TÜrk üRÜnleriNİn yurtdişinda markalaşmasi, TÜrk mali imajinin yerleşTİRİlmesi ve turquality®’Nİn desteklenmesi hakkinda tebliĞ (2006/4)


download 134.92 Kb.
jenengTÜrk üRÜnleriNİn yurtdişinda markalaşmasi, TÜrk mali imajinin yerleşTİRİlmesi ve turquality®’Nİn desteklenmesi hakkinda tebliĞ (2006/4)
Kaca3/4
KoleksiDokumen
a.kabeh-ngerti.com > Astronomi > Dokumen
1   2   3   4

YEDİNCİ BÖLÜM

İzleme ve Değerlendirme

MADDE 33 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki destek ödemesinden yararlanan kuruluş ve şirketler, destek kapsamına alındıkları tarihten itibaren her yılın sonunda markalaşma faaliyetlerini içeren bir raporu Bakanlığa intikal ettirirler.

(2) Müsteşarlık, anılan raporların değerlendirilmesi ve/veya destek kapsamına alınan kuruluş ve şirketlerin denetlenmesi ve izlenmesi amacıyla destek süresinin her aşamasında bu Tebliğin 12 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendi çerçevesinde danışmanlık/denetim firmalarının raporlarını talep edebilir.

(3) Müsteşarlık, söz konusu raporlar üzerinde yapacağı inceleme neticesinde, Stratejik İş Planlarında belirtilen faaliyetlerden büyük bir bölümünü gerçekleştirmediği, sağlanan desteği etkin kullanmadığı ve/veya markalaşma konusunda herhangi bir gelişim göstermediğini tespit ettiği kuruluş ile şirketleri, Marka/TURQUALITY® destek programlarına ilişkin destek süresinin her aşamasında destek kapsamından çıkarabilir veya destek oranlarında indirime gidebilir. (16.05.2011 tarihli ve 27936 sayılı R.G. 2011/5 Tebliğ ile değişik)

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Müeyyide

MADDE 34 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki destek ödemelerinden yararlanmak üzere müracaatta bulunan ve/veya söz konusu destek ödemelerinden yararlanan kuruluş ve şirketler tarafından yanıltıcı bilgi ve belge ibraz edildiğinin tespiti halinde, haklarında kanuni işlem yapılır. Bu kapsamda tahkikat, soruşturma ve/veya dava konusu edilmiş olanların destek talepleri, konuyla ilgili denetim raporu ve/veya yargı kararı alınıncaya kadar bekletilebilir. Dava sonucunda suçu sabit görülenlerin, Bakanlar Kurulunun 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı "İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı" kapsamında yer alan tüm devlet yardımlarına ilişkin talepleri süresiz olarak reddedilebilir. Müsteşarlık, suç unsurunun tam olarak oluşmamasından kaynaklanan beraat kararları kapsamındaki sahtecilik eylemlerini gerçekleştirenler hakkında da benzer mahiyette işlemler tesis etmeye yetkilidir.

(2) Bu Tebliğ kapsamında haksız olarak alındığı ve/veya amacı dışında kullanıldığı tespit edilen destek ödemeleri, ilgililerden 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınır.

MADDE 35 – (1) Destek kapsamına alınan kuruluş ile şirketlerin iş yönetimi kalitesi, operasyonel mükemmellik düzeyi, markalaşma potansiyeli, performansları, program ve stratejik iş planı kapsamındaki faaliyet ve işlemleri ile harcama belgelerinin içeriği, doğruluğu, rayicine uygunluğu vb. konularda kasıtlı olarak yanıltıcı bilgi ve belge ibraz ettiklerinin tespiti halinde, şirket ve kuruluş Marka/TURQUALITY® destek programından çıkarılır ve sağlanan destek 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınır. (28.07.2007 tarih ve26596 sayılı R.G. 2007/2 Tebliğ ile değişik. Yürürlük 01.01.2007)

(2) Birinci fıkrada belirtilen kusur harcama yetkisi verilen şirket tarafından gerçekleştirilmiş ve destek kapsamına alınan şirketin bu kusurun oluşmasında doğrudan bir rolünün olmadığı tespit edilmiş ise harcama yetkisi verilen şirketin yetkisi iptal edilir ve bu şirket aracılığıyla sağlanmış destekler 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınır. (20.06.2015 tarih ve 29392 sayılı R.G. Tebliğ No 2015/2 ile eklenmiştir)

MADDE 36 – (1) Bakanlık adına tescil ettirilmek suretiyle koruma altına alınmış bulunan TURQUALITY® sertifikasını, Bakanlık ve/veya TURQUALITY® Komitesinden izin almadan kullananlar hakkında, "Markaların Korunması Hakkında 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname" hükümleri çerçevesinde işlem yapılır.

Uygulama

MADDE 37 – (14.12.2012 tarih ve 28497 sayılı R.G. 2012/6 Tebliğ ile değişik) (1) Bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde destek kapsamına alınan şirketler ve markalar, destek süresi içinde ve/veya bitiminde, Bakanlık tarafından uygulanan ve bu Tebliğde yer alan destek unsurlarını içeren diğer “İhracata Yönelik Devlet Yardımları”ndan yararlandırılmazlar. (27.08.2014 tarihli, 29101 sayılı R.G. - 2014/2 Tebliğ ile değişik)

(2) Bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde harcama yetkisi verilen şirketler, destek kapsamındaki markaya ilişkin harcamaları için, destek süresi içinde ve/veya bitiminde, Bakanlık tarafından uygulanan ve bu Tebliğde yer alan destek unsurlarını içeren diğer “İhracata Yönelik Devlet Yardımları”ndan yararlandırılmazlar.

(3) Bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde destek kapsamına alınan Kuruluşlar, destek kapsamına alınan projelerine ilişkin harcamaları için, destek süresi içinde Bakanlık tarafından uygulanan ve bu Tebliğde yer alan destek unsurlarını içeren diğer “İhracata Yönelik Devlet Yardımları”ndan yararlandırılmazlar. (27.08.2014 tarihli, 29101 sayılı R.G. - 2014/2 Tebliğ ile değişik)

MADDE 38 – (14.12.2012 tarih ve 28497 sayılı R.G. 2012/6 Tebliğ ile yürürlükten kaldırılmıştır).

MADDE 39 – (28.07.2007 tarih ve26596 sayılı R.G. 2007/2 Tebliğ ile değişik) (14.12.2012 tarih ve 28497 sayılı R.G. 2012/6 Tebliğ ile yürürlükten kaldırılmıştır)

Yetki

MADDE 40 – (1) Bu Tebliğin uygulama usul ve esaslarını belirlemeye, uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları haklı ve mücbir sebep hallerini de gözetmek suretiyle inceleyip sonuçlandırmaya ve bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde destek kapsamına alınacak kuruluş ile şirketleri ihracat stratejisinde belirtilen ilke, hedef ve politikalar çerçevesinde tespit etmeye, ödenecek destek miktarını her türlü kamu alacağına karşılık mahsup etmeye, bu Tebliğde yer alan lehe olan hükümleri uygulamaya ve destek kapsamında değerlendirilecek harcama ve ödeme miktarlarını belirlemeye Bakanlık yetkilidir. (27.08.2014 tarihli, 29101 sayılı R.G. - 2014/2 Tebliğ ile değişik)

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 41 – (1) Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 21/8/2003 tarihli ve 2003/3 sayılı Kararı ile anılan Karara istinaden 28/8/2003 tarihli ve 25213 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "2003/3 Sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması ve Türk Malı İmajının Yerleştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ", Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 13/9/2005 tarihli ve 2005/8 sayılı Kararı ile anılan Karara istinaden 23/9/2005 tarihli ve 25945 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2005/2 sayılı "2003/3 Sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması ve Türk Malı İmajının Yerleştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1 –(20.06.2015 tarih ve 29392 sayılı R.G. Tebliğ No 2015/2 ile değişik) (1) 28 inci maddenin beşinci fıkrasında yapılan değişiklik, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce hakkında eksik belge işlemi gerçekleştirilmeyen harcama dosyaları için uygulanır.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce haklarında eksik belge işlemi gerçekleştirilmiş olan harcama dosyaları için, bu madde yürürlüğe girdikten sonra, harcama dosyasının değişiklik öncesi Tebliğ çerçevesinde kalan süresi içerisinde tamamlanmak üzere sadece bir kez eksik belge işlemi uygulanabilir.

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 9 uncu maddenin birinci fıkrasında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte yapılan değişiklikler, 27/8/2014 tarihinden sonra gerçekleştirilen harcamalar için uygulanır. (20.06.2015 tarih ve 29392 sayılı R.G. Tebliğ No 2015/2 ile eklenmiştir)

Yürürlük

MADDE 42 – (1) Bu Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 43 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür. (22.03.2012 tarih ve 28241 sayılı R.G. 2012/1 Tebliğ ile değişik)
EK-1

(27.08.2014 tarihli, 29101 sayılı R.G. - 2014/2 Tebliğ ile değişik)
2006/4 Sayılı Tebliğ'in 9 uncu, 10 uncu ve 11 inci Maddeleri Çerçevesinde Destek Kapsamında Değerlendirilen Tanıtım Faaliyetleri şunlardır:
TV

TV reklamları

TV reklam yayın telifi

TV reklam videolarının ülke bazlı adaptasyonu

TV programlarına sponsorluk


RADYO

Radyo programlarına sponsorluk

Radyo reklam yayın telifi

Radyo reklamları

Radyo reklamlarının ülke bazlı adaptasyonu


İNTERNET

E-ticaret sitelerine üyelik

İnternet ortamında verilen reklamlar

Online satış sitesi tasarımı/bakımı/güncellemesi

Sosyal Medya tasarımı, bakımı, güncellemesi

Sosyal medyada verilen reklamlar

Web sitesi tasarımı/bakımı/güncellemesi

Akıllı cihazlara yönelik uygulama giderleri


BASILI TANITIM

Afiş

Broşür

El ilanı

Gazete/dergi reklamları

Periyodik mağaza dergilerinde/kataloglarında yer alma/reklam verme

Katalog/kartela


AÇIK HAVA

Açık hava elektronik ekranları

Billboard/pano/tabela

Bina/cephe/duvar/çatı reklamı

Durak/taşıtlarda yer alan reklam/giydirme

Totem reklamı


FUAR

Fuar katılım bedeli/stant kirası

Stant tasarımı ve dekorasyonu

Organizatör tarafından gerçekleştirilen fuar tanıtım faaliyetleri, fuar kataloğu

Nakliye

Fuar katılımına ilişkin ısıtma/elektrik/su/internet/temizlik/güvenlik/sigorta giderleri


ÖZEL TANITIM GİDERLERİ

Defile/show/özel sergi/lansman/basın tanıtımı/kokteyl/seminer/konferans faaliyetleri

Marka promosyon/iletişim/basın ve halkla ilişkiler ajansı ücretleri/komisyonları

Tadım aktiviteleri

Ürünlerin satışa sunulduğu (üzerinde markanın iletişimi yapılan) standlar/soğutucular

Zincir marketlerin raflarına ve cafe/bar/restoranların satış listesine girmek için bir defalığına mahsus yapılan ödemeler (Listeleme bedeli)

Satışa konu olmayan ve üzerinde markanın yer aldığı eşantiyon malzemeleri


DİĞER TANITIM HARCAMALARI

Tanıtım filmi yapımı

Sinema reklamı

Sponsorluk

Toplu e-posta/SMS/MMS gönderimi

EK-2

(20.06.2015 tarih ve 29392 sayılı R.G. Tebliğ No 2015/2 ile değişik)

2006/4 Sayılı Tebliğ'in 10 uncu ve 11 inci Maddeleri Çerçevesinde Destek Kapsamında Değerlendirilen Danışmanlık Alanları
Yönetim Danışmanlığı

Ar-Ge ve Ürün Geliştirme

Bilgi Sistemleri Danışmanlığı

Bütçe ve Planlama

Değer Zinciri Yönetimi

Değişiklik Yönetimi Süreci

Depo Analiz

Fiyatlama ve Kârlılık Yönetimi

Gastronomi

İnsan Kaynakları Yönetimi

İş Akış Yönetimi Sistemi

İş Ailesi ve Ücret Yönetimi

İş Geliştirme

İş Sürekliliği Yönetimi

İşletme Sermayesi Yönetimi

Kalite Kontrol Sistemi Oluşturulması

Kalite Geliştirme

Karar Destek Sistemlerinin Oluşturulması

Karbon Ayak İzi Çalışmaları

Kurumsal Sorumluluk Çalışmaları

Kriz Yönetimi

Kurumsal Kimlik Oluşturulması

Kurumsal Yönetişim

Mağaza Açılması ve İşletilmesi

Mağaza Yönetimi

Marka Kimliği

Marka Stratejisi

Marka Yönetimi

Operasyonel Strateji

Organizasyon ve Yeniden Yapılandırma

Pazara Giriş

Pazar Konumlandırma

Perakende Yönetimi

Proje Yönetimi

Risk Yönetimi

Satış ve Pazarlama Yönetimi

Sosyal Medya Yönetimi

Stratejik Pazarlama

Stratejik Planlama

Stratejik Şirket Yapılandırılması

Süreç Yönetimi

Şirket Kuruluşu

Şirket Satın Alınması

Tedarik Zinciri Yönetimi

Toplam Kalite Yönetimi

Üretim Performansının İyileştirilmesi

Üretim Yönetimi

1   2   3   4

Similar:

TÜrk din mûSİKÎSİNİn anadolu’da doğUŞu ve tariHİ seyri hakkinda bazi müLÂhazalar

1 Türk-İslam tarihinde bilimsel faaliyetlerin sürdürülmesine önem...

TÜrk ahlaki

2006/4 Sayılı Tebliğ'in 9 uncu, 10 uncu ve 11 inci Maddeleri Çerçevesinde...

İslamiyet Öncesi Türk Devletleri

TÜrk adinin anlami ve kökeni

İlk müSLÜman türk devletleri

Türk Sineması’na Genel Bir Bakış

EĞİTİMİn tarihsel temelleri ve TÜrk eğİTİm tariHİ

EĞİTİMİn tarihsel temelleri ve TÜrk eğİTİm tariHİ

Astronomi


Nalika Nyalin materi nyedhiyani link © 2000-2017
kontak
a.kabeh-ngerti.com
.. Home