TÜrk üRÜnleriNİn yurtdişinda markalaşmasi, TÜrk mali imajinin yerleşTİRİlmesi ve turquality®’Nİn desteklenmesi hakkinda tebliĞ (2006/4)


download 134.92 Kb.
jenengTÜrk üRÜnleriNİn yurtdişinda markalaşmasi, TÜrk mali imajinin yerleşTİRİlmesi ve turquality®’Nİn desteklenmesi hakkinda tebliĞ (2006/4)
Kaca2/4
KoleksiDokumen
a.kabeh-ngerti.com > Astronomi > Dokumen
1   2   3   4

IV- TURQUALITY® programının desteklenmesi

MADDE 12 –(14.12.2012 tarih ve 28497 sayılı R.G. 2012/6 Tebliğ ile değişik) (1) Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Birliklerin TURQUALITY® Programının yürütülmesi konusunda;

a) Marka/TURQUALITY® destek programı kapsamına alınacak/alınan şirketlerin iş yönetimi kalitesi, operasyonel mükemmellik düzeyi ve markalaşma potansiyellerinin belirlenmesi, performanslarının izlenmesi, program ve program kapsamındaki faaliyet ve işlemleri ile harcama belgelerinin içeriği, doğruluğu, rayicine uygunluğu vb. hususlar ile TURQUALITY® Programı kapsamında yapılan faaliyetlerle ilgili gerçekleştireceği her türlü denetim ve danışmanlık giderleri,

b) Marka/TURQUALITY® destek programı kapsamına alınan şirketlere yönelik olarak ürün ve üretim süreçlerinin iyileştirilmesi, operasyonel mükemmellik, stratejik konumlandırma-planlama, pazar haberdarlığı, pazarlama, markalaşma, perakendecilik, halkla ilişkiler, iletişim, reklam, vb. konularda gerçekleştireceği eğitim, seminer, rehberlik, danışmanlık vb. faaliyetlerine ilişkin giderleri,

c) TURQUALITY® Programının pazara giriş ve iletişim stratejisi kapsamında olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için yurtiçi ve yurtdışında gerçekleştireceği her türlü halkla ilişkiler faaliyetleri (PR), Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik gerçekleştireceği her türlü organizasyonlara ilişkin giderler ile pazar istihbaratı, pazar haberdarlığı, ulusal ve uluslararası iş ilişkileri ağı (networking), sponsorluk vb. giderleri,

ç) TURQUALITY® Programının kurumsallaştırılması ve TURQUALITY® Sekretaryasına yönelik giderleri ile eleman istihdamı ve eğitimine ilişkin harcamaları,

d) TURQUALITY® Programının stratejisinin güncellenmesi, yenilenmesi, geliştirilmesi, uygulanması ve program kapsamında yapılacak stratejik çalışmalara ilişkin harcamaları ile bu konularda gerçek ya da tüzel kişilerden satın alacağı danışmanlık giderleri,

yıllık en fazla 35 milyon ABD Doları ve %100 oranında desteklenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Destek Kapsamına Alınma

İhracatçı birlikleri, üretici dernekleri/birliklerinin destek kapsamına alınması

MADDE 13 – Bu Tebliğin 9 uncu maddesinde düzenlenen destek unsurlarından yararlanmak için Kuruluşların, bütçelerini içeren bir projeyle doğrudan Bakanlığa müracaat etmesi ve söz konusu projenin Bakanlık tarafından destek kapsamına alınması gerekmektedir. (28.07.2007 tarih ve26596 sayılı R.G. 2007/2 Tebliğ ile değişik. Yürürlük 01.01.2007)

Şirketlerin marka destek programı kapsamına alınması

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğin 10 uncu maddesinde düzenlenen destek unsurlarından yararlanmak için, şirketlerin başvuru formu ve ekindeki belgelerle doğrudan Bakanlığa müracaat etmesi, ön inceleme yapılması ve markanın Bakanlık tarafından Marka Destek Programı kapsamına alınması gerekmektedir.(14.12.2012 tarih ve 28497 sayılı R.G. 2012/6 Tebliğ ile değişik)

Şirketlerin TURQUALITY® destek programı kapsamına alınması

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğin 11 inci maddesinde belirtilen destek unsurlarından yararlanmak için, şirketlerin başvuru formu ve ekindeki belgelerle doğrudan Bakanlığa müracaat etmesi, ön inceleme yapılması ve markanın Bakanlık/TURQUALITY® Komitesi tarafından TURQUALITY® Destek Programı kapsamına alınması gerekmektedir. (14.12.2012 tarih ve 28497 sayılı R.G. 2012/6 Tebliğ ile değişik)

2003/3 sayılı tebliğ çerçevesinde destek kapsamında bulunan şirket ve birliklerin destek kapsamına alınması

MADDE 16 – (1) 2003/3 sayılı "Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması ve Türk Malı İmajının Yerleştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ çerçevesinde;

a) Destek kapsamında bulunan şirketlerin bu Tebliğin 10 uncu,

b) TURQUALITY® Sertifikası verilen şirketlerin bu Tebliğin 11 inci,

c) TURQUALITY® Programının yürütülmesi konusunda destek kapsamında bulunan Birlik/Birliklerin bu Tebliğin 12 nci maddelerinde belirtilen faaliyetlerine ilişkin harcamaları, Bakanlık tarafından 2003/3 sayılı Tebliğ kapsamında onaylanan projelerinde belirtilmiş olması kaydıyla, bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren desteklenir.

(2) Söz konusu şirket, Birlik/Birliklerin bu Tebliğ kapsamında düzenlenen yeni destek unsurlarından yararlandırılabilmesi için bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde Stratejik İş Planları/projeleri ile Bakanlığa müracaat etmeleri gerekmektedir. Anılan Planın/projenin Bakanlıkça onaylandığı tarihten itibaren, Plan/proje kapsamındaki faaliyetler bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde desteklenir. (28.07.2007 tarih ve26596 sayılı R.G. 2007/2 Tebliğ ile değişik)

MADDE 17 – (1) Müsteşarlık, kuruluş ve şirketler tarafından destek kapsamına alınmak üzere ibraz edilen stratejik iş planlarını incelenebilmesi ve anılan stratejik iş planların destek kapsamına alınabilmesini teminen bu Tebliğin 12 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendi çerçevesinde denetim/danışmanlık firmalarının raporlarını talep edebilir. (28.07.2007 tarih ve26596 sayılı R.G. 2007/2 Tebliğ ile değişik. Yürürlük 01.01.2007)

BEŞİNCİ BÖLÜM

Desteğin Başlangıç Tarihi, Süresi ve Kapsamı

Destek başlangıç tarihi

MADDE 18 – (1) Bu Tebliğin 9, 10 ve 11 inci maddelerinde belirtilen desteğin başlangıç tarihi, kuruluş ve şirketlerin bu Tebliğin 13, 14 ve 15 inci maddeleri çerçevesinde Bakanlık/TURQUALITY® Komitesi tarafından destek kapsamına alındığı tarih olup, bu tarihten itibaren gerçekleştirilen harcama ve faaliyetler desteklenebilir. Ancak şirketlerin destek ödemesi her halükarda Stratejik İş Planları Bakanlık tarafından onaylandıktan sonra gerçekleştirilir. (14.12.2012 tarih ve 28497 sayılı R.G. 2012/6 Tebliğ ile değişik)

MADDE 19 – (1) 2003/3 sayılı "Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması ve Türk Malı İmajının Yerleştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" çerçevesinde destek kapsamında bulunan şirketler, TURQUALITY® Sertifikası verilen şirketler ile TURQUALITY® Programının yürütülmesi konusunda destek kapsamında bulunan Birlik/Birlikler için desteğin başlangıç tarihi, bu Tebliğin Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihtir.

Desteğin süresi

MADDE 20 – (1) Bu Tebliğin;

a) 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ve 10 uncu maddede düzenlenen desteklerden, kuruluş ve şirketler, 13 ve 14 üncü maddeler çerçevesinde destek kapsamına alındıkları tarihten itibaren dört yıl, (22.03.2012 tarih ve 28241 sayılı R.G. 2012/1 Tebliğ ile değişik)4

b) 11 inci maddesinde düzenlenen desteklerden, şirketler, 15 inci madde çerçevesinde destek kapsamına alındıkları tarihten itibaren beş yıl,

c) 10 uncu maddesinde düzenlenen desteklerden, 2003/3 sayılı "Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması ve Türk Malı İmajının Yerleştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" çerçevesinde destek kapsamında bulunan şirketler, bu Tebliğin Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren dört yıl,

ç) 11 inci maddesinde düzenlenen desteklerden, 2003/3 sayılı "Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması ve Türk Malı İmajının Yerleştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" çerçevesinde TURQUALITY® Sertifikası verilen şirketler, bu Tebliğin Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren beş yıl,

süreyle yararlandırılabilir.

(2) Birlikler, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde düzenlenen desteklerden, proje bazında yararlandırılır. (22.03.2012 tarih ve 28241 sayılı R.G. 2012/1 Tebliğ ile eklenmiştir)

MADDE 21 – (16.05.2011 tarihli ve 27936 sayılı R.G. 2011/5 Tebliğ ile değişik) (1) Bu Tebliğ’in 11’inci maddesinde düzenlenen desteklerden 5 (beş) yıl yararlandırılan şirketlerle ilgili olarak yapılacak performans değerlendirmesi neticesinde belirli bir düzeyin üzerinde performans gösterdiği belirlenen şirketlerin destek süresi, ilave 5 (beş) yıl süreyle uzatılabilir.

(2) Bu Tebliğ’in 10’uncu maddesinde düzenlenen desteklerden yararlandırılan şirketler, destek süresi içinde veya bitiminde TURQUALITY® Destek Programı kapsamına alınmak üzere başvuruda bulunabilirler. Yapılan inceleme neticesinde;

a) TURQUALITY® Destek Programı kapsamına alınması uygun görülen şirketler, yararlandıkları destek süresi düşülmek suretiyle 5 (beş) yıl ve bu maddenin birinci fıkrası çerçevesinde performanslarına bağlı olarak ilave 5 (beş) yıl süreyle desteklenebilir.

b) TURQUALITY® Destek Programı kapsamına alınması uygun görülmeyen şirketler, kalan destek süreleri boyunca bu Tebliğ’in 10’uncu maddesinde düzenlenen desteklerden yararlandırılmaya devam edilir. Destek süresi sona eren şirketler bu Tebliğ kapsamında desteklenmez.

Desteğin kapsamı

MADDE 22 – (1) Yurtiçi tescili aynı şirket üzerine olan en fazla iki marka Tebliğin 10 ve/veya 11 inci maddeleri kapsamına alınabilir. Yurtdışı tescilin ise, yurtiçi tesciline sahip şirket ya da bu şirketin organik bağının bulunduğu şirkete ait olması gerekir. (14.12.2012 tarih ve 28497 sayılı R.G. 2012/6 Tebliğ ile değişik)

(2) Bir marka için; destek kapsamına alınan şirketle birlikte, yurtiçinde veya yurtdışında yerleşik olup, organik bağın tevsik edildiği ve Bakanlık tarafından harcama yetkisi verilen şirketler desteklenebilir. (16.05.2011 tarihli ve 27936 sayılı R.G. 2011/5 Tebliğ ile değişik)

MADDE 23 – Bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde bir Holding/Şirketler Topluluğu bünyesinde yer alan en fazla 6 marka desteklenebilir. (28.07.2007 tarih ve26596 sayılı R.G. 2007/2 Tebliğ ile değişik)

MADDE 24 – (16.05.2011 tarihli ve 27936 sayılı R.G. 2011/5 Tebliğ ile değişik) (14.12.2012 tarih ve 28497 sayılı R.G. 2012/6 Tebliğ ile yürürlükten kaldırılmıştır)

MADDE 25 – Bu Tebliğin 11’inci maddesinde belirtilen faaliyetler için bir şirkete sağlanacak azami destek miktarı Bakanlık tarafından sınırlandırılabilir. (16.05.2011 tarihli ve 27936 sayılı R.G. 2011/5 Tebliğ ile değişik)

MADDE 26 – (1) Marka/TURQUALITY® destek programına alınan şirketlerin, bu Tebliğin 20 ve 21 inci maddelerinde belirtilen destek sürelerinin dolması ve/veya 33 üncü madde uyarınca destek kapsamından çıkarılmaları halinde 12 nci maddede belirtilen ve TURQUALITY® Programı kapsamında sağlanan desteklerden yararlandırılmazlar.

MADDE 27 – (1) TURQUALITY® destek programı kapsamından çıkarılan şirketler bu Tebliğin 10 uncu maddesinde belirtilen destek unsurlarından yararlandırılabilir. Ancak TURQUALITY® ve marka destek programı kapsamında desteklendiği toplam süre, 20 nci maddenin 1 inci fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde belirtilen süreyi geçemez.

ALTINCI BÖLÜM

Ödeme Belgelerinin İbrazı ve Ödeme

Ödeme esasları

MADDE 28 –(27.08.2014 tarihli, 29101 sayılı R.G. - 2014/2 Tebliğ ile değişik) (1) Bu Tebliğ kapsamındaki faaliyetlerin destek ödemesinden yararlandırılabilmesi için, giderlerin Bakanlıkça düzenlenecek Uygulama Usul ve Esasları Genelgesinde belirtilen belgelerle tevsik edilmesi gerekmektedir. Söz konusu belgelerden; sözleşme, fatura ve ödeme belgesi harcama belgeleridir.

(2) Genelgede belirtilen belgelerin, “ödeme belgesi” tarihi esas alınarak en geç 6 ay (fuar katılımı başvuruları için 12 ay) içinde; otomasyon sisteminden yapılan başvuruyu müteakip şirketler tarafından üyesi oldukları İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine, Kuruluşlar tarafından doğrudan Bakanlığa ibraz edilmesi gerekmektedir.

(3) Söz konusu 6 aylık sürenin (fuar katılımı başvuruları için 12 ay) hesaplanmasında, destek türüne göre Genelgede zorunlu tutulan harcama belgelerinin (sözleşme, fatura ve ödeme belgesi) şirketler için Birlik, kuruluşlar için Bakanlık evrak kayıtlarına giriş yapılan tarih esas alınır.

(4) 3’üncü fıkrada belirtilen harcama belgelerinin herhangi birinin destek başvurusunda ibraz edilmemesi halinde, söz konusu harcama başvurusu değerlendirmeye alınmaz.

(5) Bakanlık/İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından yapılan inceleme neticesinde istenilecek eksik bilgi/belgelerin; şirkete/kuruluşa bildirildiği tarihten itibaren üç ay içerisinde otomasyon sisteminden yapılan başvuruyu müteakip Bakanlık/İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine ibraz edilmemesi halinde, söz konusu harcamalar destek kapsamında değerlendirilmez. (20.06.2015 tarih ve 29392 sayılı R.G. Tebliğ No 2015/2 ile değişik)

Ödeme belgelerinin ibrazı

MADDE 29 –(27.08.2014 tarihli, 29101 sayılı R.G. - 2014/2 Tebliğ ile değişik) (1) Destek başvurusuna ilişkin yurtdışında düzenlenen belge ve faaliyetler, ilgili Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğinin onayına/incelemesine tabidir. Onay ve incelemeye konu belge ve faaliyetler Genelge ile belirlenir.

(2) Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerinin bulunduğu ancak kadroların münhal olduğu yerlerde, Bakanlıkça görevlendirilen Bakanlık temsilcisi, Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği onayı gerektiren evrakı onaylar ve başvurulara ilişkin yerinde incelemeleri gerçekleştirerek ilgili formları düzenler.

(3) Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerinin bulunduğu ancak kadroların münhal olduğu yerlerde, Bakanlıkça görevlendirilen Bakanlık temsilcisinin de bulunmadığı durumlarda Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği onayı gerektiren evrakı ülkedeki diğer bir Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği onaylar ve başvurulara ilişkin yerinde incelemeleri gerçekleştirerek ilgili formları düzenler. Ülkede başka Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği bulunmadığı takdirde ise belgelerin ilgili Türk Konsolosluğuna onaylatılması gerekmektedir.

(4) Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğinin bulunmadığı ülkelerde, belgelerin ilgili Türk Konsolosluğuna onaylatılması gerekmektedir.

MADDE 30 – (1) Müsteşarlık, bu Tebliğin 9, 10 ve 11 inci maddelerinde belirtilen destek unsurlarından yararlandırılacak olan kuruluş ve şirketlerden, gerçekleştirilen faaliyetler ve bu faaliyetlere ilişkin harcama belgelerinin içeriği, doğruluğu, rayicine uygunluğu vb. hususlar ile TURQUALITY® Programı kapsamında yapılan faaliyetlerle ilgili 12 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendi kapsamında denetim/danışmanlık firmalarının raporlarını talep edebilir.

Ödeme

MADDE 31 – (1) Bakanlık, yapacağı inceleme neticesinde ödeme yapılmasına karar verilen kuruluş ve şirket ile ödeme miktarlarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirir. Bakanlıktan alınan bildirim üzerine, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ödemeyi öncelikle yapar. (22.03.2012 tarih ve 28241 sayılı R.G. 2012/1 Tebliğ ile değişik)5

MADDE 31/A – (1) Müsteşarlık, destek müracaatının değerlendirilerek ödeme yapılacak şirketlerin belirlenmesi ile ödeme miktarlarının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirilmesi konusunda İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinin yetkilendirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapabilir. (31.12.2008 tarihli, 27097 4.Mükerrer Sayılı R.G. 2008/5 Tebliğ ile eklenmiştir.)

MADDE 32 – (1) Ödemeye ilişkin, ibraz edilen belgelerdeki giderlerin (dolaylı vergiler dâhil) Türk Lirası cinsinden olanları Türk Lirası, döviz cinsinden olanları ise harcama belgesi tarihindeki “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde yer alan çapraz kurları ve döviz alış kurları esas alınarak, ABD Doları karşılığı Türk Lirası olarak Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan ödenir. “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde yer almayan ülke para birimleri ABD Doları’na çevrilirken “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca Alım Satıma Konu Olmayan Bilgi Amaçlı Kur Tablosu”nda yer alan kurlar esas alınır. (21.11.2009 tarihli ve 27413 sayılı R.G. 2009/3 Tebliğ ile değişik)6
1   2   3   4

Similar:

TÜrk din mûSİKÎSİNİn anadolu’da doğUŞu ve tariHİ seyri hakkinda bazi müLÂhazalar

1 Türk-İslam tarihinde bilimsel faaliyetlerin sürdürülmesine önem...

TÜrk ahlaki

2006/4 Sayılı Tebliğ'in 9 uncu, 10 uncu ve 11 inci Maddeleri Çerçevesinde...

İslamiyet Öncesi Türk Devletleri

TÜrk adinin anlami ve kökeni

İlk müSLÜman türk devletleri

Türk Sineması’na Genel Bir Bakış

EĞİTİMİn tarihsel temelleri ve TÜrk eğİTİm tariHİ

EĞİTİMİn tarihsel temelleri ve TÜrk eğİTİm tariHİ

Astronomi


Nalika Nyalin materi nyedhiyani link © 2000-2017
kontak
a.kabeh-ngerti.com
.. Home