Sosyal biLGİler sinif dönem sinav


download 43.56 Kb.
jenengSosyal biLGİler sinif dönem sinav
KoleksiDokumen
a.kabeh-ngerti.com > Astronomi > Dokumen

Adı:

……………….. ORTA OKULU

Aldığı not:

Soyadı:

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

Sınıf: No:

SOSYAL BİLGİLER 7. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV
1-) Anayasamızın 2. maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik sosyal bir hukuk devletidir

Aşağıda cumhuriyetin bu 4 niteliğine birer örnek verilmiştir, bu örneklerden hangisi yanlıştır?( 5 puan)

 1. Sosyal Devlet: Bedensel ve zihinsel engelli çocukların özel eğitim görmelerini sağlamak.

 2. Demokratik Devlet: Vatandaşların seçme ve seçilme haklarını kullanmalarını sağlamak

 3. Laik Devlet: Maddi imkânı olmayan çocuklara çeşitli burslar vermek

 4. Hukuk Devleti:Kanun önünde herkesin eşit olması


2-) 1839’da yayımlanan Tanzimat Fermanı, Türk tarihinde demokratikleşmenin, ilk adımı sayılmaktadır.

Tanzimat Fermanı’nın, hangi özelliği bunun bir kanıtıdır? ( 5 puan)

 1. Kanun üstünlüğünün kabul edilmesi

 2. Kanun-u Esasi’nin yürürlüğe girmesi

 3. Meşrutiyet rejimine geçilmesi

 4. Padişahın yetkilerinin artırılması


3-

Yukarıdaki bilgilere göre ? olan yere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? ( 5 puan)

A) Danıştay - Yargı B) TBMM - Yargı

C) Başbakan - Danıştay D) Adalet Bakanı – TBMM
4-

I- Devlet memuru ve yönetici yetiştiren okullardır

II- Üniversite düzeyinde bilim insanı yetiştiren okullardır

III – Usta çırak ilişkisi içinde meslek öğreten ve ahlaklı-dürüst insan yetiştirmeyi amaçlayan okullardır

Yukarıda Osmanlıda meslek okullarının tanımları verilmiştir.Bu okullar sırasıyla hangileridir. ( 5 puan)

I

II

III

A)

Medrese

Ahilik

Enderun

B)

Enderun

Medrese

Ahilik

C)

Ahilik

Enderun

Medrese

D)

Enderun

Ahilik

Medrese5. Anayasamıza göre ilk üç madde değiştirilemez ve değişmesi dahi teklif edilemez bir özelliğe sahiptir Bu hükümler arasında aşagıdakilerden hangisi gösterilemez? ( 5 puan)

A) Devletin şekli B) Seçimlere kimlerin katılabileceği

C) Devletin millî marşı D) Cumhuriyetin temel nitelikleri

6.

İlk Türk devletlerinde kağanın, yönetme gücünü ve yetkisini Tanrıdan aldığına inanılıyordu. Bu inanışa “kut” denilmekteydi.

Buna göre “kut” inancıyla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? ( 5 puan)

 1. Yöneticilerin arkasında ilahi destek vardır.

 2. Devletin yıkılmasına neden olmuştur.

 3. Halkın refah seviyesini yükseltmiştir.

D)Temel hak ve özgürlüklerin korunmasını sağlamıştır
7. Aşağıda verilen devlet meclis eşleştirmesinden hangisi yanlıştır? ( 5 puan)

Devlet Meclis

A) Kök Türk Devleti Kurultay

B) Anadolu Selçuklu Devlet Mebusan meclisİ

C) Türkiye Cumhuriyeti TBMM

D) Büyük Selçuklular Divan

8. Rönesans ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ( 5 puan)

A) İlk kez buharlı makineler kullanılmıştır.

B) İlk olarak İtalya'da başlamıştır.

C) Bilim, sanat ve edebiyat alanında önemli gelişmeler olmuştur.

D) Rönesans sonucunda kiliseye duyulan güven sarsılmıştır

9. Aşağıdakilerden hangisinde verilen olay ile sonuç arasında doğru bir ilişki yoktur? ( 5 puan)

A) Reform kilisenin etkisinin azalması

B) Rönesans skolastik düşüncenin yıkılması

C) Hümanizma sömürgeciliğin yayılması

D) Coğrafi Keşifler yeni kıtaların bulunması

10. Astronomi bilimine katkı sağlayan bilim adamlarından
Hangisi Türk-İslam devletlerinde yetişen bilim adamlarından biri değildir? ( 5 puan)

 1. Galileo B) Uluğ Bey

C) Harezmi D) Takiyyüddin

11. Osmanlı Devleti’nde köylü toprağını iyi kullanmaz ve üç yıl arka arkaya boş bırakırsa, toprağı kullanma hakkı elinden alınır ve başkasına verilirdi. Bu durum Osmanlı Devleti’nin aşağıdakilerden hangisine önem verdiğinin göstergesidir? ( 5 puan)

A) Sosyal sınıf ayrımına

B) Üretimde sürekliliği sağlamaya

C) Ülke bütünlüğünü sağlamaya

D) Özel mülkiyet hakkının gelişmesine

12-

Aşağıda verilen bilgilerin başına doğru ise (D), yanlış ise (Y) koyunuz.( 1o puan)

A) Seyhun-Ceyhun ırmakları arasındaki bölgeye tarihte Mezopotamya adı verilmiştir.

B)kazasker ülkenin güvenliğinden sorumludur.

C) Piri Reisin Kıtab-ı Bahrıye adlı kitabı vardır.

D) Rönesans İtalya’da, Reform Almanya’da başlamıştır.

E) Defterdar, Osmanlı’da maliyeden sorumludur.

13. Aşağıdaki tabloda verilen ifadeleri doğru olarak eşleştiriniz. (15 Puan)

14. . Ahilik ne demektir?Ahiliğin özelliklerinden 2 tane yazınız( 10puan)

Ahilik:

*

*

15. . Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını yazınız. (10 puan)

meşrutiyet:

Enderun:

Lonca:

Not: Sınav süresi 40 dakikadır


1

Cumhurıyet
OSMANLI DEVLETİNDE DEVLET GÖREVLİLERİN YETİŞTİRİLDİĞİ EĞİTİM KURUMU…………………..

2

VAKIF
HALKIN KENDİ İDARECİLERİNİ KENDİLERİNİN SEÇTİĞİ YÖNETİM ŞEKLİ………………………………


3

MESLEK
ANADOLUDA 13.YÜZYILDA KURULMUŞ OLAN ESNAF VE SANAATKARLAR BİRLİĞİ………………….


4

AHİLİK
TOPLUMSAL DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA AMACIYLA KURULAN KURUM……………………….

5

ENDERUN
HAYATINI DEVAM ETTİRMEK İÇİN KAZANÇ SAĞLAMAK AMACIYLA YAILAN SÜREKLİ İŞ………………Share ing jaringan sosial


Similar:

7. sinif sosyal biLGİler sinav sorulari

Sosyal biLGİler sinif dönem yazili

Sosyal biLGİler dersi sinifi dönem yazili yoklama sinav sorulari

Sosyal biLGİler sinif dönem yazili sorulari

2012-2013 EĞİTİM ÖĞretim yili sosyal biLGİler sinif dönem öLÇme değerlendirme sinavi

2014-2015 EĞİTİM ÖĞretim yili orta okulu sosyal biLGİler sinif dönem öLÇme değerlendirme sinavi

Adi,soyadi : sinifi/no sinif coğrafya dersi DÖnem yazili sinav sorulari

2014-2015 lisesi 11. Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri Dersi II. Dönem I. Sınav Soruları

Lİsesi 2014-2015 yili sinif tarih dersi DÖnem yazili (ortak sinav) sorularidir

9-a sinifi tarih-i dersi I. DÖnem II. Yazili sinav sorulari

Astronomi


Nalika Nyalin materi nyedhiyani link © 2000-2017
kontak
a.kabeh-ngerti.com
.. Home