Aba saygıdeğer, saygıya layık kişi. Bazı Türk boylarında “ana’’, ’’abla’’, bazılarında ise baba anlamında da kullanılmaktadır. Abadan


download 0.97 Mb.
jenengAba saygıdeğer, saygıya layık kişi. Bazı Türk boylarında “ana’’, ’’abla’’, bazılarında ise baba anlamında da kullanılmaktadır. Abadan
Kaca1/18
KoleksiDokumen
a.kabeh-ngerti.com > Astronomi > Dokumen
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Türk Adları Turuz-Tebriz-2012

TÜRKCE

ADLAR

4500 Başlıq

Yazar: itgin

Turuz-Tebriz-2012
http://www.turuz.com/

ABA Saygıdeğer, saygıya layık kişi. Bazı Türk boylarında “ana’’, ’’abla’’ , bazılarında ise baba anlamında da kullanılmaktadır.

ABADAN 1- Cömert, verici 2- Bağışlayıcı, gönül yapıcı

ABAK Temiz, iffetli, namuslu kişi

ABAKA Yakın akraba, amca çocuğu

ABAKAN Alicenap

ABAKAY 1- Yakın akraba, yeğen, amca çocuğu 2- Sibirya’da saygın ve sözü geçen hanımlara verilen bir unvan

ABALA Abla

ABAR (Avar) 1- Gösteriş, heybetlilik 2- Baş eğmez, dirençli

ABAŞ Hanım yürüyüşü (Küçük narin adım)

ABAY 1- Aydınlık, aydınlık verici 2- Hayret uyandıran, hayret verici

ABAKIYMIŞ Gönül kırıcı, can yakıcı

ABÇAR -(Avşar). 1- İşin ehli kişi, iş bitirici 2- Uyumlu, itaatkar

ABI 1- Can, ruh 2- Soyluluk

ABIÇ Gönüllü

ABIDAN İçli, gönül insanı

ABIK İçli, gönüllü

ABIKAN Mec.Soylu

ABIL Gönüllü, İstekli

ABINAK Sakinleşmiş gönül rahatlığı içinde olan

ABINÇ (Avunç) Avunç, teselli

ABIŞ (Apış). Bacağın diz kapağından yukarısı

ABIŞKA İçten, içtenlikle çalışan

ABIZ Ruhsal, ruhlarla ilgili

ABİKE Alicenap, yüksek gönüllü

ABİN Mutlu, memnun, hoşnut

ACAR 1-Gayretli, Hareketli 2- Gözü pek, yırtıcı

ACLAN Açık, Açılan

ACU (Acı, Açığ). 1- Açık 2-Keskin, sert 3- Açı, aralık

ACUN Dünya, yeryüzü

ACUNAL birl. Acun/Al (Almak’tan)

ACUNAY birl. Acun/Ay/Mec.”Dünya güzeli”

ACUNLUK Dünya malı, dünyalık

ACUNSUZ Dünya malında gözü olmayan

AÇA 1- Toplum içinde saygınlığı olan kişi 2-Analık derecesinde saygıya layık hanım

AÇAN Açma eylemi içinde olan (Çiçek gibi)

AÇIĞ 1-Açık, dürüst 2- Bahşiş bey yada hanların verdiği bahşiş

AÇIK (Açığ) Büyük kardeş

AÇIL Açık, açılmış

AÇUK (Açık) İyi huylu, mülayim

ADAK 1-Söz, nişan 2-Bağış, sungu

ADAL Sadık, güvenilir

ADALAN Ünlü, şöhretli

ADALDI Ünlü

ADALIR Ünlü

ADALMIŞ Ünlü

ADAN Uygunluk, liyakat

ADANIR Ünlü

ADANMIŞ Adaklı, adak olmuş

ADAR Adama eyleminde bulunan

ADAY Memnunluk, hoşnutluk

ABDAN Ünlü

ADBERİLGEN Adına layık ve ününü hak etmiş kişi

ADIKTI Ünlü

ADIN Ünlü, adı anılan

ADINÇIĞ 1-Seçkin, mümtaz 2- Olağanüstü, fevkalade, bambaşka

ADIÖTE birl. Adı/Öte Mec. Temiz bir üne sahip

ADIVAR Ünlü, tanınmış

ADIYAKŞI birl. Adı/Yakşı(Adı güzel)

ADIYAMAN birl. Adı/Yaman Mec. Ürkütücü bir üne sahip kişi

ADIYEKE birl. Adı/Yeke(yeğ) Mec. Saygıyla anılan kişi, adı yeğlenen kişi

ADKIR Aygır, erkek at

ADMIŞ Ün almış, tanınmış

ADSAY birl. Ad/Say Mec. Adına saygı duyulan kişi

ADSIZ 1- Fakir, kimsesiz

AFŞAR (Abçar)

AFŞIN Apçın, (Opçın) Zırh, demir örgülü savaş giysisi

AFTABA Su ibriği

AGA (Ağa, Aka). 1-Saygıdeğer, ulu kişi 2- Cömert, koruyucu 3-Büyük erkek kardeş, ağabey

AGOLA Yönetici, amir

AGUN Tatmin, avuntu

AGUNMUŞ Avunmuş, sakin

AĞAÇA Akça, beyazca, alımlı

AĞALAK Oğlak

AĞALBAY Muhterem, saygıdeğer

AĞAN 1-Yüksek, yukarıda, yukarılara çıkan 2- Geceleri gökten hızla geçen, ışıklı nokta

AĞAR 1- Ağı ağırbaşlı, oturaklı 2- Gönül ferahlığı 3- Göğe yükseliş

AĞARTMIŞ 1- Namuslu, dürüst 2- Alçak gönüllü, mütevazı

AĞAT (Akat). Namuslu, gönüllü, iffetli

AĞAYA Makul, geçerli, uygun

AĞDUK Kutsal, muhterem

AĞICI Ağcı, Akçı, Akıcı, Hazinedar, Hazine sorumlusu

AĞIÇ Varlık, hazine, servet

AĞILGAT 1-Saygıdeğer 2- Yıldız, gezegen

AĞIM Yükseliş

AĞIR 1- Ağırbaşlı, olgun 2- Ünlü, saygın

AĞIRBAŞ birl. Ağır/baş, olgun, alçak gönüllü

AĞIŞ (Ağıç) Hazine, servet

AĞIT Mersiye, ölüm Türküsü, göğe yükselen feryat

AĞLAMIŞ Çileli, çile çeken

AĞMIK 1- Ünlü, tanınmış 2- Yüksek rütbeli

AĞRAK Yükselen, ilerleyen

AĞRITMIŞ Mec. Acı kuvvete sahip kişi

AĞUL 1- Ay’ın halesi 2- Oba, köy

AĞUTUR Yükselten, yukarı çıkaran

AĞZUKARA birl. Ağzı/Kara. Mec. Sert konuşan, acımasız ve hükmedici konuşan kişi

AK 1- Beyaz 2- Doğuş, doğum 3- Yükseliş 4-Parlaklık 5-Devinim, hareketlilik 6-Mec.Namusluluk, iffet ve güvenirliğin sembolü

AKA Büyük, ulu kişi, saygıdeğer kişi

AKABA Yokuş, meyil

AKAÇ Akıcı

AKALIN bir. Ak/Alın mec. Dürüst, namuslu

AKAN 1- Akıcı 2- Yükselen

AKARCA Dere, ırmak

AKAR Dere, akarsu

AKARSU Dere, ırmak

AKAŞ birl. Ak/Aş mec.Helal rızk

AKAY birl. Ak/Ay 1- Ayın en güzel anı 2- Yenisey Türklerinde “hanımefendi” anlamında kullanılır.

AKBAŞ birl. Ak/Baş mec. Dürüst, namuslu

AKBEL Dürüst, sözüne güvenilir kişi

AKBERGÜ birl. Ak/Vergi fıtrat, huy mec.iyi huylu

AKÇA 1-Beyaza kaçan 2-İpekli dokuma 3-Para, maliye, hazine

AKÇALAR birl.Ak/çalar mec.Ak tenli hanım

AKÇALI Zengin, mal sahibi

AKÇALMAZ birl. Ak/Çalmaz mec.Yanık tenli hanım

AKÇIL 1-Ak tenli, akça yüzlü 2- Ağarmış, aklaşmış

AKÇIN Sözüne güvenilen, sağlam kişilikli

AKÇORA birl. Ak/Çura 1- Şamanist gelenekte iyi ruh ve iyilik perisi

AKEL birl. Ak/El mec.Dürüst, namuslu

AKGÜN birl. Ak/Gün mec. Gelecek, istikbal

AKHAN birl. Ak/Han Şamanist gelenekte “İyilik Tanrısı”

AKI Eli açık, cömert, zengin gönüllü

AKIM 1-Yönelim, yükseliş 2- Akmaktan, akıcı, yayılıcı

AKIN 1-Saldırı, hücum 2-Kazak ve Kırgızlarda, ozan ve müzisyenlere verilen ad

AKINAY birl. Akın/Ay Türkistan’da hanım ozanlara verilen ad

AKINCI 1- Akın eden, saldıran 2- Osmanlılar dönemindeki, öncü birliklere ve bu birliklere dahil olan kişilere verilen unvan

AKIŞ 1-Yükseliş 2-Akmaktan akış 3-Servet, hazine

AKKARA birl. Ak/Kara mec.Zıtların bütünlüğü

AKMAN birl. 1-Temiz, iffetli 2-Apak, bembeyaz

AKOBA birl. Ak/Oba mec.soylu

AKSAK 1-Aksayan, seken 2-Yükselen, çıkan

AKSOY birl. Ak/Soy mec.Soylu

AKŞAMAN birl. Ak/Şaman Şamanist gelenekte, iyi ruhlarla ilgilenen ve ilişkiye giren kam

AKŞİT Yürekli, gözükara

AKTAN birl. Ak/Tan seher vakti, şafak

AKUZ birl. Ak/Uz (Uzman, usta)

AKÜN birl. Ak/Ün mec.Temiz, şöhretli

AKYOL birl. Ak/Yol mec.Dürüst, namuslu

AKYÖN birl. Ak/Yön mec.Dürüst, namuslu

AKYÜZ birl. Ak/yüz mec.Dürüst

AL 1-Bayrak kumaşı 2-Kızarmış, kızarık 3-El, kolun bilekten aşağı kısmı 4- Ala, alaca 5-Almaktan al

ALA Karışık renkli, benekli

ALABAN (Alban)Timsah

ALACA Karışık renkli

ALAÇUK Kulübe, baraka, Altay Türklerinde, oda, (Çadırın iç bölmesi)

ALAGAN (Algan)Fatih

ALAGAŞ Ender rastlanan, nadir

ALAGÜN birl. Ala/Gün Gün ortası

ALAK Yok edici, öldürücü, alıcı, avlayıcı

ALAN 1-Işık, nur 2-Orman içindeki açık ve düzlük bölge 3- algan

ALANÇA Bahçelerdeki ağaç aralarında bulunan çimenlik bölge

ALANGUVA birl. Ala/Geyik Cengiz Kaan’ın onuncu göbekten büyük anası 2- Ergenekon destanında adı geçen Uldız Han’ın kızı 3-Türk mitolojisinde yer alan ünlü kadın ki, efsaneye göre, bir nevi Türklerin ’’Meryem Ana” sı gibidir.

ALAR Yalancı karanlık(Gündüz vaktinde)

ALAS (Alaz) Şamanist gelenekte “Ateş Tanrısı’’

ALASAYVAN Şafak vakti, Güneşin doğuşu

ALASI Erek, amaç, sahip olunması istenen nesne

ALATAŞ birl. Ala/Taş Köz, ateş parçası

ALAYUNT birl. Ala/Yunt Altay Türklerinde “kısrak” anlamında kullanılmaktadır.

ALBA Yükümlülük, hizmet yükümlülüğü

ALBAGA Hasılat, savaş yada av ganimeti

ALBAN Haraç, ganimet

ALBATU Bürokrat, hizmetle yükümlü kişi

ALBENİ Çekim, cazibe, sempati

ALCU (Alçu)Alıcı, avcı

ALÇİÇEK birl. Al/Çiçek (Gül’ün Türkçe karşılığı)

ALÇİN Kızıl renkli bir çalı kuşu

ALÇU (Alcu)1-Algan, Fatih, 2-Alcı, Avcı

ALDI 1-Öncü, öndeki, selef 2-Algan, Fatih

ALDUR Ok atışı, oklayış

ALEV (Yalav.Yal kökünden)Ateşten çıkan ışık

ALGAN Fatih, Fetheden

ALGAZIN Yabani vahşi hayvan

ALGI 1-Fetih, Almaktan. alım 2- Fehim, algılama

ALGIN 1- Serap 2-Yüksek yer 3- Bitiricilik, bitiriş

ALGIŞ (Alkış). Dua, yakarış, niyaz

ALGU 1-Tüm, hepsi 2-Toplum, topluluk 3-Silah 4-Alıcı, avcı

ALGUR Sakin, kendi halinde, kendinden emin

ALGÜN birl. Al/Gün”.Kazak ve Kırgızlarda, doğum sırasında yaşanan dikkat çekici, unutulmaz günleri mecz eder.

ALICI Alcu, Avcı

ALIK Alıngan, Kırgın

ALIM 1-Çekim, Cazibe 2-Vergi, Haraç

ALIMGA Yazıcı, (Han ve Kaanların buyruk ve fermanlarını yazan görevli kişi)

ALIMLI Çekici, Cazibeli

ALINAK birl. Alın/Ak mec.dürüst, namuslu

ALINCAHAN (Alınçak Han) Oğuzname’ye göre, Türk’ün oğullarından

ALINÇAK 1-Çekici, cazip 2- Alıngan, nazik

ALINGAN Alınan, incinen, gücenen

ALK Bitirmek, yok etmek, sona erdirmek, bitiricilik

ALKA 1-Bitirici, yok edici 2-İleri, ilerici

ALKABÖLÜK birl. Alka/Bölük.Vurucu Tim

ALKAN Alkan, Fatih

ALKAR Bitirici, yok edici

ALKAŞ Bitirici, yok edici

ALKI Pervasız, vurdumduymaz

ALKIM 1-Gökkuşağı 2-Gerdan

ALKIR Tamamlayıcı, bitirici

ALKIŞ Algış, dua, övme, yüceltme

ALMA Elma

ALMAKAY Elma yanaklı

ALMALUK 1-Alınması gerekli olan 2-Elma bahçesi

ALMAS Almaz, nazlı

ALMILA Elma

ALMIŞ Algan, Fatih

ALP Bu sözcük birçok erdemi içinde barındırır. Bilgelik, yiğitlik, fedakarlık, kahramanlık, gözükaralık, toplumculuk, vb. ile birlikte tüm bunlar arasındaki uyumu da içerir.

ALPAGU Düşmanına tek başına saldıran kişi

ALPAGUT 1-Alplik gösteren kişi 2-Kurt soyundan 3- Seçkin ve saygın kişi

ALPEREN birl.Alp/Eren (Gazi, Derviş) Toplumun sayıp sevdiği, örnek aldığı savaşçı kişilerin genel adı

ALPMAN Alp gibi Alpçe yaşayan

ALTAÇU (Altaç) Aldatıcı taktik sahibi

ALTAMIŞ Aldatıcı, hileci

ALTAN 1-Altın 2-Güneşin doğuş anı, Şafak

ALTANURUG (Altın Uruk) Cengiz Kagan ve oğullarının soyuna verilen unvanlardan

ALTAY 1-Al/Ala/Tay 2-Altın 3-Ormanlarla kaplı yüksek dağ

ALTINDAĞ birl. Altın/Dağ/Altay dağlarının, diğer adı.

ALTU (Aldu) 1-İlk, Birinci 2-Algan, Fatih

ALTUN Altın

ALTUNSABAK birl. Altun/Sabak(sopa, değnek)

ALUÇ 1-Alıcı(Alçu) 2-Kayın cinsi bir ağaç

ALUNGAN Alıngan, nazlı

ALUNUR Nazlı

ALYU (Algu) T.Çağatay Han’ın torunu

AMAÇ (Umaç)Gaye, hedef, beklenti

AMAN (YAMAN) Sertlik

AMGAK Emek/Zahmet

ANAÇ 1-Anacık 2-Analık duygusu çok gelişmiş 3-Anaya çeken 4-Doğurgan, üretken

ANAGAY Anaya çekmiş, anaya benzer

ANASIOĞLU birl. Anası(nın)Oğlu (Babası erken ölmüş ve özellikle anası tarafından bin bir güçlüklerle yetiştirilip büyütülmüş, yetim çocuklar için kullanılmış olduğu anlaşılan Türk adlarından)

ANAT 1-Anı, Anılan 2- Yakın, hısım

ANAZ Yeğrek, evla, eftal

AND (ANT) 1-Yemin, söz 2- Yakın akraba

ANDA Birlikte ant içmiş(kan kardeşi) (Anda’lık Türklerin en eski geleneklerinden biridir. Andalar birbirlerini kardeşlerinden daha ileride korur, sayar ve kayırmaya çalışırlar.)

ANDAÇ Hatıra, anı olsun diye verilip, alınan hediye

ANDARIMAN Anılara değer veren ve saygı gösteren kişi

ANDIR Anısı ola hatıra

ANGAY Anılarına bağlı olan kişi

ANGI 1-Anı, hatıra, 2-Yetki, yeterlilik

ANGIM Mamur, hakim

ANGIN Ünlü, anılan, adı duyulan

ANGIŞ Ünlü, meşhur

ANGIT Yaban ördeği

ANIK 1-Anlayış, yetenek, fehim 2- Hafıza, bellek 3- Hazır, mevcutlu

ANLI 1-Sakin, ağırbaşlı 2- Bellek, hafıza

ANIT Anı olsun diye yapılan yapı

ANITGAN Anıt yapan

ANLI Ünlü, tanınan

ANNAK Yadigar, hatıra

ANT And, Yemin

ANTLIĞ And içmiş, Yeminli

ANUÇUR Övülmüş, övülmeye layık

ANUK Yadigar, hatıra

ANUŞ Anış, anma eylemi, anı

APA Ulu, büyük, saygıyı ve hürmeti hak etmiş kişi (Bazı Türk bölgelerinde “baba” anlamına da kullanılmaktadır.

APAĞ Apak, temiz

APAK Temiz, namuslu, iffetli

APATEG (Apatek)birl. Apa/Tegtek(gibi, benzer)

ARA Orta yer, ortalık, boşluk, orta

ARAL 1-Ada 2- Aralık, orta, ortalık

ARAS 1- At kılı 2- Kalın yün 3- Talih, baht

ARASLAN Arslan (Çuvaşlarca söylenişi)

ARAT Cesaret, yüreklilik

ARBIŞ Büyü, efsun

ARBUZ Büyü, sihir

ARCA 1-Arıca, saf, temiz 2- Çam ağacı, çamdan yapılmış kutu

ARDA 1-Uzun değnek 2- Artçı, halife, ardı sıra giden

ARDALI (Ardalu) Yönetici, amir

ARDIÇ 1- Halife, artçı 2- Bir ağaç türü

ARGA Zeki, akıllı

ARGAN (Arkan) Kement, kement bağı

ARGATU Yaban koyunu

ARGIÇ 1- Kır, mera 2- Gurur

ARGIN 1-Yavaş, sakin 2- Gelecek yıl

ARGUN Pars cinsinden avcı bir hayvan

ARGUŞ (Arkuş)1- Edepli, terbiyeli 2- Haberci, haber veren

ARGÜDEN birl. Ar/Güden, Arlı, edepli

ARI (Arık) 1- Saf, arı, arınmış 2- Irmak, dere
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Share ing jaringan sosial


Similar:

Aba saygıdeğer, saygıya layık kişi. Bazı Türk boylarında “ana’’,...

A (n) ab (n) aba (n) aba-aba (n) abad (n) abadi (adj) abadiah (n)...

TÜrk din mûSİKÎSİNİn anadolu’da doğUŞu ve tariHİ seyri hakkinda bazi müLÂhazalar

Kisi – kisi penyusunan soal dan analisis kkm uasbn / uas

Kisi kisi penulisan soal ulangan akhir semester ( uas )

Kisi-kisi penulisan soal ulangan semester ganjil

Kisi-kisi materi pas ganjil kelas 8 k 2013

Kisi-kisi materi uas ganjil kelas 8 k 2006

Format kisi-kisi penulisan soal

Puanınız 000-040 arası ise; Bu mesleklere ilginiz yok. Puanınız 040-080...

Astronomi


Nalika Nyalin materi nyedhiyani link © 2000-2017
kontak
a.kabeh-ngerti.com
.. Home