MİLLÎ EĞİTİm bakanliğI


download 2.49 Mb.
jenengMİLLÎ EĞİTİm bakanliğI
Kaca1/22
KoleksiDokumen
a.kabeh-ngerti.com > Astronomi > Dokumen
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞITEBLİĞLER DERGİSİYAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA

AYDA BİR ÇIKARILIR

İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939

CİLT: 73

KASIM 2010

SAYI: 2638


T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

İdarî ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Sayı : B.08.0.İMD.0.71.00.00/3582 18/10/2010

Konu : Yönerge Değişikliği

BAKANLIK MAKAMINA
İlgi : a) 14/06/2007 tarih ve 2385 sayılı Makam Onayı.

b) 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri

Hakkındaki Kanun.

c) Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri, Görevleri, Çalışma Usul ve

Esasları ile Eğitimleri Hakkında Yönetmelik.
3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 4 üncü ve 32 inci maddeleri ile “İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı” kurulmuş olup, görev ve sorumlulukları ise 36 ıncı madde de belirtilmiştir. Başkanlığımızın Yönergesi ise; ilgi (a) daki 14/06/2007 tarih ve 2385 sayılı makam onayı ile yürürlüğe konulmuştur.

5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 25 inci maddesi ile “Savunma Sekreterliği” ile 108 sayılı Savunma Sekreterlikleri Kurulmasına Dair Kanun, yürürlükten kaldırılmıştır. Söz konusu Kanunun 25 inci maddesinde; Kurum ve Kuruluşların, sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlama ve yürütme görevleri; İdari ve Mali İşler, destek hizmetleri veya bu amaçla kurulmuş hizmet birimleri tarafından yürütüleceği, hükme bağlanmıştır.

İlgi (b) deki 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 25 inci maddesine dayanılarak hazırlanan “Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları ile Eğitimleri Hakkındaki Yönetmeliği”nin 4 üncü maddesinin e) fıkrasında; koruyucu güvenlik, kamu kurum ve kuruluşları personelinin, evrak ve dökümanının, haberleşme sistemleri ile araç, gereç, bina ve tesislerinin espiyonaja, sabotaja ve yangınlara karşı ilgili mevzuat çerçevesinde korunması ile özel güvenlik hizmetlerini, ifade edeceğini,

Aynı yönetmeliğin 6 ıncı maddesinde; Sivil savunma, afet, acil durum, seferberlik ve koruyucu güvenlik hizmetlerinin düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesinden Kurumun üst yöneticisi yetkilidir. Üst yönetici bu görevleri sivil savunma uzmanları eliyle yerine getireceği, belirtilmektedir.

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun doğrultusunda oluşturulan ve ilgi (a) daki Makam Onayı ile yürürlüğe konulan “İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı”nın görev, yetki ve sorumluklarının belirlendiği Yönergenin 19 ıncı maddesindeki “Koruma ve Güvenlik Memurunun Görev ve Sorumlulukları” ibaresinin “Sivil Savunma Uzmanı, Nöbetçi Memurluğu ile Koruma ve Güvenlik Personelinin görev ve sorumlulukları” şeklinde düzeltilmesini, görev, yetki ve sorumluluklarının EK-1 listede belirtildiği şekilde, 31 inci maddesindeki “Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü” ibaresinin ilgi (b) deki Kanun ve ilgi (c) deki Yönetmelik gereğince “Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü” olarak düzeltilmesini, görev, yetki ve sorumluluklarının ise Ek-2 listede belirtildiği şekilde yeniden belirlenmesi gerekmektedir.

Makamınızca da uygun görülmesi halinde yürürlükte bulunan “İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı” Yönergesinin;

  • 19’uncu maddesindeki “Koruma ve Güvenlik Memurunun Görev ve Sorumlulukları” ibaresinin “Sivil Savunma Uzmanı, Nöbetçi Memurluğu ile Koruma ve Güvenlik Personelinin görev ve sorumlulukları” şeklinde düzeltilmesini, görev, yetki ve sorumluluklarının Ek-1 listede,

  • 31 inci maddesindeki “Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü” ibaresinin “Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü” olarak düzeltilmesini, Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri Şube Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumluluklarının ise Ek-2 listede,

Belirtildiği şekilde yeniden belirlenmesini olurlarınıza arz ederim.
Yusuf ESENER

Daire Başkanı


Uygun görüşle arz ederim.

…/10/2010
Esengül CİVELEK

Müsteşar
OLUR

…/10/2010
Nimet ÇUBUKÇU

Millî Eğitim Bakanı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

Madde : 1- Temmuz 2007 tarih ve 2598 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Yönergesinin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde: 19- Sivil Savunma Uzmanı, Nöbetçi Memuru ile Koruma ve Güvenlik Personelinin görev ve sorumlulukları;

a) Sivil Savunma Uzmanlarının görev ve sorumlulukları;

(1) Sivil savunma uzmanları bulundukları kurum ve kuruluşlarda aşağıdaki görevleri yapar:

a) Sivil savunma planlarını hazırlamak ve bu planları güncellemek,

b) Kamu kurum ve kuruluşlarının tahliyeye ilişkin planlamasını koordine etmek,

c) Sivil savunma servislerinin kuruluşunu sağlamak ve eğitimlerini yaptırmak,

ç) Afet, sivil savunma ve acil durum hizmetleri için gerekli olan araç, gereç ve malzemenin tedarik ve teminini ilgili birimlerle koordine ederek planlamak, mevcutların bakım ve korunmalarının takibini yapmak,

d) Afet, sivil savunma, acil durum ve seferberlik hizmetleri için gerekli ödeneği ilgili birimlerle koordine ederek belirlemek ve bütçeye konulmasını sağlamak,

e) Afet ve acil durum hallerinde müdahaleyi koordine etmek ve üst yöneticileri bilgilendirmek,

f) Hizmetlerle ilgili mevzuat, yayın ve direktifleri izlemek, incelemek ve bunların gereklerini yerine getirmek,

g) Bu Yönetmelikte belirtilen görevlerin yerine getirilmesi amacıyla; Kurumu ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

ğ) Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer savunma ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

h) 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerinin kurumunda uygulanmasını takip etmek ve yangın önleme tedbirlerini denetlemek,

ı) Kurum içerisinde ikaz ve alarm haberlerinin alınıp verilmesi ve siren sisteminin işletilmesine ilişkin işlemleri yürütmek,

i) Kurumun sığınaklarla ilgili hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek,

j) Afet, sivil savunma, acil durum, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehdit ve tehlikeler, koruyucu güvenlik ve ilk yardım konularında kurum personeli ile kurumun denetimine tabi özel kuruluş personeline eğitim vermek,

k) Afet, sivil savunma, acil durum ve seferberlikle ilgili düzenlenen tatbikatlarda kurumu adına sekretarya hizmetlerini yapmak, bu konularla ilgili kurumda tatbikatlar düzenlenmesini ve yürütülmesini sağlamak,

l) Kurumun denetimine tabi kamu kurum ve kuruluşlarında yürütülen afet, sivil savunma, acil durum, seferberlik ve koruyucu güvenlik hizmetlerini denetlemek,

m) Seferberlik ve savaş hali hazırlıkları ile ilgili iş ve işlemlerini yapmak ve yaptırılmasını sağlamak,

n) Kurumun Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin sekretarya hizmetini yapmak, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ile koordinasyonu sağlamak,

o) Koruyucu güvenlik hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak, kamu kurum ve kuruluşlarının üst amiri adına hizmetin takip ve denetimini yapmak,

ö) İlgili mevzuat uyarınca kurumun üst yöneticisi ve birim amiri tarafından verilen görevleri yapmak.

(2) Sivil savunma uzmanlarına ilgili mevzuatta yer almayan herhangi bir görev verilmez.

b) Nöbetçi Memurunun görev ve sorumlulukları;

(1) Nöbet Hizmetlerini 711 sayılı Kanun ve 6/7337 sayılı Nöbetçi Memurlarının Görev ve Sorumlulukları ile Çalışma Saatlerini Gösterir Yönetmelik hükümleri ile Millî Eğitim Bakanlığı Nöbet Hizmetleri Özel Talimatı esasları doğrultusunda iş ve işlemleri yürütmek.

(2) Nöbetçi Memurunun birinci öncelikli görevi yetkili makamlar tarafından bildirilecek alarm haberlerini sürat ve emniyetli bir şekilde ilgililere ulaştırılmasını sağlamak,

(3) Diğer Yapacağı Görevler;

  1. Mesai saatleri dışında gelecek önemli ve ivedilik derecesindeki haber ve yazıları alıp ilgililere ulaştırılmasını sağlamak,

  2. Haberleşme araçlarında (telli ve telsiz) olası arızaları derhal ilgililere bildirip giderilmesini takip etmek,

  3. Hizmet binasının fiziki güvenliği ve emniyeti bakımından zaman zaman katları ve önemli yerleri (garaj-yemekhane-kalorifer dairesi-çay ocağı-arşiv-santral-bilgi işlem ve trafo) dolaşarak kontrolünü yapmak ve kontrollerde güvenlik gereklerini ihlal edici durumla karşılaştığında durumu nöbet defterine kayıt ederek, tutanağın bir örneğinin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,

  4. Özellikle mesai saatleri dışında üst düzeydeki yöneticiler adına ve tanınmayan kişiler tarafından bırakılmak istenen paket, çanta ve benzeri eşya prensip gereği kabul edilmeyip, eşyanın getirildiği bildirilen yönetici ile telefon irtibatı sağlanarak mümkün ise durumun kendisine bildirmek ve getirenin hüviyet belgesi istenerek nöbet defterine kayıt etmek,

  5. Mesai saatleri dışında dairenin ana giriş kapılarının daima kapalı tutulması konusunda güvenlik personeli ile koordine sağlamak,

  6. Daire amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.

c) Koruma ve Güvenlik Personelinin görev ve sorumlulukları;

a) Görev başına vaktinde gelmek,

b) Görevini teslim alırken, önce olup bitenler hakkında bilgi almak,

c) Çalışma saatleri dışında içeride kimler olduğunu görüp öğrenmek, tanımadığı ve görevli olmayan kimseleri binadan çıkartmak,

d) Binanın her tarafını gezerek, yanmakta olan elektrik ve lambaları  söndürmek, açık pencere ve kapıları kapatarak kilitleyip, anahtarları asmak,

e) Elektrik, sigorta, havagazı ana musluğu, su ana vanasının bulunduğu mahalleri öğrenmek, muslukları kontrol etmek.

f) Yangın söndürme alet, cihaz vasıtaları ile yangın musluklarının yerini ve nasıl kullanacağını öğrenmek,

g) Binanın iç ve dış kısmını devamlı kontrol etmek,

h) Yangın, su baskını v.s. hallerde ilgilileri hemen haberdar etmek,

i)  Nöbet sırasında yabancı kimselerle kısa ve öz konuşmak. Binalara hiç kimsenin izinsiz girmesine müsaade etmemek, gece aydınlatma sistemini kontrol etmek. Binaların etrafına park edilen resmi araçlara nezaret etmek, nöbet süresince uyumamak.

j)  Nöbeti teslim etmeden yerinden ayrılmamak, göreve başlama ve bitme zamanı içinde olup bitenleri nöbeti teslim alacak olana anlatıp; amirine bilgi vermek. Kişilere ait unutulmuş eşyalar sahiplerine verilmek üzere ilgililere teslim etmek,

k) Yiyecek ve içeceklerini yanında getirip, hiçbir suretle görev yerinden ayrılmamak,

l)  Daire amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.

Madde : 2- Aynı Yönergenin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde : 31- Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü:
Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri Şube Müdürlüğünün görevleri;

1- İlgili Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Talimat ve “ Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıkları Direktifi” ne göre, Bakanlığın sivil savunma, seferberlik ve koruyucu güvenlik hizmetleriyle ilgili olarak plan ve diğer çalışmaları yaparak uygulanmasını, kontrol ve koordinesini sağlamak,

2- 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu ile bu Kanuna bağlı olarak çıkarılan 90/500 sayılı Tüzük hükümlerine göre, seferberlik ve savaş haline yönelik hizmetlerin barış döneminden itibaren planlanmasını sağlamak, Bakanlık Seferberlik ve Savaş Hali Genel Planını hazırlayarak, güncel bulundurmak,

3- Sefer görev emirli personelin erteleme işlemlerini ve erteleme kaldırma işlemlerini takip etmek ve buna ilişkin gerekli işlemleri yapmak,

4- Bakanlığın sivil savunma afet, acil durum, seferberlik ve koruyucu güvenlik hizmetlerinin düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve denetimini yapmak,

5- Kurumun sivil savunma planlarının hazırlanması, bu planların güncel bulundurulması ile sivil savunma servislerinin kuruluşunu sağlamak ve sivil savunma uzmanlarının eğitimleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

6- Kurumu ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

7- Afet ve Acil durum hallerinde müdahaleyi koordine etmek ve üst yöneticileri bilgilendirmek,

8- 2007/12937 sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerinin kurumunda uygulanmasını takip etmek ve yangın önleme tedbirlerini denetlemek,

9- Afet ve acil durum hallerinde; Kurumun tahliyeye ilişkin planlamasını koordine etmek,

10- Afet, sivil savunma, acil durum ve seferberlik hizmetleri için gerekli ödeneği ilgili birimlerle koordine ederek belirlemek ve bütçeye konulmasını sağlamak,

11- Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer savunma ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

12- Kurumun sığınaklarla ilgili hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek,

13- Kurum içerisinde ikaz ve alarm haberlerinin alınıp verilmesi ve siren sisteminin işletilmesine ilişkin işlemleri yürütmek,

14- Afet, Sivil savunma, acil durum, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehdit ve tehlikeler, koruyucu güvenlik ve ilk yardım konularında kurum personeli ile kurumun denetimine tabi özel kuruluş personeline eğitim verilmesini sağlamak,

15- 96/8716 sayılı Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi Yönetmeliği ile Millî Eğitim Bakanlığı Kriz Merkezi Yönergesi doğrultusunda; Bakanlık Kriz Merkezinin işleyişini sağlayarak, Millî Kriz Tatbikatları ve Alarm Seminerlerinde Bakanlık, kurum ve kuruluşlar ile koordinasyonu sağlamak,

16- Başbakanlık Millî Alarm Sistemi Genelgesi esaslarına göre Bakanlığın Millî Alarm Sistemi Yönergesini hazırlamak, Bakanlık birimlerine Alarm Tedbirleri İlanında Yapılacak Faaliyet Formunu hazırlatarak, bu formun gerektirdiği önlemlerin alınmasını ve koordinasyonu sağlamak,

17- Bakanlığın Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin sekretarya hizmetini yapmak,

18- Bakanlığın koruyucu güvenlik hizmetlerini planlamak ilgili birimler arasında koordinasyonu sağlamak,

19- Nöbet hizmetlerini 711 sayılı kanun ve 6/7337 sayılı Nöbetçi Memurlarının Görev ve Sorumlulukları ile Çalışma Saatlerini Gösterir Yönetmelik hükümleri ile Millî Eğitim Bakanlığı Nöbet Hizmetleri Özel Talimatı esasları doğrultusunda yürütülmesi sağlamak,

20- Koruyucu Güvenlik Hizmetlerini; 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ile Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelik hükümleri doğrultusunda yürütülmesini sağlamak,

21- Bakanlığımız merkez teşkilatına ait; bina ve tesislerinin, koruma ve güvenlik hizmetlerini sağlamak, planlamak, kontrol ve takibini yapmak.

Bu hizmetlerin genel idari hizmetler sınıfından personel veya özel koruma ve güvenlik hizmetleri eliyle yürütmek,
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Share ing jaringan sosial


Similar:

MİLLÎ EĞİTİm bakanliğI

Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Öğretmen Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik

MİLLİ savunma bakanliğI 130 memur alacak

3- 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunundan ilgili maddeler ve Milli...

Meb okul öncesi EĞİTİm programi kasim ayi aylik eğİTİm plani

Meb okul öncesi EĞİTİm programi kasim ayi aylik eğİTİm plani

Meb okul öncesi EĞİTİm programi kasim ayi aylik eğİTİm plani

KÜLTÜr ve turizm bakanliğI

Sağlık Bakanlığı ölüme neden olduğu gerekçesiyle “Prexige” isimli...

3. Atatürk, Milli Mücadele süreci ve sonrası halkı bi­linçlendirmek,...

Astronomi


Nalika Nyalin materi nyedhiyani link © 2000-2017
kontak
a.kabeh-ngerti.com
.. Home