.

D)Soylu ve köylü sınıfı oluşmuştur

4-Ünlü seyyah ve gezginlerin yazdıkları eserlerde Osmanlı sosyal yaşantısı hakkında hangi bilgilere ulaşılamaz?

A)Osmanlı’da kahvehaneler

B)Osmanlı’nın temizlik kültürü

C)Toplumsal sınıflar arasındaki çatışmalar

D)Kültürel özellikler ve hoşgörü


5-Aşağıdaki şeçeneklerde Türk İslam bilginleri ve eserleriyle ilgili verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A)İbn-i Sina-El Kanunü’l Fi-t Tıb B)Piri Reis-Kitabü’l Bahriye

C)Katip Çelebi-Cihannüma D)Ali Kuşçu-Seyahatname

6-Coğrafi Keşifler’in sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A)Dünya’nın yuvarlak olduğunu kanıtlanması

B)Ticaret yollarının değişmesi

C)Yeni keşfedilen yerlerden Avrupa’ya bol miktarda

hammaddenin aşınması

D)Osmanlı Devleti’nin sömürgecilik faaliyetlerine katılması

7-Aşağıdaki uygarlık-buluş eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A)Çinliler-Para B)Sümerler-Tekerlek

C)Fenike-Alfabe D)Mısır-Hiyeroglif Yazısı

8-Barut ve Top, Kağıt ve Matbaa, Pusula gibi buluşlar hangi olay sonucu Avrupalılar tarafından ilk olarak öğrenilmiştir?

A) Haçlı seferleri B) Coğrafi keşifler

C) Kavimler göçü D) İstanbul’un fethi


9-Aşağıdakilerden hangisi Ahi teşkilatının bölümlerinden değildir?

A-Erlik B-Çıraklık C-Kalfalık D-Ustalık

10-İlk Türk matbaasının kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?

A)28 Mehmet Çelebi B)Takiyüddin

C)İbrahim Müteferrika D)Harezmi
DELTA AKADEMİK OKULLARI DERSHANESİ SOSYAL BİLGİLER 7.SINIF 2.DÖNEM 1.SINAVI SORULARI


1-Osmanlı Devleti’nde yapılan ıslahat hareketleri

sonucunda;

-Matbaa kuruldu,

- Ziraat Bankası açıldı,

- Posta teşkilatı kuruldu.

Bu ıslahatlar, aşağıdaki alanların hangisinde

değişim yaşandığına kanıt olamaz?

A) Askerlik B) Ekonomi

C) Kültür D) Haberleşme
2-Fatih Sultan Mehmet’in ;

- İstanbul’da medreseler açtırması

- Çevre ülkelerden sanatçı ve bilim adamlarını İstanbul’a getirtmesi

gibi çalışmaları,aşağıdakilerden hangisini hedeflediğini gösterir?

a) İstanbul’u kültür merkezi yapmak

b) İstanbul’da Türk mimarisini geliştirmek

c) İstanbul’da ticareti geliştirmek

d) Hıristiyanların Ortodoks mezhebini korumak
3-Yavuz Sultan Selim zamanında ;

I- Memlük Devleti yıkılmış

II- Baharat Yolu’nun denetimi Osmanlı Devleti’nin kontrolüne geçmiş

III- Suriye, Mısır, Hicaz toprakları alınmış

görülen bu gelişmelerden hangisi veya hangileri ekonomik anlamda Osmanlıya fayda sağlamıştır?

A ) yalnız I b ) yalnız II

C ) I ve II d ) II ve III


Kilise Sinagog

Yukarıda Osmanlı Döneminden günümüze

kadar varlığını devam ettiren değişik dinlere

ait bazı ibadet yerlerinin temsilî resimleri

verilmiştir.

Bu resimlerden yola çıkarak Osmanlı toplumu

için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Farklı kültürler bir arada yaşamıştır.

B) inanç ve ibadet hürriyeti sağlanmıştır.

C) Adaletli ve hoşgörülü bir yönetim uygulanmıştır

D) İbadet hayatı yalnızca İslamiyet’e göre yaşanmıştır.
5- I- Başkent İstanbul ‘a taşındı.

II- Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğü sağlandı.

III- Coğrafi keşiflere neden oldu.

Yukarıda verilen İstanbul ‘un fethinin sonuçlarından hangisi ya da hangileri dünya tarihini etkilemiştir?

a) yalnız I b) II ve III

c) yalnız III d) I , II ve III

6-

Kanuni Sultan Süleyman

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

a) Osmanlı-Avusturya mücadelesi sona erdiği

b) Avusturya topraklarının tamamını Osmanlı Devleti’nin aldığı

c) Osmanlı Devleti’ni sadrazamların yöneteceği

d) Osmanlı Devleti’nin, Avusturya’ya üstünlüğünü kabul ettirdiği
7-“Osmanlı devlet yönetiminde önemli işler divanda görüşülür fakat son söz padişaha ait olurdu. Padişahın kabul etmediği bir karar uygulanamazdı.”

Buna göre Osmanlı Devleti’nin yönetim şekli aşağıdakilerden hangisidir?

a) Monarşi b)Cumhuriyet

c) Teokrasi d) Oligarşi
8--“Osmanlı Devleti Sokulu Mehmet Paşa’nın ölümünden sonra duraklama dönemine girmiştir”

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinin duraklamasının iç nedenlerindendir?

a. Ekonominin ve eğitimin bozulması

b. Güçlü devletlere komşu olunması

c. Avrupa’nın coğrafi keşifler ile zenginleşmesi

d. Devletin doğal sınırlara (dağ,çöl,okyanus..) ulaşması
9 - “Cami,medrese,şifahane,imarethane, kervansaray, han ,köprü,çeşme gibi yapılara Osmanlı Devleti sınırları içinde sıklıkla rastlarız.”

Bu durum Osmanlı Devleti ile ilgili nasıl bir yargıya ulaşmamızı sağlar?

a. Merkezi otoriteyi sağlamaya önem verilmiştir

b. Bilime önem verilmiştir

c. Ticarete önem verilmiştir

d. Sosyal hayatı geliştirmeye önem verilmiştir
10-

“Osmanlı hanedanının yaşça en büyüğü ve en akıllı olanının padişah olması (ekber ve erşed sistemi) uygulamasını getirdim”

Bu uygulama ile aşağıdakilerden hangisini amaçlamış olabilirim?

a. İstanbul isyanlarını engellemeyi

b. Taht kavgalarını önlemeyi

I.Ahmet c. Ekonomiyi düzeltmeyi

d. Sınırları genişletmeyi11-“ Osmanlı devleti 18. yüzyılda batıdaki gelişmeleri her alanda yakından izleme gereği duymuştur.”

Bu nedenle Osmanlı devletinde aşağıdakilerden hangisi yapılmıştır?

 1. Avrupa’nın önemli başkentlerine elçilikler açıldı.

 2. Bazı devletlere ayrıcalıklar verildi

 3. Deneyimli kişiler sadrazamlığa getirildi.

 4. Tımar sistemine önem verildi.
12 -Divan-ı Hümayun’u kaldırarak bakanlıklar kurdum.

-Yeniçeri Ocağı’nı kaldırdım.

- İlköğretimi zorunlu hale getirdim.

Yukarıda belirtilen ıslahatlar aşağıda belirtilen alanlardan hangisi ile ilgili değildir?

a. Askeri b. Siyasi c. Ekonomik d. Eğitim

II. Mahmut

13- Aşağıdaki divan üyelerinin görevlerini açıklayan ifadeyi doğru bir şekilde kutucuklara yerleştiriniz.(15 puan)
 1. Adalet ve eğitim işlerine bakar

 2. Alınan kararların dine uygunluğunu denetler

 3. Yazışmalara padişahın tuğrasını çeker,kanunları iyi bilir

 4. Padişahtan sonra en yetkili kişidir.

 5. Deniz kuvvetleri komutanıdır

 6. Gelir ve giderleri hesaplar

 7. Padişah ve sadrazamın yardımcılarıdır. Günümüzdeki bakanların görevini yaparlar


14- Aşağıdaki ifadelerden doğru olana “D”, yanlış olana ise “Y” harfini yazın.Yanlış olan

I- (…..) Asakir-i Mensure-i Muhammediye adlı ordu Yeniçeri Ocağının yerine kuruldu.

II- (…..) Tanzimat ve Islahat Fermanı ile azınlıklara ayrıcalık tanıyan haklar verilmiştir.

III- (……) Fransız ihtilali ile dünyaya yayılan fikirlerden en çok eşitlik fikri Osmanlı Devleti’ni olumsuz etkilemiştir.

IV- (……) Osmanlı Devleti’nde eğitim ve araştırma yapılan kurumun adı kervansaraydır.

V –(……) Kanun-İ Esasi Osmanlı Devleti’nin ilk anayasasıdır.

15- Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yerleştiriniz.

İnebahtı , Kapitülasyon , Divan-ı Hümayun , Genç Osman , II. Abdülhamit “

I- Yabancı devletlerin ,serbestçe ve düşük gümrük vergisi ile ticaret yapma ayrıcalığına ……………………………………. denir.

II- Meşrutiyet Yönetimi ve Kanun-i Esasi ………………………………………….. döneminde kabul edilmiştir.

III- Osmanlı devletinde önemli işlerin görüşüldüğü yere ……………………………………………..denir.

IV- Yeniçeri Ocağı’nı kaldırarak yerine yeni bir ordu kurmayı hedefleyen ancak yenilik karşıtı kişilerce tahttan indirilen Osmanlı padişahı ………………………………………. ‘dır.

V- 1571 yılında haçlılarla yapılan ve Osmanlı donanmasının yenildiği savaş ………………………………… deniz savaşıdır.

16- Kanuni Sultan Süleyman’ın Fransa’ya verdiği kapitülasyonlarda ki amacını kısaca aşağıya yazınız.

………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………… .

DELTA AKADEMİK OKULLARI DERSHANESİ SOSYAL BİLGİLER 7.SINIF 2.DÖNEM 1.SINAVI SORULARI


1.) Sanayi inkılabı ile üretimin insan gücünden makineye geçmesi beraberinde bazı sosyo-ekonomik sorunları da beraberinde getirmiştir.

Aşağıdaki sonuçlardan hangisi sosyo-ekonomik bir sonuçtur?

 1. Ürünlerin çok sayıda ve ucuza üretilmesi

 2. Hammadde ihtiyacının artması

 3. Ürünlerin satışı için Pazar sorununun doğması

 4. İşsizliğin artması köyden kente göçün başlaması


2.) Kağıt – matbaa- pusula- bu buluşlar Avrupa da çeşitli gelişmelere ortam hazırlamışlardır. Aşağıdaki olaylardan hangisinin bu üç buluşla doğrudan ilgisi yoktur?

a- Derebeylik rejiminin zayıflaması

b- Reform hareketlerinin başlaması

c- Rönesans hareketleri nin başlaması

d- Coğrafi keşiflerin başlaması

3.) Fetret Dönemine son verdiği için Osmanlı Devletinin ikinci kurucusu olarak da bilinen Osmanlı padişahı hangisidir?

A) Yavuz Sultan Selim B) II. Mehmet

C) Çelebi Mehmet D) II. Murat


4.) Avrupa’da Laik eğitim aşağıdakilerden hangisinden sonra ortaya çıkmıştır?
a) Reform b) Rönesans c) Sanayi İnkılabı d) Haçlı seferleri

5.) Osmanlı devleti Bulgaristan’da 2356 cami-mescit, 142 medrese, 16 kervansaray, 24 köprü, 42 İmaret, 229 han- hamam – kaplıca ve buna benzer birçok yapı inşa etmişlerdir.

Osmanlıların yaptıkları mimari eserler göz önünde bulundurulduğunda, yapmış oldukları ekonomik, sosyal, kültürel faaliyetleri ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?
A)Sosyal devlet anlayışı gelişmiştir. B)Düzenli bir askeri teşkilatlanma söz konusudur.

C)Ekonomik gelişmeye önem verilmiştir. D)Kültürel birikime katkıda bulunulmuştur.
6.) Türk-İslam devletlerinde uygulanan tımar sisteminin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a)Toprağın geliri ile memur ve askerlerin giderleri karşılanır

b)Üretimde süreklilik sağlanır

c)Topraklar boş kalmaz işletilir

d)Hazineye doğrudan gelir sağlanılır
7. ) I. Avrupa tarzı mimari eserlerin yapılması

II. Matbaa nın kurulması

III. Çiçek aşısının ilk kez uygulanması

Yukarıdakilerden hangileri lale devri döneminde yapılan yeniliklerdendir?
A) 1 ve 11 B) 1 ve 111 C) 11 ve 111 D) 1, 11 ve 111


8.) 1. İstanbul un başkent olması

11. Osmanlıların Anadoludaki ve Rumelideki toprakları arasındaki bütünlüğün sağlanması

111. Derebeylik rejiminin zayıflaması

Yukarıdakilerden hangileri İstanbul un fethinin Türk tarihi bakımından sonuçlarındandır?
A) 1 ve 11 B) 1 ve 111 C) 11 ve 111 D) 1, 11 ve 111

9. ) Osmanlı Devleti’nde yapılan aşağıdaki yeniliklerden hangisinin veya hangilerinin Batı’yı daha yakından tanımak amacıyla yapıldığı savunulabilir?

I-Yeniçerilerden bir itfaiye bölüğünün oluşturulması

II-Avrupa başkentlerine elçiler gönderilmesi

III-İstanbul’da kumaş ve çini fabrikalarının kurulması

IV-Sağlık alanında ilk kez çiçek aşısının uygulanması

A) Yalnız I B) Yalnız II
C) II ve III D) III ve IV
10. ‘Osmanlı devleti’nde köylü toprağını iyi kullanmaz ve üç yıl arka arkaya boş bırakırsa, toprağı kullanma hakkı elinden alınır ve başkasına verilirdi.’ Bu durum Osmanlı devleti’nin aşağıdakilerden hangisine önem verdiğinin göstergesidir?
A)Sosyal sınıf ayrımına

B)Özel mülkiyet hakkının gelişmesine

C)Ülke bütünlüğünü sağlamaya D)Üretimde sürekliliği artırmaya

11.) Ümit burnu aşağıdaki kıtalardan hangisindedir?
A) Güney Amerika B) Avrupa

C) Asya D) Afrika


12. ) Avrupa’da Laik eğitim aşağıdakilerden hangisinden sonra ortaya çıkmıştır?
a) Reform b) Rönesans
c) Sanayi İnkılabı d) Haçlı seferleri

13.) Ahilikte ustalığa geçen gençlere şu nasihatlar yapılırdı:
-- Yanlış ölçme,eksik tartma

-- Dünya malına fazla önem verme

-- Kimseyi kandırma
Aşağıdakilerden hangisi bu nasihatlardan çıkarılacak bir sonuç değildir?
A) Kişinin yalana söylememesi

B) Çok kazanmanın gerekliliği

C) Ölçüde dürüst olması

D) Kanaatkar olmanın gerekliliği

14.) Himayeyi Etfal’in günümüzdeki karşılığı olan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme kurumu

B) Sosyal Sigortalar Kurumu

C) Esnaf Ve Sanatkarlar Kurumu

D) Türkiye istatistik kurumu

15.) Eski Mısırlıların kullandığı resimli yazıya ne denir?
A) Çivi yazısı B) Hiyeroglif

C) Khipu D) Hat yazısı


16.)İstanbul Rasathanesi,1575-1580 yılları arasında faaliyet göstermiştir.
Osmanlı Devleti’nin bu ilk gözlemevinin kurucusu aşağıdaki bilim adamlarından hangisidir?
A) Harezmi B) Takiyyüddin

C) Ali Kuşçu D) Biruni
17.) Tanrı ile kul arasına kimse giremez. Kişinin günahları ancak Tanrı tarafından bağışlanır.”

Martin Luther, yukarıda verilen sözüyle aşağıdakilerden hangisine tepki göstermiştir?
A)    Hıristiyanlıkta ortaya çıkan yeni mezheplere

B)     Katolik kilisesinin baskılarına

C)    Almanya’da görülen krallık sistemine

D)    Toplumda görülen sınıf farklılığına

18.Aşağıdaki tabloda coğrafi keşiflerin sonuçları verilmiştir

COĞRAFİ KEŞİFLER

Köle ticareti önem kazandı

Akdeniz’i ticari amaçla kullanan ülke sayısı azaldı

Amerika kıtası keşfedildi.

İpek ve baharat yolları önemini kaybettiBunlardan hangilerinin Osmanlı devletine ekonomik açıdan zarar verdiği söylenebilir?

A) I ve III B) II ve III

C) I, III ve IV D) II ve IV

19.)Matbaa,barut pusula gibi buluşların Avrupa’ya taşınması hangi olay sonucunda olmuştur?

CEVAP:


20)Panama Kanalı hangi iki denizi birbirine bağlar?

CEVAP:


21)Coğrafi keşiflerin nedenleri nelerdir?İki tane kaşif ve keşfettikleri yerleri yazınız

Cevap:


22)Yazının icadı ile ilgili kısa bilgi verip,yazının önemi hakkında yorum yapınız.

CEVAP:

23)Reform nedir? Sonuçlarını yazınız.

Cevap:


24)Rönesans nedir?Hangi ülkede başlamıştır?

Cevap:

25.)Sanayi İnkılabını başlatan icat nedir?

Sanayi inkılabı sonucu ortaya çıkan ihtiyaçlar neler olmuştur?

Cevap:


Share ing jaringan sosial


Similar:

3. Atatürk, Milli Mücadele süreci ve sonrası halkı bi­linçlendirmek,...

Aşağıdakilerden hangisi ayak bakımındaki ilkelerden biri değildir?

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Arda’nın söylemesi gereken cümlelerden biri değildir?

1 Buna göre aşağıdakilerden hangisi bilim insanı­nda bulunması gereken özelliklerinden

1- selçuklular, kendi soydaşları olan göçmen Oğuzlardan ziyade, Karluk,...

Aşağıdakilerden hangisi kepler kanunlarından birisi değildir?

CumhûRİyet tâRİHİnde türk mühendiSLİĞİNİn yeri ve bu alanda kaydedilen geliŞmeler

TÜrk üRÜnleriNİn yurtdişinda markalaşmasi, TÜrk mali imajinin yerleşTİRİlmesi...

The Choice Islam and Christianity Judul edisi Indonesia: Dialog Islam Kristen

Bagan klasifikasi islam ddc seksi islam

Astronomi


Nalika Nyalin materi nyedhiyani link © 2000-2017
kontak
a.kabeh-ngerti.com
.. Home