Aşağıdakilerden hangisinde verilen yargılar an-lamca birbirine yakındır? (2005 kpss)


download 1.39 Mb.
jenengAşağıdakilerden hangisinde verilen yargılar an-lamca birbirine yakındır? (2005 kpss)
Kaca1/28
KoleksiDokumen
a.kabeh-ngerti.com > Astronomi > Dokumen
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28
-TÜRKÇE-

TURKÇE I Cümlede Anlam ve Cümlede AnlatımCÜMLEDE ANLAM

Bu ünitede cümlenin dilbilgisi açısından değil, anlam açısından geniş bir değerlendirmesini yapacağız. Cümle-leri bizlere ilettiği anlamlar bakımından tasnif edeceğiz.

1. Eş ve Yakın Anlamlı Cümleier

Aynı düşünceyi, anlamı farklı söz ve söz gruplarıyla anlatan cümlelerdir.

Örnek:

Kasaba kültürü bûtün yaşamımızı etkiler.

Kasaba görgüsü her yönüyle davranışlarımıza, ilişkileri-mizeyansır.

2005 KPSS

Aşağıdakilerden hangisinde verilen yargılar an-lamca birbirine yakındır? (2005 KPSS)

 1. -Büyük şiirler, belirli bir tema üzerine kurulur.
  -Çok değişik temalarda şiir yazılabilir.

 2. -Şiirde gereksiz hiçbir sözcük kullanılmamalıdır.

-Doldurma sözcükler, şiirin şiirselliğini yitirmesine yol açar.

C) -Şiirde çok yinelenmiş, aşınmış sözlere yer yok-
tur.

-Şiirde aranan özelliklerden biri de imgelerdeki yeniliktir.

D) -Şiirde duygusal yoğunluk ağır basar.

-Her şairin duyguları yansıtış biçimi, birbirinden farklıdır.

E) -Şiirde önemsenen özelliklerden biri de, içtenliktir

-Şair, duygusunu, düşüncesini kolayca aktara-bilmelidir.

Eş ve yakın anlamlı cümleler aynı mesajı farklı ifade-lerde dile getiren cümlelerdir. C seçeneğindeki cüm-lelerde şiirdeki sözlerin, ifadelerin yeni olması vurgu-lanmak istenmiştir.

(CeyapC)

2. Varsayım Bildiren Cümle

Varsayalım, kabul edelim, tut ki, diyelim ki gibi sözlerle kurulan ve eylemin bizim istediğimiz gibi sonuçlanması hâlinde ortaya çıkacak durumu gösteren cümledir.

 • Tut ki karnım acıktı, ne yapacağım?

 • Kabul edelim ki senin dediklerin oldu, eline ne geçe-
  cek?

 • Diyelim ki senin dediğin doğru, ne değişecek?

 • Yapayalnız kaldığını düşün bir an.

3. Olasılık - Olabilirlik Bildiren Cümle

Eylemin sonucuyla ilgili bir olasılığı, tahmini veya sezgiyi anlatan cümlelerdir.

 • Şimdi bizim oralara çoktan yaz gelmişîir.

 • Sanırım bunu ona İsmail söylemiş.

 • Yarın işe biraz geç gelebilirim.

 • Gönderdiğim mektubu şimdiye kadar almıştır.

= 4. Gerçekleşmemiş Beklenti Bildiren Cümle

Bir eylemin istenildiği gibi sonuçlanmadığını dile getiren cümle çeşididir.

 • Verdiği sözü tutar sanmıştım. (tutmadı)

 • Oysa biz sınavı kazanacağından emindik. (kazana-
  madı)

 • Beni anlayacağını düşünmüştüm. (anlamadı)

5. Eşitliğin Söz Konusu Olduğu Cümleler

Herhangi bir şeyin eşit biçimde paylaşıldığını belirten cümlelerdir.

 • Paranın yarısını kardeşine verdi.

 • Karpuzu iki görümce ortadan bölüp yediler.

 • Satrançta yine yenişemediler, berabere kaldılar.

6. Tanım Cümleleri

Bir varlık ya da kavramın özel ve değişmez niteliklerini sıralayarak tanıtan cümlelerdir. Zihinden sorduğumuz "Kimdir?", "Nedir?" sorularına cevap verebilirler.

• Şiir, artık taşınamaz hale gelen duyguların mısraya,
sese dönüşmesidir.

-GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR DERGİSİ-

• İnsan; konuşan, ağlayan ve gülen en önemlisi düşü-
nen birvarlıktır.

7. Karşılaştırma Cümleleri

Herhangi bir yargıyı daha net ortaya koyabilmek için iki varlığı, iki nesneyi ya da iki kavramı karşılaştıran bir cümle çeşididir.

 • Bu kazak öbüründen daha güzelmiş.

 • Annesi babası kadar anlayışlı değil.

8. Karşıt Durum Bildiren Cümleler

Aynı varlığın veya nesnenin, zıt durumlarını anlatan cümlelerdir.

 • Adam çok sert görünüyordu; ama oldukça yumuşak
  kalpliydi.

 • Bu resim bedensel bir çöküşün yanında, duygusal bir
  filizlenmeyi anlatıyor.

Uyarı: Karşıt durum bildiren cümlelerle karşılaştırma bildiren cümleler, karıştırılmamalıdır. Karşıt durumda aynı varlığın zıt özellikleri söz konusudur. Karşılaştırmada ise iki farklı varlık ya da olay vardır.

9. Önyargı Bildiren Cümleler

Eylemin henüz kesinlik kazanmadığı bir zamanda onun nasıl sonuçlanacağıyla ilgili olarak kişisel bir yargıda bulunan cümledir.

Önyargı cümleleri insan, kurum ya da kavramları daha sonuç belli olmadığı halde yargılar.

 • Sınavı kazanacağını sanmıyorum.

 • Yine ağzına geleni söyleyeceğind^n eminim.

 • Biliyorum fazla okuyucu toplamayacak bu oyun.

CÜMLEDE ANLAM İLİŞKİLERİ

1. Neden-Sonuç İlişkili Cümle

Sonucu ortaya çıkaran nedenin gösterildiği cümlelerdir.

 • Kırmızı ışıkta geçtiğim için polis ceza yazmış.

 • Yorgun olduğundan ödevlerini yapmadı.

 • Sevimsizliği yüzünden komisyona seçilmedi.

Neden-sonuç ilişkisi çoğunlukla "için, ile, -den dolayı, -den ötürü" ilgeçleri;"- den/-dan" eki ya da kimi bağlaç ve sözcüklerle kurulur.

Neden-sonuç ilişkisi vurguyla da kurulabilir.

• Bayramlarda el öpmeyg gitmedim, şimdi benimle
konuşmuyor.

2. Amaç-Sonuç İlişkili Cümle

Eylemin hangi amaca bağlı olarak ortaya çıktığını göste-ren cümledir.

 • Sınavı kazanmak için kursa gitti.

 • Dolaşmak üzere parka çıktılar.

 • Bunu konuşmak amacıyla toplantı yaptılar.

nilgiNotu/

| Neden-sonuç cümlelerini amaç-sonuç cümlelerinden I ayırt ederken şuna dikkat etmeliyiz. Neden-sonuç cümle-! ierinde neden olarak gösterilen yardımcı cümlenin ger-| çekleşmiş ya da gerçekleşmey9 başlamış olması gerekir.

Kırmızı ısıkta geçtiğinden, polis C9za vazdı. Neden (gerçekleşmiş) Sonuç

: Dolasmak üzere parka çıktılar.

Sonuç

Amaç

(Eylemin gerçekleştiği-
ni bildirmiyor)

3. Koşul-Sonuç İlişkili Cümle

Eylemin gerçekleşmesini belirli bir koşula bağlayan cümlelerdir.

 • Gelirsen, mutlu olurum.
  Koşul Sonuç

 • Ko$ ama dikkatli ol.
  Koşul Sonuç

 • İrtsan sorundan uzaklaştıkça çözümü daha ivi görür.

Koşul Sonuç

4. Gerekçe Bildiren Cümleler

Bu cümleler, yargının dayandığı nedenlerin bildirildiği cümlelerdir. Bu cümlelerde bir düşünce ya da davramşın nedeni belirtilir, açıklanır.

 • Onunla tartışılmaz; çünkü kırıcı olabilir.

 • Adını bilmediğim için ona seslenemedim.

5. Yorumlama Bildiren Cümleler

Anlatıcının görülüp duyulanlardan kendince bir anlam çıkardığı cümlelerdir. Anlatıcı aynı zamanda olay ya da duruma açıklık getirir. Bu nedenle bu cümleler özneldir.

 • Bu seminere katılanların birçoğunun istemeye iste-
  meye geldiğini düşünüyorum.

 • Sınav soruları çok kolaydı.

-TÜRKÇE-

CUMLEDE ANLATIM

1. Nesnel (Objektif) Anlatım

Bilimsel verilere dayanan, kişiden kişiye değişmeyen, değişik yorumlara yol açmayan, kanıtlanabilir anlatım türüdür.

Bİİ0İ Nottt f

Nesnel cümleler, öznenin yani söz söyleyen kişinin dü-şünc9 ve duygularına değil; nesnenin, varlığın kendi gerçeğine dayanan; dolayısıyla kişilere göre değişmey^n yargı bildirir.

 • Şiirin yanında roman da yazmış.

 • Üstünde bol bir pantolon, dar bir kazak vardı.

 • Fransız Ihtilali 1789'da olmuş.

2. Öznel (Subjektif) Anlatım

Kişiden kiştye değişen, tartışmaya açık, yazarın özel görüşlerini, duygularını, yorumlarını yansıtan anlatım türüdür.

 • Bu şirketin geleceğini parlak görmüyorum. (Kişisel)

 • Tüm yazarlardan daha etkileyicidir, Tanpınar. (Kişisel)

 • Konserde dinlediğim tüm ezgiler eşsiz denebilecek
  kadar güzeldi. (Kişisel)

BilgiNotu'

Cümleyi kuran yazar yanlıdır ve bu cümlede yazılanlar kanıtlanamaz.

3. Doğrudan Anlatım

Verilmek istenen yargının doğrudan kişinin ağzından belirtildiği anlatım çeşididir.

 • Kocası, "Daha çok kazan!" diye karısına baskı yapı-
  yordu.

 • Çocuk, babasını, "Bisiklet almasan sınıfta kalırım."
  diye tehdit etmiş.

4. Dolaylı Anlatım

Bir cümlenin kişi, zaman ve anlatıcı değişiklikleriyle yeni-den anlatılmasıdır.

 • Çocuk, babası ona bisiklet almazsa ders çalışmaya-
  cağını söyledi.

 • Tiyatrodan çıktığımda arkadaşım, Hazım'ın sahnede
  canlandırdığı prensin gerçek hayatta da yaşamış ol-
  duğunu söyledi.

BİÇEM (ÜSLUP) NEDİR?

Her yazarın ya da şairin bir eseri meydana getirirken duygu ve düşüncelerini bizlere aktardığı bir ifade tarzı vardır. Bunu biçem olarak ele alırız. Üslup d^rken şunlar-dan bahsediyoruz:

 • Yazarın dil ve anlatım özellikleri

 • Sözcük seçimi

 • Söz sanatlarına yer verm^si

 • Yalınlık, duruluk

 • Cümle kuruluşları

İÇERİK(KONU)NEDİR?

Bir cümİ9de özellikle yansıtılmak istenilen bir duygu ya da düşünce bulunabilir. Yazar ya da şair ne anlatıyor soru-sunu sorduğumuzda aldığımız tüm cevapiar konuyu verir.

Bir yazıya "Ne anlatılmış?" sorusunu yönelttiğimizde aldığımız yanıt "konu"; "Niçin anlatılmıştır?" sorusunu yönelttiğimizde aldığımız yanıt "amaç, ana düşünc^"; "Nasıl anlatılmıştır?" sorusunu yönelttiğimizde aldığımız yanıt "biçem"clir.

CÜMLETAMAMLAMA

Cümlenin başı, sonu ya da ortası boş bırakılarak uygun şekilde tamamlanması istenebilir. Cümle tamamlama sorularında anlamsal ilişki, zaman ve kişi yönünden uygunluk ve kulianılan bağlaç ya da edatlar önem arz 9der.

-GENEL YETENEK GENEL KULTUR DERGISI-

ÇOZUMLU KONU KAVRAMA TESTİ

1. Aşağıdakilerden hangisinde, "iki durumdan birini seçme" anlamı vardır?

 1. Senin yollarını gözlüyorsam bu seni gerçekten
  çok sevdiğimdendir.

 2. Mutluluklar paylaşıldıkça büyür oysa acılar tam
  tersidir.

 3. Bu kadar üstüme gelmene gerek yok nasıl olsa
  bu iş biter.

 4. Bilsen kalbimde senin varlığını, ebediyen çık-
  mazsın hayatımdan.

E) Yas tutup karalar bağlamaktansa, oturur seni
yazarım beyaz sayfalara.

2. Bir gülümseme iki insanın en kısa yoldan buluşması-dır.

Bu cümle aşağıdaki yargılardan hangisini destek-lemektedir?

 1. Mutlu olmanın en iyi ifadesi bir gülümseyiştir.

 2. Bir gülümseme en iyi iletişim kurma yoludur.

 1. İnsanlığın var olduğu günden beri gülümseme
  vardır.

 2. însanlığın en büyük göstergesidir bir gülümse-
  yiş...

E) Ruhun enerji depoladığı zamandır gülümseme
anı.

z: o

o o

CM

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin iki kez yapıldığı kesindir?

 1. Geçenlerde onunla Ahmet'in evinde karşılaştım.

 2. Bana yine, aynı sözleri mi söyleyeceksin?

 3. Bu paltoyu da güzel yapmışsın.

 4. Gelecek hafta bir savunmam daha var.

E) Öğretmenimiz yarın derse tekrar gelecek.

Dostoyevski'yi tanıdıktan sonra bizim dev dediğimiz Balzac'ın ne kadar cüce olduğunu anladım.

Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleye en yakındır?

 1. Dostoyevski gelmiş geçmiş en büyük yazarlar-
  dandır.

 2. Dostoyevski'ye göre Balzac yazın alanında bir-
  kaç adım geridedir.

 3. Balzac, Dostoyevski'ye göre daha az sayıda e-
  ser vermiştir.

 4. Okuyucu bir yazarı değerlendirirken diğerleriyie
  kıyaslamalıdır.

E) Dostoyevski'nin eserleri Balzac'ınkilere göre da-
ha çok okunmuştur.


3. Aşağıdakilerden hangisi olumsuz bir yargı içer-memektedir?

 1. Manzara tasvirlerini çizmede yazarın pek de ba-
  şarılı olduğu söylenemez.

 2. Onun eserlerinde nedeni bilinmeyen bir tekdüze-
  lik görünüyor.

 3. Cümle kurallarına önem vermemesi anlatım bo-
  zukluğuna yol açıyor.

 4. Kalıplaşmış sözleri kullanması hayal gücünün
  dar olduğunu gösteriyor.

E) Her söyleyişinde bir kendine görelik sezilmesi
onun farkını ortaya koyuyor.

6. (I) İnsanların çağlar ve medeniyetler boyunca aynı tarzda duyduklarını, düşündüklerini ve hareket ettikle-rini bilmek yeterli değildir. (II) Tarih de bize aynı haki-kati öğretir. (III) Önemli olan ayrılmak değil, birleş-mektir; fakat zorla değil anlayış ve duygu ile birleşilmelidir. (IV) Objektif bilgi bize sadece anlaşıl-maz ayrılıkları gösterir. (V) Halbuki sevgi kaynaşma imkanları yaratır.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde "öneri" söz konusudur?

A) I B) II

C) III D) IV E) V

-TÜRKÇE-

7. Dört duvar arasında kalmaya zorlananlara esir diyoruz; oysa mekana bağlı bir olgu değildir esaret. Açık sokaklarda vürüvüp de tutsak olan niceleri var.

Yukarıdaki cümlede altı çizili sözün yerine aşağı-dakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamı değismez?

 1. Düşündüğünü dile getirmekte oldukça zorianan

 2. Seyahat etme özgürlüğü elinden alınan

 3. Beyinleri sandığa kilitlenmiş, ayakları
  prangalanmamış

 4. Yapmak istediği her şey engellenen

E) Başkaları tarafından yönetilmekten hoşlanan

8. I. Ahmet Haşim, aruzun inceliklerini iyi bilen bir şairi-mizdir.

II. Bazı şiirlerini Piyale adlı kitapta topladı.

 1. Onun "0 Belde" şiiri, benim üzerimde derin izler
  bırakır.

 2. Şiiri, yalnızlığı sevdiren ender şahsiyetlerimizden 'i
  biridir.

V. Onun hüzün anlayışı hak ettiği yere hâlâ geleme- m
miştir. ^
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

Share ing jaringan sosial


Similar:

7 – Orta Mezopotamya’da kurulmuşlardır. Tarihte bilinen ilk büyük...

7 – Orta Mezopotamya’da kurulmuşlardır. Tarihte bilinen ilk büyük...

1-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “burun” sözcüğü temel anlamıyla kullanılmıştır.?

Kariyer Memur kpss tarih Ders Notları

1-) Aşağıdaki Tabloda verilen maddeleri tablodaki açıklamalarla eşleştiriniz. (10 puan)

Son yıllarda kpss'de bu konuyla ilgili sorular, ağırlıklı olarak...

Ayna, insan?n kendisini gцrmesi iзin kulland??? cam veya maden levhad?r....

Bir sistemin başlangıç verilerindeki ufak değişikliklerinin, büyük...

Aşağıdakilerden hangisi kepler kanunlarından birisi değildir?

Aşağıdakilerden hangisi ayak bakımındaki ilkelerden biri değildir?

Astronomi


Nalika Nyalin materi nyedhiyani link © 2000-2017
kontak
a.kabeh-ngerti.com
.. Home