* Einsteins relativistets- einstein's theory of rela


download 0.58 Mb.
jeneng* Einsteins relativistets- einstein's theory of rela
Kaca1/10
KoleksiDokumen
a.kabeh-ngerti.com > Astronomi > Dokumen
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
*******************************************************************

* *

* 7. *

* Einsteins relativistets- Einstein's theory of rela- *

* ----------------------- -------------------------- *

* teori, en kort kritisk tivity, a short critical *

* ----------------------- -------------------------- *

* sammanfattning och analys summary and analyssis *

* ------------------------- --------------------- *

* *

* *

*******************************************************************


EINSTEINS RELATIVITETSTEORI EINSTEIN'S THEORY OF RELATIVITY

--------------------------- -------------------------------

EN KORT KRITISK SAMMANFATTNING A BRIEF CRITICAL SYMMARY AND

------------------------------ -------------------------------

OCH ANALYS ANALYSIS

----------- ---------

Einsteins relativitetsteori, Einstein's theory of relativi-

såväl den speciella teorin som ty, both the special and the

den allmänna , tillhör den mest general, belongs to the most

välkända tankebyggnaden inom well known mental buildings in

filosofi och vetenskap. Antalet philosophy and science. The

publicerade verk kan idag räk- number of published works today

nas i tiotusentals (ingen vet can be counted in tens of thou-

exakt) och grundaren själv, sands (no one knows exactly)

Albert Einstein har blivit fö- and the originator himself. Al-

remål för oräkneliga person- bert Einstein has been subject

biografiska arbeten. Intresset for a countless number of per-

för Einstein som person kan i son biographical works. The

många avseenden jämföras med interest for his person in many

intresset tillägnat många av de respects can be compared with

stora religiösa ledarna (Jesus, the interest dedicated the

Mohammed osv) eller de stora great religious leaders (Jesus,

profeterna eller grundarna av Mohammed) or the great prophets

de stora politiska massrörel- or founders of the great poli-

serna (Marxs, Lening osv). Att tical mass movements (Marxs,Le-

ta del av relativitetsteorin nin). And dealing with the

påminner också mycket om vad theory also reminds what is

som karaktäriserar massrörelser characterizing such mass move-

och doktrinära system av detta ments and doctrinaire systems.

slag.
Några drag som är typiska för Characteristics common for all

dessa massrörelser är förekoms- types of those mass movements

ten av ett dokrinärt system av are the presence of a doctrinal

teser som ej får ifrågasättas, system of theses not permitted

en profet eller stark ledare- to be questioned, a prophet or

---------------------------------------------------------------------

MATTER UNIFIED, 1998 ; O. Tedenstig/Sweden Page 7.01

---------------------------------------------------------------------

gestalt med oinskrängt auktori- dominant leader with an unlimi-

tet, en kyrka eller institution ted authority, a church or in-

som förvaltar läran, överste- stitution, administrating the

präster utgörande företrädare doctrines and a lot of high

för det vetenskapliga maktetab- priests, being predecessors of

lissimanget. the science power establishment.
Det fakum att en tankebyggnad The fact that a mental building

fått stor spridning och erhåll- has been widely spread and got

it en bred acceptans är dock broad acceptance, necessarily

ingen säker garanti för att not constitutes any guarantee

den är sann och riktig. I en for that the theory is correct

historisk tillbakablick vad be- and true. In a flashback of the

träffar teoribyggnader av dog- history on theory buildings of

matisk natur, manar till efter- dogmatic nature, inspire to

tanke. De flesta av dessa teor- reflection. Most of these theo-

rier stöddes av maktliten inom ries which were supported by

kyrka och vetenskap under långa the power elite,both in science

tidsrymder, teorier som senare and church during a long period

dock visade sig vara helt galna of time, later on were revealed

och felaktiga. I de flesta fall as totally mad and wrong. In

framtvingades förändring, inte most cases change was propelled,

genom krav från den etablerade not by the scientific community

vetenskapen utan från enskilda, itself, but by individual, well

välinformerade och kunniga informed peoples, thinkers and

människor, tänkare och sanna true scientists, most often

vetenskapsmän som ofta med risk working in direct confrontation

för sina egna liv arbetade i with the current opinion, some-

konfrontation mot den rådande times even with risk for their

uppfattningen. Det var omutliga own lives, incorruptible and

och modiga människor som satte brave peoples who placed the

sanning och rätt i första truth and right on the first

rummet i sin vetenskapliga gär- place in their scientific work.

ning. Vi vet att även i vår We know that there still exist

tid finns sådana forskare verk- such peoples active in our time.

samma.
Att officiellt misstänkliggöra To officially cast suspicious

relativitetsteorin och utsätta upon the theory of relativity,

den för kritik är detsamma som hence exposing it for critic-

att erkänna att man är dum och ism, is to confess your silli-

att man ingenting begripit. ness and that you has not gras-

H.C.Andersens saga om kejsarens ped anyhing. H.C.Andersen's

nya kläder passar bra som en anecdote of the emperor's new

illustration. De som inte var closes gives a good illustra-

kompetenta till sina ämbeten tinon. Persons who not were

kunde inte se kejsarens fina competent for their jobs, could

kläder, de kläder som de lögn- not see the nice clothes the

aktiga och sluga vävarna vävde emperor was wearing, weaved by

åt honom. Ett oskyldigt barn the lying and cunning weavers.

uttryckte det som de högdragna An innocent child said that

---------------------------------------------------------------------

MATTER UNIFIED, 1998 ; O. Tedenstig/Sweden Page 7.02

---------------------------------------------------------------------

människorna ej öppet vågade which the prudent peoples not

erkänna, nämligen att kejsaren dared to confess, namely that

var naken och att hans kläder the emperor was naked and that

enbart var bluff och humbug. his clothes just was bluff and

humbug.
Einsteins teori är till stor Einstein's theory is naked but

del innehållslös och naken men very few dare to confess it.

väldigt få vågar erkänna att What the theory has to offer of

det så förhåller sig. Vad teo- solution of real physical pro-

rin har att erbjuda av lösning blems, only are of pure fictive

av verkliga fysikaliska problem and imaginary nature, in the

är av enbart fiktig och inbil- same way as in the story of the

lad natur, på samma sätt som emperor's new closes, lacking

kejsarens kläder saknade subs- substance and content. It's

tans och innehåll. Det är up- apparent that most problems

penbart, att de flesta problem which plead for a solution

vilka hävdas kan lösas inom within the conceptual framework

ramen för denna teorin endast of the theory, only is of arti-

är av konstgjord och inbillad ficial, fictive and imaginary

natur. nature.
En teori som erhållit så stor A theory which has got so broad

acceptans i hela den vetenskap- acceptance in the world of

liga världen, kan omöjligt vara science, impossibly can be

felaktig ! Hur kan seriöst ar- wrong! How can serious scien-

betande vetenskapsmän vara så tists be so mad that they supp-

galna att de accepterar en så ort such an erroneous theory

uppenbart felaktig teori under for so long a time, spending so

så lång tidsrymd,spenderande så much time , sweat and troubles

lång tid, svett och möda på en on a so hopeless erroneous

hopplöst felaktig ide'? Žr det idea ? Is that fact that a

faktum att en teoribyggnad fått theory got large acceptencence-

allmänt erkännande en garanti ness a guarantee of that a

för att den är sann och riktig? theory is correct and true ? In

Nej! Vid en tillbakablick i den a flashback of the history of

vetenskapliga historien visar, science, many theories have got

att många teorier som haft stor large support during long peri-

acceptans under lang tid, sena- ods of time, but were later on

re visat sig totalt felaktiga. shown to be totally mad and

Och historikerna har också wrong. And the historians not

svårt att förklara varför vissa either really can explain why

teorier och tankar får större some theories or thoughts get a

genomslagskraft än andra kon- higher degree of acceptance and

kurrerande och alternativa teo- penetration than other compete-

rier. tive theoires.
En orsak till teorins populari- One reason of the popularity

tet kan vara att relativitets- may be that the theory of rela-

teorin innehåller mystiska och tivity contains parts of mystic

---------------------------------------------------------------------

MATTER UNIFIED, 1998 ; O. Tedenstig/Sweden Page 7.03

---------------------------------------------------------------------

oåtkomliga element av religiös and elements of religious sup-

och övernaturlig natur. Många ernatural nature. Many are att-

personer, och sålunda uppenbar- racted by such things, even

ligen även vetenskapsmän, syns scientist,obviously. The theory

känna sig attraherade av sådana also has a pronounced mathema-

ting. Teorin har dessutom en tical structure, which attracs

utpräglad matematisk framtoning, personalities specificly app-

vilket attraherar personlighe- reciating theoretical abstac- abstractions, not being distur-

ter som inte låter sig störas tions, not being disturbed by

av att dessa abstraktioner helt the fact that these abstrac-

saknar förankring i den fysiska tions not correspond to any-

verkligheten. thing real in the outside world.
Teorin har kritiserats av många The theory has been criticized

alltsedan dess tillkomst,av in- by many since its birth, by in-

dividuella forskare, av promi- dividual researchers, prominent

nenta vetenskapsmän likväl som scientists as well as by more

av mer okända individuella for- unknown individual researchers,

skare både utanför och innanför both from outside and inside

den vetenskapliga och akademi- the scientific and academic

ska kretsen. Men vanligtvis har community. But commonly all

denna kritik blivit lämnad obe- this critics has been leaved

svarad. Relativisterna känner unanswered. The relativist feel

sig så säkra i sina positioner so secure and so safe in their

att dom struntar i att ge svar. position that they not bother

Tystnat är ett vapen de använ- to answer on a given criticism.

der vilket visar på ett enormt Silence is a weapon used, ex-

förakt, överlägsenhet och hän- posing an enormeous self-reli-

sysnlöshet mot dem som dristar ance,supercilliousness and dis-

sig att väcka kritik mot Ein- regards against those who ven-

steins teorier. ture to hint doubts about

Einstein's theories.
Frågan om rätt eller fel inom The question of right or wrong,

vetenskapen är, trots att man contrary to what commonly is

vill påstå motsatsen, sällan declared, not only is a ques-

styrt enbart av substansiella tion of the presence of subs-

fakta. En mängd andra faktorer tantial facts. Many other fac-

spelar en avgörande roll, fak- tors are of significant impor-

torer andra än rent vetenskap- tance, factors being of quite

liga.Detta är något som syssel- another nature than pure scien-

sätter vetenskapsteoretiker och tific. That is a fruitful field

vetenskapshistoriker, som för- of research engaging historians

söker förstå hur andra faktor- trying to understand the mecha-

rer än de rent vetenskapliga nisms behind development of

styr den vetenskaplig teori- scientific theories and how the

bildningen. scientific community works.
En betydande faktor i detta One important factor in this

spel är makten över kunskapen. trend is the power of knowledge.

---------------------------------------------------------------------

MATTER UNIFIED, 1998 ; O. Tedenstig/Sweden Page 7.04

---------------------------------------------------------------------

När en teori väl har blivit When a theory has been estab-

etablerad spelar det inte så lished, it seems not so impor-

stor roll om teorin är riktig tant wether the theory is corr-

eller felaktig. Vad som då är ect or wrong. What is important

viktigt är att behålla de makt- is to maintain the position of

positioner som uppnåtts. Detta power which has been reached.

ger tillgång till pengar, pres- That gives access to money,

tige och inflytande över forsk- prestige and power over the

ningen och tillgång till de research resourses, both regar-

bästa forskarhjärnorna. ding money and human brain

resourses.
Relativisterna har lyckats myc- The theory of relativity has

ket bra med detta. De har upp- been very successful in that

nått en position som de inte special task. The relativists

gärna släpper ifrån sig även om have reached a position which

alternativa teorier skulle kom- they not are prepared to give

ma fram som övertrumfar relati- up, even if alternative theori-

vitetsteorin eller helt motsä- es should be offered, which in

ger dess giltighet. Man har a better way would describe the

fått tillgång till stora forsk- world around us. And the rela-

ningsresurser och lyckats tivists have of that reason got

tillskansa sig sympati hos all- access to very great resources

mänheten, massmedia, bokförlag, as well as succeeded to usurp

bidragsgivare av olika slag, common sympathy from peoples in

donatorer och andra som konti- common, from mass media, from

nuerligt lämnar ekonomiskt och publishing houses, from contri-

moraliskt stöd. Genom en massiv butors of different kinds, giv-

kontroll av den vetenskapliga ing money or pure moralic

pressen kan man på detta sätt support to the research associ-

stoppa kritik och förhindra att ated to the theory.

alternativ kommer fram.
Många som till en början hade Many who started by having a

en mycket positiv inställning very positive attitude to Eins-

till Einstein och relativitets- tein and his theories, in ad-

teorin med ambition att kunna dition having ambitions to un-

förstå och tillägna sig teorin, derstand and learn the theory,

har efter en tid gett upp. De very soon were frustrated and
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Share ing jaringan sosial


Similar:

* Einsteins relativistets- einstein's theory of rela

11 En kort analys av Einsteins relativitetsteori

1 overview of ece theory : the collapse of the standard model

A lbert Einstein, Ilmuwan Terbesar Abad 20

Uts – Theory of Translation – Dr. Tri Budhi Sastrio Translate the Following News into Indoneis

History of asrtonomy chp 16 section 1 Short answer about Galileo...

B. law. C. theory. D. model. Bloom's Level: Remember Section: 01....

Einstein Relativitetsteorin Relativitetsteorin och bakgrund kring dess uppkomst

Time is not a physical constant. Motion and gravity effect time by...

In una nota barzelletta Albert Einstein (1879-1955) si rimira allo...

Astronomi


Nalika Nyalin materi nyedhiyani link © 2000-2017
kontak
a.kabeh-ngerti.com
.. Home