GenelleşTİRİLMİŞ tercihler sistemi KAPSAMINDA terciHLİ rejimden yararlanacak eşyanin menşEİNİn tespiTİne iLİŞKİn karar 2001/3485


download 0.85 Mb.
jenengGenelleşTİRİLMİŞ tercihler sistemi KAPSAMINDA terciHLİ rejimden yararlanacak eşyanin menşEİNİn tespiTİne iLİŞKİn karar 2001/3485
Kaca1/16
KoleksiDokumen
a.kabeh-ngerti.com > Astronomi > Dokumen
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Pc Gümrük Külliyatı.....www.arslannet.com....

GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ KAPSAMINDA TERCİHLİ REJİMDEN YARARLANACAK EŞYANIN MENŞEİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN KARAR - 2001/3485

Bakanlar Kurulundan30.12.2001 Tarihli, 24626 Mükerrer Sayılı R.G.

2014 Yılında GTS kapsamından çıkarılacak ülkeler LİSTESİ

Genelgeler 1 2

Tasarruflu Yazılar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12

2014/7064 Sayılı BKK ile YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR.


 • Amaç ve kapsam Madde 1

 • Tamamen elde edilmiş ürünler Madde 6

 • lgesel kümülasyon Madde 13

 • En az gelişmiş ülkeler için istisnai uygulama Madde 18

 • İstisna uygulamasının Form A Menşe Belgelerinde belirtilmesi Madde 20

 • Doğrudan nakliyat Madde 22

 • Menşe ispat belgeleri (Form A, Fatura Beyanı) Madde 24

 • İhracattan sonra verilmesi Madde 28

 • Menşe ispat belgesinin geçerliliği Madde 31

 • Ticari Mahiyette Olmayan Eşya Madde 36

 • Onaylanmış ihracatçı Madde 38

 • Sonradan kontrol Madde 40


Ekli "Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Karar"ın yürürlüğe konulması, Devlet Bakanlığı'nın 14.12.2001 Tarihli ve 10234 Sayılı yazısı üzerine, 4458 Sayılı Gümrük Kanununun 22 inci maddesinin (b) bendine göre, Bakanlar Kurulu'nca 22/12/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Karar

Karar Sayısı: 2001/3485

Bakanlar Kurulundan30.12.2001 Tarihli, 24626 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete.

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

Madde 1- Bu Karar, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 22 inci maddesinin (b) bendine istinaden, Türkiye Cumhuriyeti'ne Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında yapılacak ticarette tercihli rejimden faydalanacak eşyanın menşeinin tespitine dair usul ve esasları düzenler.

Tanımlar

Madde 2- Bu Kararda geçen,

a) "Müsteşarlık" deyimi, Gümrük Müsteşarlığı,

b) "İmalat" deyimi, montaj veya özel işlemler de dahil olmak üzere her türlü işçilik veya işleme tabi tutma,

c) "Madde" deyimi, ürünün imalatında kullanılan herhangi bir girdi, hammadde, parça veya aksam v.b.,

d) "Ürün" deyimi, bilahare başka bir imalatta da kullanılması söz konusu olsa bile imal edilmiş ürün,

e) "Eşya" deyimi, hem madde hem de ürün,

f) "Gümrük kıymeti" deyimi, 1994 Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması'nın VII. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Anlaşma'ya (DTÖ Gümrük Kıymeti Anlaşması) göre tespit edilen kıymet,

g) "Fabrika çıkış fiyatı" deyimi, ürün için, nihai işçilik veya işlemin gerçekleştirilmesini üstlenen imalatçıya fabrika çıkışı itibarıyla ödenen fiyat, (Kullanılan bütün madde fiyatlarının dahil edilmiş olduğu bu fiyattan, elde edilmiş ürünün ihracı halinde geri ödenmiş veya ödenecek olan yurtiçi vergiler çıkarılır)

h) "Maddenin kıymeti" deyimi, kullanılan menşeli olmayan maddelerin ithalatı esnasındaki gümrük kıymeti, veya bunun bilinmemesi veya tespit edilememesi halinde, Türkiye Cumhuriyet veya Faydalanan Ülkede maddeler için ödendiği tespit edilebilen ilk fiyat,

i) "Menşeli madde kıymeti" deyimi, (h) bendinde tanımlandığı şekilde, gerekli uyarlama yapılarak uygulanan bu tür maddenin kıymeti, (20.03.2004 tarihli, 25408 sayılı R.G.- 2004/6979 s.BKK ile değişik)1

j) "Fasıllar" ve "pozisyonlar" deyimi, bu Kararda "Armonize Sistem" veya "AS" olarak geçen Armonize Mal Tanım ve Kodlama Sistemi'ni oluşturan nomanklatürde kullanılan fasıllar ve pozisyonlar (dört haneli kodlar),

k) "Sınıflandırma" deyimi, belirli bir pozisyonda maddelerin veya ürünlerin sınıflandırılması,

l) "Sevkiyat" deyimi, ya bir ihracatçıdan bir alıcıya aynı anda gönderilen ya da ihracatçıdan alıcıya sevkinde tek bir sevk evrakı kapsamında yer alan veya böyle bir evrakın olmaması halinde tek bir fatura kapsamına giren ürünler,

m) "Ülkeler" deyimi, karasularını da içerecek şekilde ülkeler,

n) "Menşe İspat Belgesi" deyimi, Form A Menşe Belgesi, EUR.1 Dolaşım Sertifikası veya fatura beyanı,

o) "Form A Menşe Belgesi" deyimi, menşeli ürünlerin Türkiye'ye ithalatında, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere gümrük idarelerince veya diğer yetkili resmi idarelerce usulüne uygun olarak düzenlenen ve bir örneği EK III'te yer alan menşe ispat belgesi,

p) "EUR.1 Dolaşım Sertifikası" deyimi, Türk menşeli ürünlerin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında kümülasyon hükümlerinden yararlanabilmesini sağlamak üzere gümrük idareleri veya bu idarelerce yetkili kılınan kuruluşlarca usulüne uygun olarak düzenlenip gümrük idarelerince vize edilen, bir örneği EK IV'te yer alan menşe ispat belgesi,

r) "EUR.1 Dolaşım Sertifikası Başvuru Formu" deyimi, ihracatçı veya yetkili kanuni temsilcisi tarafından EUR.1 Dolaşım Sertifikası talep edilmek üzere doldurulması gereken, bir örneği EK IV'te yer alan Form,

s) "Fatura Beyanı" deyimi, ihracatçı tarafından fatura, teslimat notu veya herhangi bir başka ticari belge üzerinde belirtilen, metni EK V'te yer alan, usulüne uygun olarak yapılan beyan,

t) "Faydalanan Ülke" deyimi, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında Türkiye Cumhuriyeti tarafından kendisine tercihli tarife tanınan gelişmekte olan ülke,

u) "En Az Gelişmiş Ülke" deyimi, bu Karar kapsamı ülkelerden EK VII'de yer alan ülkeler,

anlamına gelir.

İKİNCİ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM

Menşeli Ürün Kavramının Tanımı

Menşe kuralı

Madde 3- Bu Karar'ın uygulanmasında, aşağıda belirtilen ürünler Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülke menşeli kabul edilir:

a) 6 ncı maddede belirtildiği şekilde, tamamen Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülkede elde edilen ürünler,

b) 7 nci maddede belirtildiği şekilde, Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülkede yeterli işçilik veya işleme tabi tutulmuş olmaları kaydıyla, tamamen elde edilmemiş maddeler ihtiva edecek şekilde Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülkede elde edilmiş ürünler.

İki taraflı kümülasyon

Madde 4- Bu Karar kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti menşeli maddeler, Faydalanan Ülkelerden birinde elde edilen bir ürün içine dahil edildikleri takdirde Faydalanan Ülke menşeli kabul edilirler. Söz konusu maddelerin 8 inci maddede belirtilenlerin ötesinde bir işçilik veya işlemden geçmiş olmaları koşuluyla, yeterli işçilik veya işlemden geçmiş olmaları şartı aranmaz.

Norveç, İsviçre ve Avrupa Topluluğu ülkeleri ile kümülasyon

Madde 5- Norveç, İsviçre ve Avrupa Topluluğu (AT) ülkelerinin, Faydalanan Ülke menşeli ürünlere genelleştirilmiş tercihler sistemi kapsamında tercihli tarife tanımları ve söz konusu ürünler için menşe kavramını, bu Kararda belirtilen şekildeki tanımıyla uygulamaları durumunda, bir Faydalanan Ülkede 8 inci maddede açıklanan işçilik ve işlemin ötesinde bir işleme tabi tutulan Türkiye Cumhuriyeti, Norveç, İsviçre veya AT menşeli ürünler bu Faydalanan Ülke menşeli kabul edilirler.

Birinci fıkra hükümleri (söz konusu tercihli tarifeyle ilgili olan menşe kurallarına göre) sadece doğrudan Faydalanan Ülkeye ihraç edilen Türkiye Cumhuriyeti, Norveç, İsviçre veya AT menşeli ürünlere uygulanır. Birinci fıkra hükümleri Armonize Sistemin 1 ila 24 üncü Fasıllarında belirtilen ürünlere uygulanmaz.

Bu madde hükümleri, Norveç, İsviçre ve AT'nin karşılıklı olarak Türkiye Cumhuriyeti ürünlerine aynı muamelede bulunması koşuluyla uygulanır. Bu madde hükümlerinin hangi tarih itibarıyla uygulanacağı Müsteşarlıkça duyurulur.

Tamamen elde edilmiş ürünler

Madde 6- Bu Karar'ın uygulanmasında,

a) Aşağıda belirtilen ürünlerin, tamamen Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülkelerden birinde elde edilmiş oldukları kabul edilir:

1) Kendi topraklarından veya deniz yataklarından çıkarılan mineral ürünler,

2) Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülkelerden birinde hasat edilen bitkisel ürünler,

3) Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülkelerden birinde doğmuş ve yetiştirilmiş canlı hayvanlar,

4) Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülkelerden birinde yetiştirilmiş canlı hayvanlardan elde edilen ürünler,

5) Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülkelerden birinde avcılık veya balıkçılıkla elde edilen ürünler,

6) Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülkelerden birinin karasuları dışında kendi gemileri tarafından denizden elde edilen balıkçılık ürünleri ve diğer ürünler,

7) Münhasıran (6) numaralı alt bentte atıfta bulunulan ürünlerden, kendi fabrika gemilerinin bordasında üretilen ürünler,

8) Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülkelerden birinde toplanmış, yalnızca hammaddelerin geri kazanılabilmesine müsait kullanılmış maddeler,

9) Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülkelerden birinde yapılan imalat işlemleri sonucu ortaya çıkan atık ve hurdalar,

10) Kendi karasuları dışındaki deniz toprağı veya deniz toprağı altı ile ilgili münhasır işletme haklarına sahip olmaları kaydıyla deniz toprağı veya deniz toprağı altından çıkarılan ürünler,

11) Münhasıran 1 ila 10 uncu alt bentlerdeki ürünlerden üretilmiş eşya.

b) (a) bendinin (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde geçen 'kendi gemileri' ve 'kendi fabrika gemileri' tabirleri sadece:

1) Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülkelerden birinde kayıtlı veya tescilli,

2) Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülkelerden birinin bayrağı altında seyreden,

3) En az %50'sine Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülkelerden biri vatandaşları tarafından sahip olunan veya idare merkezinin Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülkelerden birinde bulunduğu, müdür veya müdürlerinin, Yönetim veya Denetleme Kurulu Başkanı ve bu kurullar üyelerinin çoğunluğunun TürkiyeCumhuriyeti veya Faydalanan Ülkelerden biri vatandaşı olduğu ve ilaveten ortaklık veya limited şirket durumunda sermayesinin en az yarısının Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülkelerden biri veya bunların kamu kuruluşları veya vatandaşlarına ait olduğu bir şirket tarafından sahip olunan,

4) Yönetici ve yetkilileri Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülkelerden biri vatandaşı olan ve

5) Mürettebatının en az %75'i Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülkelerden biri vatandaşı olan, gemiler ve fabrika gemileri için kullanılır.

c) Avlanmış balığın işçilik veya işleme tabi tutulduğu fabrika gemilerde dahil olmak üzere açık denizlerde faaliyet gösteren gemiler, (b) bendinde sayılan koşulların sağlanmış olması kaydıyla, Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülkelerden biri toprağının parçası olarak kabul edilir.

Yeterli işçilik veya işlem görmüş ürünler

Madde 7- 3 üncü maddenin uygulanması bakımından,

a) Türkiye Cumhuriyeti'nde veya Faydalanan Ülkede tamamen elde edilmemiş ürünler EK-II'deki listede belirtilen şartları yerine getirmeleri halinde yeterli işçilik veya işlem görmüş olarak kabul edilirler.

b) (a) bendinde belirtilen şartlar, bu Karar kapsamı tüm ürünler için, bu ürünlerin imalatında kullanılan menşeli olmayan maddeler üzerinde yapılması gerekli işçilik ve işlemleri göstermekte olup, sadece bu maddelerle ilişkili olarak uygulanır.

c) Eğer söz konusu listede o ürün için belirtilen şartları yerine getirerek menşe statüsü kazanmış bir ürün, başka bir ürünün imalatında kullanılırsa, bileşiminde yer aldığı ürüne tatbiki mümkün şartlar kendisine uygulanmaz ve bu malların imalatında kullanılmış olabilecek menşeli olmayan ürünler dikkate alınmaz.

Birinci fıkra hükümlerine istisna olarak, EK-II'deki listede belirtilen şartlar uyarınca, bir ürünün imalatında kullanılmaması gereken menşeli olmayan maddeler aşağıdaki şartların yerine getirilmesine bağlı olarak kullanılabilir;

a) Toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %10'unu geçmiyorsa,

b) Menşeli olmayan maddelerin azami değeri olarak listede verilmiş olan yüzdeler, bu fıkranın uygulanmasıyla aşılmamışsa.

İkinci fıkra hükümleri Armonize Sistem'in 50 ila 63 üncü fasıllarındaki ürünlere uygulanmaz.

Yetersiz işçilik veya işlem(09.10.2003 tarihli, 25254 sayılı R.G.ile yayımlanan 2003-6125 BKK ile değişik)

Madde 8- 7 nci maddede belirtilen koşulların sağlanıp sağlanmadığına bakılmaksızın, bu maddenin ikinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, aşağıdaki işlemler menşeli ürün statüsü verilmesi için yetersiz işçilik ve işlemler olarak kabul edilir:

a) Nakliyat ve depolama süresince eşyanın iyi şartlarda muhafazasını sağlamaya yönelik koruyucu işlemler;

b) Ambalaj ayırma ve birleştirme;

c) Yıkama, temizleme; toz, oksit, yağ, boya veya diğer tabakalardan arındırma;

d) Dokumaya elverişli maddeleri ütüleme veya presleme;

e) Basit boyama ve cilalama işlemleri;

f) Tahıl ve pirinci kabuklarından ayırma, kısmi veya tam olarak değirmenden geçirme (öğütme), parlatma ve perdahlama;

g) Şeker renklendirme veya şeker topaklarını biçimlendirme işlemleri; şekerin kısmi veya tam olarak değirmenden geçirilmesi (öğütülmesi);

h) Meyvelerin, kuruyemişlerin ve sebzelerin kabuklarını soyma, çekirdeklerini çıkarma, zarlarını ayıklama;

i) Keskinleştirme, basit bileme veya basit kesme;

j) Eleme, kalburdan geçirme, sıraya koyma, tasnifleme, kalibrasyon, eşleştirme (maddelerden setler oluşturma dahil);

k) Basit şişeleme, tenekeye veya beherlere koyma, torbalama, sandıklama, kutulama, karton veya tahta üzerine yerleştirme ve tüm diğer basit paketleme işlemleri;

l) Ürün veya paketler üzerine marka, etiket, logo ve diğer benzeri ayırdedici işaretleri yapıştırma veya basma işlemleri;

m) Aynı veya farklı türden ürünlerin; karışımların bir veya daha fazla unsurunun, bu bölümde yer alan ve bunların bir Faydalanan Ülke veya Türkiye menşeli sayılmalarına imkan tanıyan şartları yerine getirmeyecek biçimde basitçe karıştırılması;

n) Tamamlanmış bir ürün oluşturmak üzere parçaların basit montajı veya ürünlerin parçalarına ayrılması;

o) (a) ila (n) bentlerinde belirtilen işlemlerden iki veya daha fazlasının bir arada yapılması;

Belirli bir ürüne uygulanan işçilik veya işlemin birinci fıkra hükümleri çerçevesinde yetersiz kabul edilip edilmeyeceğine karar verilirken, Faydalanan Ülkelerden birinde veya Türkiye'de gerçekleştirilen işlemlerin tümü bir arada mütalaa edilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Nitelendirme Birimi, Aksesuarlar, Yedek Parçalar,

Aksam, Setler ve Etkisiz Unsurlar
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Share ing jaringan sosial


Similar:

Bati balkan menşe küMÜlasyon sistemi kapsami ticarette eşyanin terciHLİ...

TÜRKİye cumhuriyeti İle morityus cumhuriyeti arasinda serbest ticaret...

Yaklaşık M.Ö. 580- m.Ö. 500
«kemancılar gamı» denmiş ve bu gam «piyanocular gamı» (eşit ayarlı sistem), «solfej gamı» ndan (Mercator Holder sistemi) ve «Fizik-çiler...

Yer adinin değİŞTİRİlmesine dair karar

Ait değin, ilişki, ilişkin

Handbook Feb 11, 2001

2006/4 Sayılı Tebliğ'in 9 uncu, 10 uncu ve 11 inci Maddeleri Çerçevesinde...

4458 sayili güMRÜk kanununun bazi maddeleriNİn uygulanmasi hakkinda karar

Minnesota Junior Bird, January 20, 2001 Round 13

Mission du 23 juin au 1er juillet 2001 À L'observatoire d'astroqueyras

Astronomi


Nalika Nyalin materi nyedhiyani link © 2000-2017
kontak
a.kabeh-ngerti.com
.. Home