KÜLTÜr ve turizm bakanliğI


download 383.62 Kb.
jenengKÜLTÜr ve turizm bakanliğI
Kaca2/5
KoleksiDokumen
a.kabeh-ngerti.com > Astronomi > Dokumen
1   2   3   4   5

3.6. ULAŞIM VE ALTYAPI STRATEJİSİSTRATEJİ
Hızla gelişen turizm sektörünün yoğunlaştığı yerleşmelerin altyapı ve ulaşım sorunların giderilmesi”
Ülkemizde turizm potansiyelinin çok yüksek olduğu Akdeniz ve Ege sahillerinin altyapı sorunlarının çözümlenmesi için, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen Akdeniz-Ege Turizm Altyapısı Kıyı Yönetimi (ATAK) Projesi’nin tamamlanması yönünde çalışmalar yapılacaktır. Bu çerçevede, yerel yönetim ve kullanıcılar tarafından kurulacak altyapı birlikleri vasıtasıyla yürütülmesi öngörülen projenin finansmanında kullanıcının katkısının sağlanması, bu yönde kurumsal yapılaşmaya gidilmesi ve yasal düzenlemeler yapılması ile projeye ivme kazandırılacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı turizm potansiyeli yüksek ve turizm gelişiminin sağlandığı ve geliştirilmesi öngörülen alanlarda altyapının geliştirilmesinde yerel yönetimlerle işbirliği içinde çalışmalarını sürdürecektir.

Ulaşım, turistleri bir tüketim noktası olan turizm bölgelerine bağlayan köprü niteliğindedir. Bu özelliği ile ulaşım turizm için bir ana üründür. Turizmde ulaştırmanın geliştirilmesi, daha sağlıklı işlemesi için ulaştırma türleri arasında bir entegrasyon oluşturulması gereklidir. Bu doğrultuda ülkemizde turizmin tüm yıla yayılması, kıyı turizmi dışında diğer turizm çeşitlerinin ve iç bölgelerimizdeki turizm aktivitelerinin geliştirilmesi için ulaşım bağlantıları güçlendirilecektir.
2023 YILI HEDEFLERİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı ATAK Projesinin tamamlanmasına özel önem vermekte olup Çanakkale İl sınırından Antalya –İçel sınırına kadar uzanan 2.000 km sahil bandında, 2023 yılı hedef alınarak, yerleşik ve turistik nüfusun ihtiyacını karşılayacak içme suyu, kanalizasyon, atık su arıtma ve deşarjı, katı atık toplama ve bertaraf tesisleri gibi altyapı tesislerinin plan, proje ve inşaatları gerçekleştirilecektir.

Türkiye Turizm Stratejisi’nin en önemli özelliklerinden biri ulaşım sisteminde yapılacak düzenlemeleri de içermektedir. Bu doğrultuda turizm sektörü için önemli bir girdi olan kara, hava ve deniz ulaşım bağlantılarının turizm potansiyelleri ile bir bütün halde değerlendirilerek geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Ülkemizin doğal, tarihi ve turistik değerlerini daha iyi tanıtmak amacıyla, turizmin öznesi olabilecek denizyolları ve demiryollarının kamu ve özel sektör işbirliği ile yenilenecek ve geliştirilecektir. Ülkemizde ulaşımın çeşitlendirilmesinde kamunun yatırım payının en aza indirilmesi sektöre dinamizm kazandırılması açısından önemlidir. Bu nedenle, aşağıda sıralanan ve yatırımda kamunun maliyetini en aza indirgemeyi amaçlayan finansman modelleri demiryolları, yat limanı ve kruvaziyer limanları, otoyollar ve bölünmüş yolların yapımında veya niteliklerinin artırılmasında kamu tarafından yatırımların finansmanında kullanılacak modeller olacaktır.

  • Yap-İşlet-Devret (YİD)

  • Yap-İşlet (Yİ)

  • Tasarla-Yap-Finansla-İşlet (TYFİ)

  • Yap-Sahiplen-İşlet-Devret (YSİD)

  • Yap-Sahiplen-İşlet (YSİ)

  • Yap-Kirala-İşlet-Devret (YKİD)

  • Kamu Özel Sektör Ortaklığı (KÖSO) -

  • Menkulleştirme -HEDEFLERE DOĞRU

Turizm potansiyeli yüksek alanlarda altyapı eksikliğinin giderilmesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı turizm potansiyeli yüksek ve turizmin çeşitlendirilmesinin amaçlandığı alanlarda yerel yönetimlerle işbirliği, finansal destek vb. uygulamalar ile altyapıdaki eksikliklerin karşılanması için etkin bir çalışma sağlayacaktır. Bu doğrultuda, yeni geliştirilmesi hedeflenen varış noktalarında, şehir ve kültür turizminin geliştirileceği, kıyı gerisinde kalan mevcut turizm alanlarında altyapı eksikliklerinin giderilmesi ve turizmin çeşitlendirilmesi kapsamındaki alanlarda altyapı gelişimine yönelik ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği için düzenlemeler gerçekleştirecek ve gerektiğinde yönlendirme sağlanacaktır.
Zaman ve güvenlik açısından ön plana çıkan havayolu ulaşımının geliştirilmesi

Ülkemizin uluslararası turizm pazarına uzak olması, sınırlarımızın genişliği ve coğrafi şartlar (dağlık ve engebeli yapı) nedeniyle, Türkiye turizminin gelişimi için en uygun ulaşım türü havayoludur. Bu nedenle ülkemizde turizmin çeşitlendirilerek tüm yıla yayılmasında hava taşımacılığının rolü büyüktür. Hava yolu taşımacılığındaki gelişmeler, turizm sektörünü olumlu yönde etkileyecek ve turistlerin konaklama sürelerini uzatacaktır. Bu doğrultuda turizmin tüm yurda yayılması için gerek mevcut havaalanlarındaki eksikliklerin giderilmesine ve gerekse yeni havaalanlarının oluşumuna yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir. Bölgesel hava taşımacılığına işlerlik kazandırmak, atıl durumdaki stol hava alanlarını çalışır duruma getirmek turizmin daha sorunsuz ve sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesini sağlayacaktır. Bölgesel hava taşımacılığının gelişmesi ile örneğin Anadolu’daki bir tur güzergâhında uzun bir yol turistleri sıkmadan ve zaman kaybı olmadan aşılacaktır. Ayrıca bu sayede daha kısa sürede turistlere daha fazla yer gezdirilebilecek ve ülkemizin tanıtımı daha iyi yapılacaktır. Bu ihtiyacı karşılamak için büyük yerleşim yerlerindeki uçuşlar ikinci ve üçüncü hava alanları ile geliştirilecektir.

Ulaşımda demiryolu taşımacılığının payının arttırılması amacıyla bölgeler arası bağlantıların geliştirilmesi

Demiryolu taşımacılığında teknolojinin gelişimi sonucu, demiryolu ulaşımı güvenli ve rahat bir konuma ulaşmıştır. Artan çevresel duyarlılık sonucu demiryolu taşımacılığının karayolu taşımacılığına oranla önümüzdeki yıllarda öneminin artması beklenmektedir. Bu doğrultuda mevcut demiryolu bağlantılarını birbirleriyle birleştirecek ve ülke genelinde ana turizm bölgelerini birbirine bağlayacak hızlı tren hatları ve bölgesel bağlantılar geliştirilecektir.
Turizmde karayolu ulaşımında güvenliğin ve erişim kapasitesinin arttırılması

Ülkemiz karayolu ağı, uzunluk olarak AB ülkeleri ortalamasının oldukça altındadır.

Özellikle turizm sektöründe yeni ulaşım bağlantılarının oluşturulması ve var olan ulaşım bağlantılarının güçlendirilmesi ile karayolunda ulaşım güvenliği ve niteliğinde artış sağlanacaktır. Türkiye Turizm Stratejisini destekleyici nitelikte ana bağlantılar üzerinde gerçekleştirilmesi öngörülen yeni varış noktalarını (Turizm Gelişim Bölgeleri, Gelişim Koridorları ve Gelişim Ana Aksları, Turizm Kentleri, Eko-turizm Bölgeleri, Marka Kentler) destekleyici bölünmüş karayolu bağlantıları geliştirilecektir.
Deniz turizminin geliştirilmesi

Ülkemize gelen turistlerin daha uzun süre konaklamalarını sağlamak ve gelen nitelikli turist sayısını arttırabilmek için turizm potansiyeli yüksek bölgelerde, kruvaziyer yolcu taşımacılığına yönelik gereken altyapı ve üstyapının hızla tamamlanarak kruvaziyer limanların turizme açılması sağlanacaktır.

Ayrıca deniz turizmi sektöründe hızla gelişen bir diğer eğilim ise Mega Yat Limanlarıdır. İstanbul, Antalya, İzmir’deki yat limanlarının rehabilite edilerek Mega Yatları alacak şekilde geliştirilmeleri ile Türkiye turizminin yat turizminde aldığı payın arttırılması sağlanacaktır. Bunun yanında mevcut ve projelendirilen yat limanlarına ilave olarak ülkemizde bulunan 200’ü aşkın balıkçı barınakları potansiyelinden faydalanılarak her 35 deniz milinde bir olmak üzere yat turizmine gerekli hizmeti sağlayabilecek şekilde yenilenmelerine yönelik çalışmalar ile sektörde önemli bir gelişim kazandırılacaktır. Ayrıca, yeni varış noktalarını destekleyecek nitelikte yat limanları planlanarak işletmeye açıkalacaktır.

3.7. TANITIM VE PAZARLAMA STRATEJİSİ
STRATEJİ

Ulusal, bölgesel ve yerel ölçekte markalaşmanın hedeflenmesi, ulusal tanıtım ve pazarlamaya ek olarak varış noktası bazında tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine başlanması”
Turizm bölgesi tanıtımı ve pazar analizleri gibi ana konularda tanıtmanın baştan sona bilimsel analizler ve araştırmalara dayanacaktır.

Tanıtım faaliyetlerinde süreçler belirlenerek, pazar ülkelerde; pazarın özellikleri, müşteri gruplarının eğilim ve istekleri, demografik yapı ve rakip ülkelerin durumu araştırılması, geçerli ve güvenilir bilgiler toplanması, çözümlenmesi, yorumlanması çalışma yöntemi izlenecektir.

Yapılan araştırmaların çözümlenmesi ve yorumlanması sonrasında pazardaki güçlü veya zayıf yanlar, fırsat ya da riskler ve tehditler de tespit edilecektir,

Turizm pazarında yarışabilmek ve pazar payını kaybetmemek için imajın sürekliliği sağlanacaktır. Halkla ilişkiler araçları etkin bir şekilde kullanımı ön plana çıkartılacaktır.

Yeni tanıtım stratejilerinde halkla ilişkiler (PR) faaliyetlerine ağırlık verilecektir.

Devlet ve özel sektör işbirliği, yeni iletişim teknolojilerinin kullanımı ve markalaşma sağlanacaktır.

Turizmde yeni bilgi ve iletişim teknolojilerine uyum sağlanması ve müşteriyle bağlantının daha çok bu yönde yapılmasına ağırlık verilecektir.

Tanıtımdan, ürün pazarlamaya, bilgilendirmeye kadar internetin geniş bir yelpazede kullanılması sağlanacaktır.

Dünya nüfusunun değişmesine paralel olarak daha çok üçüncü yaş grubuna uygun tanıtım ve reklamlara ağırlık verilecektir.

Tanıtımlarda kitlesel tanıtımdan ziyade, özelleştirmeye gidilerek pazarlanacak hedef ürünler belirlenecektir.

Varış noktalarında markalaşmaya gidilecek, ülke markalaşması yanında varış noktası markalaşması sağlanacak ve tanıtımda varış noktalarına ayrı yer verilmesi sağlanacaktır.

Tanıtımda uluslar arası organizasyonlara katılım ve ev sahipliğinin yoğun olarak kullanılmasına önem verilecektir.

Sinema sektörü bir tanıtım aracı olarak kullanılacaktır.

2023 YILI HEDEFLERİ

Tanıtım faaliyetlerinde, farklı pazarlar ve pazar dilimleri arasındaki farklılıkların bilincinde olarak pazarlardaki tüketicilerin ortak istek ve arzuları üzerinde yoğunlaştırılmış bir tanıtım stratejisi hedeflenmektedir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tanıtım stratejisinin önemli bir bileşeni olacaktır. Stratejinin sonuçlarının test edilmesi, etkinliğinin ölçülmesi ve gerekli değişikliklerin yapılması ve 2023 yılına kadar olan faaliyetlerde de etkin kullanıma hedeflenmektedir.

Turizmde tüketicilerin varış noktasını nasıl algıladıkları, bu varış noktasının zihinlerinde nasıl yer aldığı, sektörün hedef kitle ile iletişiminin hangi düzeyde bulunduğu, yürütülen kampanyaların mesajları ile gerçeklerin ne kadar örtüştüğü belirlenmesi gereken sorun alanlarıdır. Bunun için Türkiye’nin dış tanıtımında, dünyadaki gelişmeler izlenerek kampanyaların varış noktası odaklı olmasına, hedef pazarlara yönelik ayrı ayrı düzenlenmesine, farklı, özgün ve ulusal değerlere sadık kalınarak çağdaş değerlerin vurgulanmasına, hedef kitleye yönelik turizm ürünlerinin ön plana çıkarılmasına fuar, ağırlama gibi halkla ilişkiler etkinlikleri ile desteklenmesine özen gösterilecektir. Kampanyalarda hedef kitleye hızlı ve etkin bir şekilde ulaşabilmek için elektronik ortamdan daha fazla faydalanılacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tanıtım ve pazarlama eylemlerinde:

  • Varış noktası odaklı, ürün üstünlüğümüzü ve toplam kaliteyi vurgulayacak,

  • Ülke, bölge ve nokta bazında markalaşmayı sağlayacak,

  • Ülkemiz turizm ürününün tanıtılmasını, turist sayısının ve turizmden elde edilen gelirin artırılmasını hedefleyecek,

  • Akdeniz çanağındaki diğer varış noktalarından farklılık ve göreceli üstünlüğümüzün etkin tanıtım ve pazarlama araçları ile markaya bağlılığını sağlayacak,

  • Farklı, özgün ve ulusal değerlere sadık kalınarak çağdaş değerleri vurgulayacak,

  • Hedef kitleye yönelik ürünleri ön plana çıkaracak,

  • Teknolojik gelişmelerden yararlanacak,

  • Uluslararası başarılara imza atarak ülkemizden övgüyle söz ettiren kişilerden yararlanacak,

  • Halkla ilişkiler faaliyetleriyle desteklenen reklam kampanyaları yürütecek,

  • Avrupa ülkelerindeki pazar payını sürdürülebilir turizm ürünlerinin tanıtımıyla arttıracak,

  • Ürün çeşitlendirmesi yoluyla üst gelir turist gruplarını ülkemize çekecek,

  • Turizm açısından hızla büyüyen Doğu Asya Pasifik bölgesi ve özellikle Hindistan ve Çin’e özel önem verecek,

  • Ortadoğu ülkeleri, İran ve Orta Asya’daki Türk Cumhuriyetlerinde bölgeye yönelik özel tanıtım kampanyaları düzenleyerek Pazar payını artıracaktır.

Tanıtım işlevini paylaşan kurum ve kuruluşlar arasında eşgüdüm kurulacak, daha dinamik, daha profesyonel ve mali yönden daha güçlü bir tanıtım yapılabilmesini sağlamak üzere bu faaliyetlerin finansmanına turizmden doğrudan ya da dolaylı gelir elde eden kesimlerin de katılımı sağlanacaktır. Ayrıca pazarlama ağını oluşturan ticari firmaların serbest piyasa koşulları içinde birleşerek/işbirliği yaparak güçlenmeleri teşvik edilecektir.

Türkiye turizminin uluslararası turizm pazarından daha fazla pay alabilmesi için her yıl turizmden elde edilen gelirin yüzde 1’nin tanıtıma ayrılması hedeflenmektedir.

Ayrıca, e-tanıtım, e-pazarlama ve e-ticaret gibi yeni gelişmekte olan ve turizmi etkileyen teknolojilere kamu ve özel sektörce yeterli yatırım yapılacaktır.

Tanıtım ve pazarlamanın etkinliği değerlendirilecektir.
HEDEFLERE DOĞRU

Tanıtma faaliyetlerinde süreçlerin belirlenmesi

Tanıtma faaliyetinde olması gereken süreçler;

  1. Finansman

  2. Pazarların belirlenmesi

  3. Pazar araştırması

  4. Amaçlar

  5. Tanıtım konusu

  6. Kullanılacak tanıtım araçları

  7. Tanıtma etkinliğinin ölçülmesi

Turistik tanıtma faaliyetine başlamadan önce;

  1. Neyin tanıtacağı (Turistik ürün yada ürünlerin tespiti ve tanımlaması)

  2. Kime tanıtılacağı (Hedef kitle)

  3. Nerede tanıtılacağı (Seçilen Pazar)

  4. Ne zaman tanıtılacağı

  5. Nasıl tanıtılacağı (Uygulama)


Tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde alternatif stratejilerin belirlenmesi

Pratikte turizm örgütlerinin izleyebileceği çeşitli “tanıtım/pazarlama” stratejileri değerlendirilmekle birlikte teorik olarak dört alternatif strateji belirlenmiştir;

  • Tek-hedef-kitle Tanıtma Stratejisi (belirlenmiş tek hedef kitleye yönelik strateji)

  • Yoğunlaştırılmış Tanıtım Stratejisi (birden fazla hedef kitleye yönelik strateji)

  • Bütünsel Tanıtım Stratejisi (pazardaki bütün segmentleri kapsayan strateji)

  • Ayrıştırılmamış Tanıtım Stratejisi (Segmentler arasındaki farklılıkların bilincinde olarak segmentlerin ortak yönlerini dikkate almaya yönelik strateji)

Kamu-özel sektör işbirliği

Kamu-özel sektör işbirliği; devletin koordinatör ve özel sektörün uygulayıcı olması ve devletin finansman olarak tanıtımda özel sektöre destek vermesi konusunda teşvikler ve kredilerde farklı yaklaşımların geliştirilmesi sağlanacaktır. Bu noktada konseylerin çalışmalarından yararlanılacaktır.
İyi imaj yaratılması

Türkiye turizmini doğrudan etkileyen terörist faaliyetlerin, demokrasi, insan hakları gibi konulara ilişkin olarak dış basında yer alan olumsuz yayınlar ve Türkiye’nin coğrafi konumu nedeniyle yakın bölgesinde yaşanan savaşlar ile siyasi istikrarsızlıkların neden olduğu imaj sorunlarının olumsuz etkilerini azaltmaya dönük tanıtım çalışmaları yapılarak iyi imaj yaratılmasını sağlayıcı proje ve programlar hazırlanacaktır.
3.8. EĞİTİM STRATEJİSİ
STRATEJİ

Turizm eğitiminin meslek odaklı olması ve ölçülebilir sonuçlar içermesi”
Turizm eğitimi, turizm kaynaklarının farkına varılmasını, korunmasını ve ülke ekonomisine turizmin katkısının en üst seviyeye çıkarılmasını amaçlayacaktır. Eğitim kapsamında öğrencilere her turiste eşit ve dürüst hizmet verme ahlakı, konukseverlik ve uzun vadeli kazançları dikkate alma temel olarak verilecektir.

Mesleki turizm eğitimi niteliğinin ve eğitimi veren kurumların kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi sağlanacaktır. Ülke turizminin itibarı ve karlılığı, eğitim kalitesinin sürekliliğine bağlıdır. Etkin bir eğitim yapılabilmesi için, eğitim ve öğretimdeki yenilikler sürekli bir şekilde takip edilerek, turizm sektöründeki bugünkü ve gelecekteki olası değişimler iyi analiz edilerek eğitim programlarının elde edilen bulgular doğrultusunda hazırlanması sağlanacaktır.

Turizm eğitiminin meslek odaklı olması ve ölçülebilir sonuçlar içermesi sağlanacaktır. Turizm eğitimi veren kurumlarda ve toplumda “eğitimde kalite bilinci” oluşturulması gerekliliği ön plana çıkarılacaktır. Turizmde Toplam Kalite Yönetimi uygulamalarında grup çalışmalarına önem verilecek, yeniliklere açık ve kendini geliştiren yetenekli öğrenciler teşvik edilecektir. Eğiticilerin başarı değerlendirmeleri performans ölçümünü esas alan bir modele dayanacaktır.

Turizmin istediği nitelikte işgücünün yetiştirilmesinde özel sektörün katılımı ve desteği sağlanacaktır.

2023 YILI HEDEFLERİ

Turizm politikasını yönlendirecek yönetici ve araştırmacıların yetiştirilmesine yönelik akademik eğitim politikaları belirlenirken turizm sektörüne kalifiye eleman yetiştirecek mesleki eğitim bir arada ele alınacaktır.

Turizm sektöründe nitelikli ve yeterli işgücünün yetiştirilmesi konusuna öncelik verilecektir.

Turizmin gelişmesinde etkin güçlerden biri olan yerel yönetimlerin turizm işletmelerinde hizmet ve çevre kalitesini artırıcı yönlendirmeler yapmaları sağlanacaktır. Turizmde toplum bilincinin oluşması için yaygın eğitim programları düzenlenerek özellikle medyanın bu konuları işlemesini özendiren tedbirler alınacaktır.

Turizm Eğitimi ve Öğretimi ders programlarına yeni turizm çeşitleri ile ilgili dersler eklenerek değişen turizm arz ve talebini karşılayabilecek eleman yetiştirilmesi sağlanacaktır.

Yaygın turizm eğitimi için, toplumsal düzeyde işitsel ve görsel iletişim imkânları kullanılacaktır. Yaygın turizm eğitimi sektörde çalışan kişilerin beceri ve niteliklerinin arttırılmasına yönelik olarak yapılacak ve geniş kitlelerin eğitilmesini hedeflenecektir. Bu eğitimin nihai hedefi “belgelendirme” olup belgeler de iş başı eğitimi sürecinde verilecektir.

HEDEFE DOĞRU

Akademik eğitim ve turizm sektörüne nitelikli eleman yetiştirecek mesleki eğitimin bir arada geliştirilmesi

Turist rehberlerine her yıl verilen seminerlerin üniversitelere veya meslek kuruluşlarına bırakılarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın turist rehberliğinin yasalara uygun olarak yapıldığını denetleyen bir kurum olarak işlev görmesi sağlanacaktır.

Mesleki eğitimde standardizasyon, değerlendirmenin yapılması, uluslararası standartlara göre verimlilik, hizmet kalitesinin gelişimi ve istihdam için gerekli olan beceri düzeylerinin belirlemesi belgelendirme ile sağlanacaktır. Acenta ve rehberlerin hizmet içi eğitimlerle ve yaptırımlarla kalitelerinin yükseltilmesi sağlanacaktır. Turist rehberlerinin bir kuruluş altında birlik kurmaları temin edilerek rehberlerin eğitim yoluyla branşlaşmaları sağlanacaktır.

Rehberlik lisans eğitimleri ya da rehberlik sertifika eğitimi düzenleyen fakültelerin “Türkiye Turu Uygulama Gezileri” standart bir program haline getirilecektir. Bu eğitimler ve geziler Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kontrol edilecek ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenen koşullara uygun olup olmadığı gerektiğinde denetlenecektir.

Turizm İşletmeciliği bölümü bulunan üniversitelerin, turist rehberliği alanında yüksek lisans açmaları ve açılacak turist rehberliği yüksek lisans programlarına, yabancı dil bilen lisans mezunlarının kabul edilerek tezli veya tezsiz yüksek lisans eğitimi verilmesi sağlanacaktır. Bu işleyiş, turizm rehberleri arasında branşlaşma ve uzmanlaşmayı arttıracağı gibi turizm sektöründe çalışanların eğitim seviyelerinin yükselmesine de katkıda bulunacaktır.

Rehberlik eğitiminin lisans düzeyinde verilmesi sağlanarak ön lisans düzeyinde turist rehberliği eğitimi veren bölümler kapatılacaktır. Lisans düzeyinde turist rehberliği eğitimi veren okulların yüksek lisans düzeyinde turist rehberliği eğitimi vermeye başlaması rehberliğin branşlaşmasını kolaylaştıracaktır. Ayrıca rehberlik bölümü bulunan üniversiteler İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde eğitim vermektedir. Bu durumda ise nadir diller ihtiyacı karşılanamamaktadır. Bu nedenle Kültür ve Turizm Bakanlığı, ihtiyaç duyulan uzmanlaşma dallarında ve dillerde öğrencilerin yetiştirilmesi için MEB ve YÖK arasında işbirliği ve eşgüdüm sağlayacaktır.
Yaygın eğitimin geliştirilmesi

Yaygın eğitimin geliştirilmesi konusunda medyadan yararlanılacaktır. Temel eğitimin kalitesi, etkin bir işgücü gelişimini sağlayacağı gibi sektördeki dağınıklığın ve eşgüdümsüzlüğün önlemesine de katkıda bulunacaktır. Ayrıca, etkin ve başarılı bir turizm eğitimi, sektörde çalışanların veya çalışacak olanların kariyer ve sürekli iş olarak turizme bakışlarını değiştirecektir. Sektördeki toplam kalite şüphesiz eğitim seviyesinin yükselmesiyle sağlanacaktır. Yaygın eğitim veren kurumlarda verilen eğitimlerin kalitesi uygulamaya yönelik olarak arttırılacaktır. Turizm ve otelcilik eğitimi kurumlarında, meslek dersleri eğiticilerinin bilgi ve deneyimlerini arttırmaları ve yeniliklerden haberdar olmaları sağlanarak yaygın eğitimin geliştirilmesi sağlanacaktır.

Yaygın eğitimin Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinatörlüğünde ve katılımcı bir şekilde sürdürülmesine yönelik model benimsenecektir.

Turizmin istediği nitelikte işgücü yetiştirilmesinde özel sektörün katılımı

Turizm meslek örgütleri, üye işletmelerde kaçak personel çalıştırılmasının önüne geçmek için yetkilendirilecek, bundan sorumlu tutulmaları sağlanacak ve işletmelerin bu örgütlere üye olmaları zorunlu kılınacaktır. Turizm ve otelcilik faaliyetlerinin hukuki çerçevede tanımlanması ve meslek için gereken asgari niteliklerin, gerekliliklerin, eğitim düzeyinin belirlenmesi ve mesleki unvanları koruyacak yasal bir düzenlemenin getirilmesi sağlanacaktır.
Turizm sektöründe eğitilmiş elemanların oranını ve hizmet kalitesini yükseltmek için belgeli ve en az üç yıldızlı otel işletmelerinden turizm eğitimi alan öğrencilere uygulama imkânları sağlanması koşulu getirilecektir. Turizm işletmeciliği mesleki statüye kavuşturularak çalışanların belli bir nitelikte olması sağlanacaktır. Turizm eğitimi veren yüksekokullar için tüm tarafların görüşleri alınarak bir staj yönergesi yayınlanacak ve uygulanması sağlanacaktır.
Yaygın ve örgün eğitimde içeriğin yenilenmesi ve güncellenmesi

Üniversitelerin “Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümlerinde”; okutulmakta olan, genel turizm, yabancı dil, ön büro hizmetleri, kat hizmetleri, örgütsel davranış, işletme, yönetim ve organizasyon, ekonomi, turizm ekonomisi, turizm pazarlaması, turizm mevzuatı, turizm politikası ve uygulaması, turizm rehberliği, servis uygulamaları, insan kaynakları yönetimi, yiyecek-içecek hizmetleri yönetimi, seyahat acentacılığı ve tur operatörlüğü, konaklama işletmelerinde muhasebe uygulaması, konaklama işletmelerinde finansal yönetim gibi derslerin yanı sıra; turizm sosyolojisi, dünya mutfakları ve kültürleri, Anadolu uygarlıkları ve kültürleri, turizmde araştırma yöntemleri, turizmde yeni varış noktaları oluşturma, davranış bilimleri, yeni turizm ürünü ve çeşidi araştırmaları ve branşlaşma (yatçılık, mağaracılık, su altı, dağcılık, rafting vb.) eğitimleri gibi turizm sektörünün değişen gereksinimlerini karşılayacak derslere de yer verilecektir.
Turizm Eğitiminde Kültür ve Turizm Bakanlığının Ana Politikayı Belirlemesi

Turizm eğitiminin planlanmasında örgün ve yaygın turizm eğitimine yönelik politikalar ve stratejilerin belirlenmesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı daha aktif bir rol üstlenmesi sağlanacak ve eğitimin niteliği, içeriği ve politikalarına yönelik yaklaşımlar geliştirilecektir.
3.9. HİZMET KALİTESİ STRATEJİSİ
STRATEJİ

Turizm sektörünün her bileşeninde Toplam Kalite Yönetiminin Etkin Kılınması”
Hizmet kalitesinin ve standardının geliştirilmesi, sürekli gelişmeyi, müşteri ve çalışan memnuniyetini, katılımcılığı ön planda tutan bir yönetim anlayışını getirecektir. Böylece kalite uygulamalarının sürekliliğinin sağlanması işletmelerin hizmet standardını ve verimliliğini artıracak, rekabet gücü ve pazarlama açısından da işletmelere büyük yararlar sağlayacaktır.

Gelişmeye açık bir kalite sistemi ile hizmetler iyileştirilecektir. Böylelikle, verimlilik artacak, mevcut kaynaklar optimum kullanılacak ve işin hatasız yapılması ile hizmet maliyeti düşecek ve zamandan tasarruf edilecektir. Kalite uygulaması ile hizmette sürat, etkinlik ve verimlilik sağlamanın yanı sıra çalışanların ve müşterilerin katılımı ve işbirliği söz konusu olacaktır.

Hizmet sunumunda işletmenin ve bireyin amaçları arasında denge sağlamak üzere, kalitenin geliştirilmesinde, sürekli eğitim, eşgüdüm ve motivasyon ile işgücünün ve yönetimin etkinliğinin geliştirilmesi sağlanacaktır.

Turizm sektöründe işletmelerin, meslek ve hizmet birliklerinin, yerel yönetimlerin ve diğer kurum ve kuruluşların toplam kalite yönetimi konusunda bilgilendirilmeleri ve başarılı uygulamaların kamuoyuna tanıtımı sağlanacaktır.

Artan rekabet koşulları göz önüne alınarak kalite konusunda bilinç geliştirilerek talep yaratılacak ve hizmetler zincirindeki kalite standartları arttırılarak yaygınlaştırılacaktır.

Turizmin mevsimlik ve coğrafi dağılımını iyileştirmek ve dış pazarlarda değişen tüketici tercihleri göz önüne alınarak yeni potansiyel alanlar yaratmak amacıyla alternatif turizm olanakları ile ilgili planlama faaliyetleri sürdürülecektir. Alternatif turizm olanakları yaratılarak talebin artırılmasını sağlamak ve iç turizmi geliştirmek amacıyla sektörün mevsimsellik özelliğini değiştirmeye yönelik yasal-yönetsel düzenlemeler yapılacak, doğal, tarihi ve sosyal çevreyi koruyan ve sürdürülebilir kılan, karşılaştırmalı rekabet üstünlüğüne uygun turizm çeşitleri ön plana çıkarılacaktır.

Hizmet kalitesini artırmak için mesleki niteliklerin belgelendirilmesi sistemine geçilecektir.

Mevcut turistik bölgelerde ve yeni gelişim bölgelerinde fiziki kapasite kullanımında taşıma kapasitesi ölçümü yapılacaktır.
2023 YILI HEDEFLERİ

Bir hizmet sektörü olan turizm sektöründen daha fazla gelir elde edebilmek için hizmet standardının yükseltilmesi öncelikle ele alınması gereken unsurdur. Bu amaçla, hizmet kalitesinin artırılarak müşteri memnuniyetinin maksimum düzeye çıkarılması ve süreklilik arz eden bir yapıya kavuşturulması ve turizmde sürekli gelişme kavramının yerleşmesi sonucu yaratılacak talep ile turizm gelirlerinin artırılması hedeflenmektedir.

Teknolojinin değişim hızı turizm sektöründe hizmetin daha etkin ve hatasız sunulması beklentisini beraberinde getirmekte ve daha az kaynak kullanılarak daha nitelikli hizmet hedeflenmektedir. Bu nedenlerle hizmet standartlarının geliştirilmesinde yeni bir ürünün tasarımı ya da mevcut ürünün geliştirilmesi, farklı hedef gruplarında yer alan turist beklentilerine göre şekillendirilecektir.

Esneklik, saydamlık, katılımcılık ve hesap verilebilirlik anlayışına dayalı bir yapının tüm örgütlenmelerde ve her kademede kurulması ile müşteri odaklı, kaliteli ve etkili hizmetin temeli oluşturulması hedeflenmektedir.

Sektöre hizmet sağlayan kamu ve özel sektörde kalite yönetimine dayalı bir sistemin kurulması, işlevi kalmamış birimlerin kaldırılması veya yeni işlevler kazandırılarak yönlendirilmesi, zorunlu olmadıkça yeni birimlerin oluşturulmaması, hizmet gereklerine uygun sayı ve nitelikte personel istihdamı, merkezi ve yerel yönetimler arasında dengeli bir görev ve yetki bölüşümünün yapılması hedeflenmektedir. Müşteri/vatandaş odaklı bir hizmet anlayışının benimsenmesi ile bilgi ve iletişim teknolojilerinden faydalanılması verimli ve etkili bir hizmet ortamının oluşturulmasını sağlayacaktır.

Turizmde özel sektörün etkinliklerini artırıcı turizmden sorumlu kamu otoritesi yani Kültür ve Turizm Bakanlığı yerel ve meslek kuruluşlarının örgütlenmesinde standartları belirleyen, planlayan, koordine eden ve güçlü gözetim ve denetim mekanizmasına sahip bir üst kurum olarak yapılandırılacaktır.

Yerel yönetimlerin işlevselliklerinin artırılması yönünde düzenlemelerin yapılması hedeflenmektedir. Yerel yönetimlerin proje uygulayıcısı olarak mevcut yapıda daha da güçlendirilmesi ve sektörün önemini kavrayarak yerelden merkeze doğru hareket etmelerini sağlayıcı bir rol üstlenmeleri sağlanacaktır.

Kamunun sektörü desteklemede araç olarak kullandığı tüm ödenek, fon, teşvik ve sübvansiyonların eşgüdümlü hale getirilerek, işbirliği içinde sektörün maksimum fayda sağlayacağı şekilde değerlendirilmesi hedeflenmektedir.

Hizmetin kalitesini artırmaya yönelik olarak eğitim konusunda sektörün bilgilendirilmesi ve desteklenmesi hedeflenmektedir.

Turistik tesislerin çalıştırdıkları elemanlar çalışma koşulları, iş sağlığı ve güvenliği bakımından etkin bir şekilde denetlenecektir.

Turizmin yoğunlaştığı yörelerde ve yakın çevresinde ortaya çıkan altyapı ve çevre sorunları yerel yönetimlerle işbirliği içinde, altyapıyı kullananların da katkılarıyla çözümlenecektir.
HEDEFLERE DOĞRU

Kalite anlayışı bilinci oluşturmak

Kalite anlayışı turizmin her alanında ve her basamağına uygulanacaktır. Turizm sektöründeki kaliteyi artırmak için mesleki eğitim desteklenecektir. Sürdürülebilir gelişme ve çevre korumasına yönelik çalışmalar yapılacak ve turizmle ilgili kurum ve kişiler arasında bilgi ve deneyim paylaşımı sağlanacaktır.

Kültürel mirasın korunması ve turizm içindeki önemi ile gerekliliğinin anlaşılarak değerlendirilmesine yönelik yapılacak çalışmalara yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının dahil edilmesi sağlanacaktır.

Kaliteyi “ölçülebilir” kılmak

Turizmin yoğun olarak konumlandığı merkezlerde hizmetin kalitesini ölçmek ve takip etmek için ortak metot ve ölçü araçlarına karar verilecek ve bunların kullanımı yaygınlaştırılacaktır.

Konaklama tesislerinin belgelendirilmesinde farklılıklar giderilerek tek bir sistem kurulacaktır.

Uluslararası standartlara uyum sağlanacak ve bu standartların korunarak, sürekliliğini sağlayacak mekanizmalar, rekabet kuralları çerçevesinde, sivil toplum kuruluşları aracılığı ile geliştirilecektir.
Planlı Gelişme

Altyapı ve üstyapı yatırımları fiziksel planlara uygun olarak gerçekleştirilecektir. Bu maksatla yatırıma açılması uygun görülen alanlarda öncelikle fiziksel planlama çalışmaları tamamlanarak yürürlüğe konulacaktır.

Özel sektörün alternatif konaklamaya yönelik kırsal turizm tesisleri, özel nitelikli tesisler ve pansiyon gibi konaklama üniteleri kurması desteklenecektir.
Mevzuat düzenlemeleri

Turizm gelirlerinin hesabında turizm uydu muhasebesi sistemine geçilecektir.

Doğal ve tarihi çevrenin korunmasında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı ve ilgili STK’lar ile işbirliği yaparak çevreye yönelik tehdit niteliğindeki her türlü eylemin önlenmesi için müdahale, yargılama ve yaptırımların uygulanmasında hız ve etkinliği artırılacaktır.

Çevre Kanunu, Turizmi Teşvik Kanunu ve Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu uygulamalarında ve bağlı yönetmeliklerde bu amaçla gerekli düzeltmeler yapılacaktır.

Turizm sektöründe hizmet kalitesinin iyileştirilmesi ve etkinliğinin sağlanması için sektörde karar verme mekanizmaları iyi yönetişim çerçevesinde yeniden tasarlanacaktır.
Eğitim ile kalitenin artırılması

Mesleki niteliklerin belgelendirilmesi (sertifikasyon) sistemi ile mesleki eğitimde standardizasyon sağlanacak, hizmet kalitesinin gelişimi açısından belirlenen nitelikleri gerçekleştirecek bir dizi eğitim programı hazırlanacaktır.

3.10. KENTSEL ÖLÇEKTE MARKALAŞMA STRATEJİSİ
STRATEJİ

Zengin kültürel ve doğal değerlere sahip kentlerimizin markalaştırılarak, turistler için bir çekim noktası haline getirilmesi”


Şehir turizmi metropol ölçeğindeki büyük şehirlerde gerçekleştirilen bir turizm türüdür. Paris, Londra, Montreal ve Prag şehir turizminin yapıldığı en önemli kentler arasındadır. Şehir turizminde şehrin turizm potansiyeli ve çizdiği imaj çok önemlidir. Bu nedenle, şehrin tüm çekim noktalarının maksimum düzeyde kullanılması gereklidir. Ülkemizde öncü örnek olarak dünyanın en büyük turizm potansiyeline sahip metropollerinden biri olan İstanbul’da ve diğer büyük şehirlerimizden Ankara, İzmir ve Antalya’da şehir turizmi projesi başlatılması önerilmektedir. 2010 yılında Avrupa Kültür Başkenti olarak İstanbul’un belirlenmesi bu şehrimizin kültür, sanat, şehircilik ve çevresel kalite olarak güçlendirilmesini gündeme getirmektedir.
2023 YILI HEDEFLERİ

  • Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya’da şehir turizmini geliştirmeye yönelik plan ve projeleri yaşama geçirilecektir.

  • Adıyaman, Amasya, Bursa, Edirne, Gaziantep, Hatay, Konya, Kütahya, Manisa, Nevşehir, Kars, Mardin, Sivas, Şanlıurfa ve Trabzon illerinde kültür turizmi canlandırılarak marka kültür kentleri oluşturulacaktır.

  • İç ve dış turizmde kültür turizmi hareketini artırmak için her yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bir şehir “Kültür Turizmi Kenti” olarak ilan edilecektir.

  • Tarihi, kültürel ve mimari özelliği olan yapıların ve ören yerlerinin restorasyonu yaptırılacaktır.

  • Yöresel etkinlikler uluslararası standartlara uygun biçimde geliştirilecektir.

  • Kültürel ve sanatsal gösterilerin sergileneceği tesisler ve mekanlar yapılacaktır.

  • Yerel halkın soyut ve somut kültürel mirasın değeri ve korunması konusunda bilinçlendirilmesi sağlanacaktır.

  • Şehirlerimizin zengin kültürel mirasını vurgulayan ulusal uluslar arası düzeyde tanıtım ve pazarlama yapılması sağlanacaktır.HEDEFLERE DOĞRU

Mimari düzenlemeler

  • Uluslararası standartlarda şehir müzeleri kurulacak,

  • Tarihi, kültürel ve mimari özelliği olan yapıların ve ören yerlerinin restorasyonu yapılacak,

  • Tarihi dokuları ve eski merkezleri yenilenmesi projeleri hazırlanacak,

  • Anıt, kale, su kemeri, sur, han, kervansaray v.b. tarihi yapıların ışıklandırma ve çevre düzenlemeleri yapılacak,

  • Tarihi çekim noktalarının çevresinde turistik yeme-içme tesisleri yapılması,

  • Ülkemizin meşhur el sanatlarından deri, halı, takı gibi ürünlerin sunulacağı Kapalıçarşı benzeri otantik alışveriş merkezleri yapılacak ve mevcut olanların iyileştirilmesi sağlanacak.


Ulaşım Sistemi ile ilgili Düzenlemeler

  • Havaalanı otelleri yapılacak,

  • Havaalanı-kent merkezi toplu taşım sistemleri kurulacak,

  • Kıyı şehirlerindeki iskele ve limanlarda düzenlemeye gidilecek,

  • Deniz turizmi olanakları geliştirilecektir.


Kültürel Aksların düzenlenmesi

  • Kongre turizmine yönelik tesis ve aktivitelerin canlandırılması çalışmaları başlatılacak,

  • Fuar ve kongre merkezleri yapılacak,

  • Sanat köyleri kurulacak,

  • Ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyetler düzenlenecek,


Fiziksel -Sosyal Düzenlemeler

  • Kent merkezinde turizm danışma büroları açılacak,

  • Yerel idare ve ilgili kuruluşlar ile işbirliği yapılarak altyapı ve üstyapı eksiklikleri tamamlanacak,

  • Yön levhaları ve bilgilendirme tabelaları konulacak,

  • Şehir turları kapsamında tur güzergahını ve çekim noktalarını gösterir özel şehir haritaları ve broşürleri basılacak ve sahip olunan değerlerin gerek ülke çapında gerekse yurtdışında tanıtım ve pazarlaması yapılacaktır.1   2   3   4   5

Similar:

*Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu, Şırnak Üniversitesi, Şırnak

MİLLÎ EĞİTİm bakanliğI

MİLLÎ EĞİTİm bakanliğI

MİLLİ savunma bakanliğI 130 memur alacak

Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Öğretmen Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik

Sağlık Bakanlığı ölüme neden olduğu gerekçesiyle “Prexige” isimli...

Astronomi


Nalika Nyalin materi nyedhiyani link © 2000-2017
kontak
a.kabeh-ngerti.com
.. Home